Tillväxtverket

Utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande har visat ett nuläge där nyanlända kvinnor i lägre utsträckning än män startar företag i stort samt att det finns ytterligare svårigheter att nå både utrikes födda och nyanlända kvinnor.

Med hjälp av Tillväxtverkets projekt för att starta företag kunde Ayda ALrify starta Aida Fitness, ett gym för kvinnor i Malmö. Undertexter till filmen här ovanför är tillgängliga på svenska, engelska och arabiska. Ändra inställningen i det nedre högra hörnet i filmspelaren, efter att du startat filmen.

Främja utrikes födda kvinnors företagande, 2018-2021

Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018–2021 har vi gett finansiering till elva projekt som bland annat erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen. Läs om projketen nedan.

Beviljade projekt

Nyföretagarhjälpen - omställning till följd av coronakrisen

Vad?  NyföretagarCentrum Sveriges verksamhet har lagts om och inriktas nu på stöd till företagare som startat sin verksamhet de senaste tre åren. Nyföretagarhjälpen erbjuder digital information och företagsrådgivning, särskilt till utlandsfödda kvinnor som drabbats hårt av coronakrisen. Insatserna analyseras löpande och bildar underlag för vidare insatser och beslut.

Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Projektet drivs i: hela landet.

Projektperiod: 2020-04-16 - 2020-12-31

Budget: 2 326 500 kr varav Tillväxtverket 1 512 225 kr

Kontaktperson: Fredrik Lundström, Nyföretagarcentrum

fornamn.efternamn@nyforetagarcentrum.se

Läs mer:  Nyföretagarhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Accelerate your business

Vad? Accelerate your business har som syfte att utveckla företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor. Utöver den specifika målgruppen innebär arbetet att utveckla näringslivskontoren, företagsfrämjande aktörer samt civilsamhället i Region Gävleborg.

Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Följande metoder kommer användas för att uppnå målen där det ingår fyra till fem näringslivskontor och 25 företagare:

 • Nätverk - Nätverka med samarbetspartners, identifiera key partners, marknadsföra för att lokalisera företagen.
 • Kontakt - Etablera kontakt med företagen i samarbete med de lokala näringslivskontoren. Här görs även en behovsinventering som blir grund för de affärsutvecklingsaktiviteter som kommer genomföras. Exempel på aktiviteter är utbildningar samt workshops.
 • Strategier - Utifrån behoven hos företagen tas en affärsutvecklings- och eventplan fram. Projektet kommer bland annat erbjuda ett globalt mentorsprogram som kommer att arbeta med matchmaking mellan företagen och affärskvinnor i andra länder.
 • Genomförande - Implementering av affärsutvecklingsprogram med inriktning mot teknik och internationalisering.
 • Tillväxt - Hållbar tillväxt.

Projektägare: Hudiksvalls Näringslivs AB
Målgrupp: Företag som ägs/drivs av utrikes födda kvinnor, näringslivskontoren i Region Gävleborg, företagsfrämjande aktörer och civilsamhället.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-31
Budget: 5 000 000 kr varav Tillväxtverket 4 000 000 kr
Kontaktperson: Mitalee Kotak, Hudiksvalls Näringslivs AB, fornamn.efternamn@hna.se
Läs mer: aybusiness.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Equal Business Growth

Vad? Projektet ska leda till att öka tillväxten hos etablerade företag som leds av utrikes födda kvinnor i Skåne. Detta genom att dels fokusera på denna målgrupp, lägga extra resurser under projekttiden, dels genom att utveckla nya metoder och arbetssätt för att öka kontaktytorna, nätverken, erbjudanden mot målgruppen, som ska leva vidare även efter projektavslut. Syftet med projektet är att lyfta in de nya kunskaperna och den nyutvecklade metodiken in i vår och våra ordinarie samarbetspartners verksamheter i Skåne, och förhoppningsvis även i andra delar av Almi i Sverige. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Almi och Jämställd Utveckling i Skåne.
Projektägare: ALMI Företagspartner Skåne AB samt Föreningen Resurscentrum För Kvinnor i Skåne
Målgrupp: Små och medelstora företag i Skåne som har viljan att växa och som drivs av utrikes födda kvinnor. Förutom dem finns även den sekundära målgruppen, entreprenörsstöttande organisationer, exempelvis Almi, Exportcentrum och skånska klusterorganisationer med flera som kan utveckla sin interkulturella kommunikation, metoder, erbjudanden och arbetssätt mot målgruppen. Ytterligare en indirekt målgrupp är Region Skåne som kommer att följa projektet nära i form av styrgruppsmedlem och ta till sig lärdomarna för att möjliggöra en bättre strategisk planering för kommande insatser för målgruppen.
Projektet drivs i: Skåne
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 5 000 000 kr varav Tillväxtverket 4 000 000 kr
Kontaktperson: Annette Wendin, ALMI Företagspartner Skåne AB, fornamn.efternamn@almi.se
Läs mer: almi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bling

Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter i Stockholm samt ta fram tekniska lösningar som effektiviserar verksamheten och möjliggör expansion utanför Stockholm.
Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2018-10-18 – 2021-10-29
Budget: 8 187 500 kr varav Tillväxtverket 6 550 000 kr
Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling
Läs mer: blingstartup.se

Care of Business Woman

Vad? Upplägget bygger vidare på erfarenheter kring vad entreprenörer i allmänhet, och kvinnliga entreprenörer i synnerhet, behöver för att växa, som individer och som entreprenörer. Upplägget bygger på tre huvudsakliga komponenter:

 1. Individuellt stöd att adressera affärstekniska kompetensgap som kan finnas. Denna del utformas för varje entreprenör individuellt utifrån en gapanalys som görs vid starten av programmet. Genomförandet sker under översyn av teamcoacher, med hjälp av upphandlade oberoende tjänsteföretag inom exempelvis redovisning, marknadsföring och webbdesign, men kan även omfatta juridisk rådgivning eller liknande.
 2. Gemensamma workshops inom ledarskap, finansiering och partnerskap. Dessa workshops syftar också till att forma ”peer-to-peer”-grupper så att deltagarna kan lära känna och stödja varandra.
 3. Personlig mentor som följer sin adept regelbundet i syfte att hjälpa till att identifiera hinder för tillväxt utöver de rent affärstekniska, och möjliga vägar att adressera dessa.

Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Målgrupp: Utlandsfödda kvinnliga entreprenörer som redan är igång sedan några år och som har ambitionen att växa som entreprenörer. Fokus kommer ligga på entreprenörer med utomeuropeisk bakgrund i Stockholm med omnejd.
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2019-11-04–2021-10-29
Budget: 3 097 399 kr varav Tillväxtverket 2 478 049 kr
Kontaktperson: Lena Åshuvud Eriksson, Impact Invest Scandinavia AB, fornamn. efternamn@impactinvest.se

Importhandboken

Vad? Projektet tar fram en uppdaterad version av en digital importhandbok (från 2013) som är tillgänglig online och kan användas som verktyg för att främja företagande och handel. Importhandboken vänder sig till dig som:

 • planerar att starta upp en importverksamhet,
 • planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten,
 • vill utveckla din import,
 • har allmänna frågor om import.

Den uppdaterade Importhandboken blev klar hösten 2019. Projektet anordnar spridningsseminarier kring Importhandboken med lokala näringslivsaktörer och de aktörer som samarbetar med Tillväxtverket för att främja utrikes föddas företagande, inklusive nyanländas och utrikes födda kvinnors företagande. Datum nedan:

 • 22 maj, Stockholm
 • 4 september, Göteborg
 • 17 oktober, Malmö
 • 17 oktober, Hudiksvall
 • 15 november, Jönköping
 • 20 november, Stockholm
 • 22 november, Göteborg
 • 3 december, Katrineholm
 • 6 december, Strängnäs
 • 10 december, Nyköping

Projektägare: Make Trade, i samverkan med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Care of Business Scandinavia - SIIN AB, Sveriges Industriförening, Hudiksvalls Näringslivs AB, Almi Företagspartner och NFC Service AB i Västra Götaland
Målgrupp: Utrikes födda företagare, inklusive nyanlända samt utrikes födda kvinnor som driver företag.
Projektet drivs i: Stockholm, men flera län kommer att vara berörda som t.ex. Gävleborg och Skåne.
Projektperiod: 2018-09-03–2020-02-29
Budget: 1 945 000 kr varav Tillväxtverket 1 555 000 kr
Kontaktperson: Charlotte Kalin, Make Trade, fornamn.efternamn@maketrade.se
Läs mer: maketrade.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnliga entreprenörer

Vad? Starta eget-kurs samt nätverksinsatser för nyanlända kvinnliga entreprenörer i Mullsjö.
Projektägare: Mullsjö kommun
Projektet drivs i: Mullsjö kommun, Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2019-06-30
Budget: 193 865 kr varav Tillväxtverket 150 000 kr
Kontaktperson: Axel Halje, Mullsjö kommun, fornamn.efternamn@mullsjo.se

