Tillväxtverket
Två kvinnor som arbetar i kontorsmiljö

Förnya och utveckla företag

Företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor tillväxtpotential. Samtidigt tar de inte del av befintligt stöd i samma utsträckning som andra företagare. Det var anledningen till att Tillväxtverket finansierade fem projekt för att utveckla affärsrådgivning för att främja utrikes födda kvinnors företagande.

Insatserna ska leda till:

 • utveckling av nya eller befintliga idéer som leder till social, ekonomisk och/eller miljömässig hållbarhet som främjar Sveriges tillväxt.
 • att fler utrikes födda kvinnor kan utveckla affärsidéer samt företag
 • de företag som deltar ökar sin tillväxt i form av omsättning och/eller antalet anställda
 • de organisationer som deltar utvecklar sina arbetssätt för att bättre nå målgruppen.

Beviljade projekt

Accelerate your business

Vad? Accelerate your business har som syfte att utveckla företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor. Utöver den specifika målgruppen innebär arbetet att utveckla näringslivskontoren, företagsfrämjande aktörer samt civilsamhället i Region Gävleborg.

Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Följande metoder kommer användas för att uppnå målen där det ingår fyra till fem näringslivskontor och 25 företagare:

 • Nätverk - Nätverka med samarbetspartners, identifiera key partners, marknadsföra för att lokalisera företagen.
 • Kontakt - Etablera kontakt med företagen i samarbete med de lokala näringslivskontoren. Här görs även en behovsinventering som blir grund för de affärsutvecklingsaktiviteter som kommer genomföras. Exempel på aktiviteter är utbildningar samt workshops.
 • Strategier - Utifrån behoven hos företagen tas en affärsutvecklings- och eventplan fram. Projektet kommer bland annat erbjuda ett globalt mentorsprogram som kommer att arbeta med matchmaking mellan företagen och affärskvinnor i andra länder.
 • Genomförande - Implementering av affärsutvecklingsprogram med inriktning mot teknik och internationalisering.
 • Tillväxt - Hållbar tillväxt.

Projektägare: Hudiksvalls Näringslivs AB
Målgrupp: Företag som ägs/drivs av utrikes födda kvinnor, näringslivskontoren i Region Gävleborg, företagsfrämjande aktörer och civilsamhället.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-31
Budget: 5 000 000 kr varav Tillväxtverket 4 000 000 kr
Kontaktperson: Mitalee Kotak, Hudiksvalls Näringslivs AB, fornamn.efternamn@hna.se
Läs mer: aybusiness.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Equal Business Growth

Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter i Stockholm samt ta fram tekniska lösningar som effektiviserar verksamheten och möjliggör expansion utanför Stockholm.
Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2018-10-18 – 2021-10-29
Budget: 8 187 500 kr varav Tillväxtverket 6 550 000 kr
Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling
Läs mer: blingstartup.se

Care of Business Woman

Vad? Upplägget bygger vidare på erfarenheter kring vad entreprenörer i allmänhet, och kvinnliga entreprenörer i synnerhet, behöver för att växa, som individer och som entreprenörer. Upplägget bygger på tre huvudsakliga komponenter:

 1. Individuellt stöd att adressera affärstekniska kompetensgap som kan finnas. Denna del utformas för varje entreprenör individuellt utifrån en gapanalys som görs vid starten av programmet. Genomförandet sker under översyn av teamcoacher, med hjälp av upphandlade oberoende tjänsteföretag inom exempelvis redovisning, marknadsföring och webbdesign, men kan även omfatta juridisk rådgivning eller liknande.
 2. Gemensamma workshops inom ledarskap, finansiering och partnerskap. Dessa workshops syftar också till att forma ”peer-to-peer”-grupper så att deltagarna kan lära känna och stödja varandra.
 3. Personlig mentor som följer sin adept regelbundet i syfte att hjälpa till att identifiera hinder för tillväxt utöver de rent affärstekniska, och möjliga vägar att adressera dessa.

Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Målgrupp: Utlandsfödda kvinnliga entreprenörer som redan är igång sedan några år och som har ambitionen att växa som entreprenörer. Fokus kommer ligga på entreprenörer med utomeuropeisk bakgrund i Stockholm med omnejd.
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2019-11-04–2021-10-29
Budget: 3 097 399 kr varav Tillväxtverket 2 478 049 kr
Kontaktperson: Lena Åshuvud Eriksson, Impact Invest Scandinavia AB, fornamn. efternamn@impactinvest.se

Stockholm Scaleup Program

Vad? Projektet ska öka förutsättningar för målgruppen att använda sig av startupscenens utbud, samt att rådgivningsaktörer och investerare i Stockholm ser målgruppens potential, genom att de deltar i olika kompetenshöjande insatser. Projektet ska identifiera hundra företag med potential och erbjuda dem program som ger dem de bästa möjliga förutsättningarna för att växa. Programmet ska leda till att företagen tar fram en strategi för tillväxt och få coachning av deltagande rådgivningsaktörer för implementering/genomförande av strategin.
Projektägare: Invest Stockholm Business Region AB
Målgrupp: Primär målgrupp är utrikes födda kvinnor som driver företag i tidig tillväxt, eller bedöms ha potential för tillväxt, i Stockholms län. Vad gäller branscher kommer projektet att fokusera på kulturella tjänster, företagstjänster, handel, hotell & restaurang samt enheter för vård och omsorg men även de bolag som har tekniska lösningar inom ovanstående branscher. Projektet kommer att även vara öppen för andra branscher då det viktigaste bedömning som görs vid urval kommer vara företagets potential att växa. Projektet kommer att gå ut brett till ovan målgruppen för att sedan smalna av och fokusera på den målgruppen som har intresse i att utveckla sitt företagande. Sekundär målgrupp i regionen är inkubatorer, hubbar, co-working platser och de aktörer som erbjuder affärs- och tillväxtrådgivning, samt finansiärer som till exempel olika typer av privata investerare som finns inom ramen för inkubatorerna och hubbarna.
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 3 542 214 kronor varav Tillväxtverket 2 833 826 kronor
Kontaktperson: Veronica Eriksson, Invest Stockholm Business Region AB, fornamn.efternamn@stockholm.se

Think Big – Affärsutveckling för utrikes födda kvinnor

Vad? Projektet ska genom information och rådgivning inspirera och stötta utrikes födda kvinnors företagande så att de utvecklas och växer i omsättning och lönsamhet samt ökar kunskapen om hållbart företagande. Delmål är att synliggöra de stödfunktioner som erbjuds i den svenska modellen för näringslivsstöd. Projektet kommer att arbeta fördjupat med tillväxten i tio företag.
Projektägare: ALMI Företagspartner Nord AB
Målgrupp: Utrikes födda kvinnor som driver, äger eller har beslutmandat i små och medelstora företag i Norrbotten och har ambition och potential att växa och utveckla sitt företag och sig själv som företagsledare.
Projektet drivs i: Norrbotten
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 2 021 044 kr varav Tillväxtverket 1 612 835 kr
Kontaktperson: Claudia Esberg, ALMI Företagspartner Nord AB, fornamn.efternamn@almi.se
Läs mer: almi.se/nord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.