Tillväxtverket

Exempel från livsmedelsstrategi­arbetet

Livsmedelsstrategin är en nationell strategi med sikte mot 2030. Strategins mål om att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, ska uppnås genom bred samverkan där många aktörer bidrar med insatser och skapar effekt tillsammans.

Styrkan i arbetet med livsmedelsstrategin kommer från det breda politiska mandat som finns för strategin och en gemensam och långsiktig målbild från både myndigheter och privata aktörer.

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Lägesrapporter från olika uppdrag

Tillväxtverket har som uppdrag att sammanställa resultat från genomförandet av strategin genom att årligen summera lägesrapporter från varje myndighet med uppdrag inom strategin.

Livsmedelsstrategin i korthet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Årsrapport Jordbruksverket

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Nedan rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2021.

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin – årsrapport år 2021

Exempel från livsmedelsstrategiarbetet

Nya tjänster underlättar för svenska livsmedelsföretag

Tillväxtverket ska genomföra regelförenklingar i livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se, inklusive Serverat. Arbetet ska ske enligt den värdemodell - ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakter - som har föreslagits av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

  • Pilotprojekt vattenbruk

Tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. vilket gör att företagen inte behöver lämna samma uppgifter till olika myndigheter, och kan på så sätt spara tid. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk och odla fisk på land. 

Ny tjänst underlättar för svenska livsmedelsföretag

  • FörRätt - enklare riskklassning av livsmedel

Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som införs 2024. FörRätt ska göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommuner.

Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter

Eldrimner

Eldrimner har skapat och driver webbplatsen Mathantverk.se som knyter samman mathantverkare med konsumenter. Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige.

Eldrimner

Agronod - pilotsatsning på jordbrukets databasplattform

Digitaliseringen av lantbruket har stor potential att förbättra, förenkla och effektivisera hela livsmedelssystemet och därmed samhället. Startup-bolaget Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform som på lantbrukarnas villkor möjliggör storskalig datadelning och utveckling av nya digitala lösningar. Själva verktyget, för lantbrukaren, kan rent praktiskt bidra till en optimering av en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion.

Pilotprojektet är en utav satsningarna som ledde fram till etableringen av Agronod (jordbrukets dataplattform). Genom medel ur livsmedelsstrategin finansierade Tillväxtverket möjligheten för Agronod att ta fram en proof of concept, som sedan kunde ligga till grund för en storskalig satsning genom landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket. Idag är bolaget samägt mellan Lantmännen, Växa Sverige, Hushållningssällskapet och LRF - Lantbrukarnas Riksförbund. samt nytillkomna Arla Foods och HKScan.

Agronod

Sweden Food Arena möjliggör fler forsknings- och innovationssatsningar på livsmedel

Inom ramen för Livsmedelsstrategin finansieras även Sweden Food Arena. Denna ekonomiska förening är näringens samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling.

Sweden Food Arena har genom behovsanalyser och kunskapsutveckling adresserat frågor om inom vilka områden det behövs mer forskning. Dessutom kartläggs företagens behov och kapacitet att ta till sig kunskap och innovera, samt hur innovationssystemet kan utvecklas för att möta företagens behov och bidra till en ökad innovation i livsmedelskedjan.

Inom arenan samlas aktörer inom livsmedelsbranschen kring forskning och innovation, för en hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor. I arenans styrelse sitter 10 ledamöter som representerar hela livsmedelskedjan, samt branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.

Genom fokuserat arbete med forskning och innovation inom strategin samt etableringen av Sweden Food Arena och de kartläggningar som gjorts kring forsknings- och innovationsbehov, beslutade regeringen 2020 att livsmedel skulle tilldelas större anslag än tidigare i forskningspropositionen. Detta har möjliggjort ännu större riktade satsningar inom livsmedelsområdet som bidrar till strategins mål om en konkurrenskraftig, attraktiv, innovativ, och hållbar livsmedelssektor.

Tydlig satsning på livsmedel i Forsknings- och innovationspolitiska propositionen - Sweden Food Arena

Läs Sweden Food Arenas rapporter här.

Sweden Food Arena - Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass


Agtech 2030 ger Sverige ledarposition inom jordbruksteknik

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, mekanik, digital teknik och AI men också nya samarbeten och sätt att göra affärer. Inom Agtech 2030 har flera organisationer gått samman under en gemensam vision - att skapa morgondagens mest framstående region inom lantbruksteknik.

Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Satsningen är idag finansierad som ett Vinnväxt-program med en 10-årig tidsplan och en planerad budget på 200 miljoner kronor. Vinnväxt är Vinnovafinansierade projekt som ska främja hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.

Inom Smart Agtech, ett samarbetsprojekt mellan Agtech 2030, Agroväst och RISE som finansierats av Tillväxtverket, var målet att fler innovationer skulle nå näringen, bland annat genom ett bättre sätt att coacha teknikbolag med innovationer inom lantbruk.

Pengar från Tillväxtverket till de gröna näringarna i regionen - Vreta Kluster - Utvecklingscentrum för gröna näringar

Smart Agtech ska få fler innovationer att nå näringen - agtech2030

Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag

Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag syftar till att skapa möjlighet för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som vill arbeta i branschen får tillgång till utbildning.

Kompetens kommer att vara avgörande för företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats är väsentlig för små- och medelstora företagsverksamhetsutveckling.

Pilotprojektet pågår mellan december 2020 och januari 2022.

Utbildning och kompetensförsörjning - KCF - Kött och Charkföretagen

Nyhetsrummet - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Attrahera mera

Attraktionskraft är en viktig fråga inom livsmedelssektorn, Region Skåne är projektägare för piloten ”Attrahera mera”, som beviljades 800 000 kronor. Projektet ska ta fram en modell för hur små företag inom livsmedelssektorn kan arbeta med sin kompetensförsörjning för att öka sin attraktionskraft.

Skånsk Livsmedelskompetens - Utveckling Skåne (skane.se)

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se