Stockholm Scaleup Program

Vad? Projektet ska öka förutsättningar för målgruppen att använda sig av startupscenens utbud, samt att rådgivningsaktörer och investerare i Stockholm ser målgruppens potential, genom att de deltar i olika kompetenshöjande insatser. Projektet ska identifiera hundra företag med potential och erbjuda dem program som ger dem de bästa möjliga förutsättningarna för att växa. Programmet ska leda till att företagen tar fram en strategi för tillväxt och få coachning av deltagande rådgivningsaktörer för implementering/genomförande av strategin.
Projektägare: Invest Stockholm Business Region AB
Målgrupp: Primär målgrupp är utrikes födda kvinnor som driver företag i tidig tillväxt, eller bedöms ha potential för tillväxt, i Stockholms län. Vad gäller branscher kommer projektet att fokusera på kulturella tjänster, företagstjänster, handel, hotell & restaurang samt enheter för vård och omsorg men även de bolag som har tekniska lösningar inom ovanstående branscher. Projektet kommer att även vara öppen för andra branscher då det viktigaste bedömning som görs vid urval kommer vara företagets potential att växa. Projektet kommer att gå ut brett till ovan målgruppen för att sedan smalna av och fokusera på den målgruppen som har intresse i att utveckla sitt företagande. Sekundär målgrupp i regionen är inkubatorer, hubbar, co-working platser och de aktörer som erbjuder affärs- och tillväxtrådgivning, samt finansiärer som till exempel olika typer av privata investerare som finns inom ramen för inkubatorerna och hubbarna.
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 3 542 214 kronor varav Tillväxtverket 2 833 826 kronor
Kontaktperson: Veronica Eriksson, Invest Stockholm Business Region AB, fornamn.efternamn@stockholm.se

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum, fornamn.efternamn@nyforetagarcentrum,se

Think B – Affärsutveckling för utrikes födda kvinnor

Vad? Projektet ska genom information och rådgivning inspirera och stötta utrikes födda kvinnors företagande så att de utvecklas och växer i omsättning och lönsamhet samt ökar kunskapen om hållbart företagande. Delmål är att synliggöra de stödfunktioner som erbjuds i den svenska modellen för näringslivsstöd. Projektet kommer att arbeta fördjupat med tillväxten i tio företag.
Projektägare: ALMI Företagspartner Nord AB
Målgrupp: Utrikes födda kvinnor som driver, äger eller har beslutmandat i små och medelstora företag i Norrbotten och har ambition och potential att växa och utveckla sitt företag och sig själv som företagsledare.
Projektet drivs i: Norrbotten
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 2 021 044 kr varav Tillväxtverket 1 612 835 kr
Kontaktperson: Claudia Esberg, ALMI Företagspartner Nord AB, fornamn.efternamn@almi.se
Läs mer: almi.se/nord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trappa upp nationellt

Vad? Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept och metoder i de fem deltagande regionerna för att etablera nya kooperativa företag samt stärka befintliga arbetskooperativ för utrikes födda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikes födda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.
Projektägare: Coompanion Sverige ekonomisk förening
Projektet drivs i: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Karlshamn), Dalarna (Borlänge), Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud).
Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-02-28
Budget: 18 223 591 kr varav Tillväxtverket 13 955 991 kr
Kontaktperson: Petra Ivarsson, Coompanion, fornamn.efternamn@coompanion.se

Yalla Rinkeby 2.0

Vad? Projektet Yalla Rinkeby 2.0 syftar till att kraftigt utveckla befintlig och ny verksamhet i ett relativt nystartat arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Det bygger vidare på det man redan etablerat i Rinkeby och på konceptet som Yallatrappan i Malmö byggt upp. Det går ut på att engagera kvinnor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden i utvecklingsprocesser med ASF och egenutvecklade metoder inom Yalla som grund.
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms Län
Projektet drivs i: Stockholm (Rinkeby med närområden)
Projektperiod: 2019-01-01–2020-05-31
Budget: 7 728 275 kr varav Tillväxtverket 3 404 147 kr
Kontaktperson: Maria Aziz, Coompanion, fornamn.efternamn@coompanion.se

Rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

Rapporterna är:

Mer om utrikes födda kvinnors företagande

Ta del av statistik om utrikes födda kvinnor och arbetsmarknaden.

Besök verksamt.se

På verksamt.se samlar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som den som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. För den som är utländsk medborgare finns information både på svenska och engelska om hur du startar företag i Sverige: 

Verksamt.se - Starta företag som utländsk medborgare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se - Moving to Sweden to start a business Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner våra publikationer

Kan asylsökande och nyanlända starta företag?

I foldern Starta företag i Sverige hittar du information om det svenska regelverket och tips på hur du kan komma vidare. Foldern finns på svenska, engelska, arabiska, persiska, tigrinja, somaliska, dari, spanska, franska och ryska.

Vill du starta företag men har små resurser?

Inspireras av andra som lyckats i informationsboken Starta företag utan pengar. Boken finns på svenska, engelska, arabiska och persiska.