Tillväxtverket

Genomförda uppdrag

För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli bättre på att ta tillvara immigranters ekonomiska potential.

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015 arbetat med olika integrationsinsatser för att underlätta för asylsökande och nyanlända att snabbare etablera sig och hitta eller skapa egen försörjning. Målet är att tillvarata kompetens, erfarenhet och intressen hos nyanlända kvinnor och män. Vi vill bidra till enklare och mer attraktiva förutsättningar för företagande och entreprenörskap.

Lärdomar och resultat från våra genomförda uppdrag

Snabbspår för nyanlända företagare, 2016-2017

År 2016 fick Tillväxtverket 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

Under perioden september 2016 till april 2017 finansierade Tillväxtverket 22 projekt som alla syftade till att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Drygt 3 200 personer i målgruppen nåddes av informationsinsatserna, till exempel informationsmöten och intervjuer med målgruppen. Av dem deltog drygt 1 150 personer även i projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning och mentorskapsprogram. Projekten har resulterat i 77 nystartade företag och 13 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Projekten genomfördes främst av aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Merparten genomförde företagarutbildningar i kombination med individuell rådgivning. Flera projekt kompletterade även detta med mentorskap, praktik eller möjlighet att prova på att driva företag. Några enstaka projekt fokuserade på att matcha nyanlända med etablerade företag. Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag, tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt anpassad rådgivning.

Rapporter:

Läs mer om projekten, lärdomar och resultat i rapporten Nyanlända och företagande - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige (2017).

Lärdomarna finns också sammanfattade i rapporten Nyanlända och vägen till arbete och företagande - 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration (2017)

Regeringsuppdrag:

Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige, 2016-2017PDF

Snabbare integration, 2015

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Vi ville testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. Vi finansierade 28 pilotprojekt.

Cirka 100 praktikplatser, cirka 20 anställningar och ett företag skapades genom insatsen. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och ensamkommande barn deltog i projekten.

Rapport:

Läs mer om projekten, lärdomar och resultat i rapporten Snabbare integration genom företagande och sysselsättning - en studie av Tillväxtverkets satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration (2017)Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.