Tillväxtverket

Kunskap och statistik

Att ta fram och sprida kunskap är en stor och viktig del av vår verksamhet. Kunskapen tar vi med oss i vårt vidare arbete så att vi och andra kan prioritera rätt insatser och arbeta för ett näringsliv som utvecklas med fler jobb, där kompetens, kunskap och affärsidéer tas till vara på bästa sätt.

Studier för ökad kunskap

Här nedan hittar du några exempel på kunskap som vi har tagit fram inom området nyanlända och företagande.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

Rapporterna är:

Nyanlända entreprenörer på landsbygden

Förutsättningarna för att driva företag är olika i olika delar av Sverige. Ta del av exempel på metoder för att nyanländas företag ska få fäste och blomstra på landsbygden i rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden – så främjar du deras affärsidéer (2018)

Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare - kartläggning av metoder

I studien presenteras en kartläggning av modeller för yrkessvenska och svenska för företagare samt identifierade framgångsfaktorer. Ta del av framgångsfaktorerna i studien Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare (2018).

Nyanlända och vägen till arbete och företagande

I rapporten presenteras 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration. Rapporten är en sammanställning av Tillväxtverkets tidigare studier och särskilda projekt inom området. Läs mer i Nyanlända och vägen till arbete och företagande (2017).

Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Är behoven desamma bland nyanlända företagare som hos de redan befintliga. Ta del av  av studien Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare (2017) så får du svaret.

Mångfald och tillväxt i företag

I studien undersöks sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag. Läs mer i studien Mångfald och tillväxt i företag (2017).

Migration, företagande och etablering

Vilka är förutsättningarna för att arbeta och driva företag som asylsökande och som nyanländ i Sverige. Läs mer i studien Migration, företagande och etablering (2016).

Utrikes födda och företagens internationalisering

Kan nyanlända underlätta företags internationalisering?
Läs mer i studien Utrikes födda och företagens internationalisering (2016).

Mångfald i näringslivet

Resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har en stor potential. Läs mer i delrapporten Mångfald i näringslivet (2015).

Öppna upp!

Grunden för vårt arbete finns i Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor, 2015–2020 och i Kortversionen: Öppna upp! (2015).

Statistik en källa till kunskap

Statistik är en källa till kunskap som vi arbetar med för att förstå hur verkligheten ser ut.

Statistik om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Trots att utrikes födda kvinnor är en viktig resurs på arbetsmarknaden visar statistiken att utrikes födda kvinnor är mindre representerade på arbetsmarknaden än inrikes födda kvinnor. Vi har tittat närmare på de regionala skillnaderna.
tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-kvinnor-en-resurs-som-kan-nyttjas-mer

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006–2014.
tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/operativa-foretagsledare

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns tillgängliga i SCB:s databas SSD.
tillvaxtverket.se/statistik/kompetensforsorjning

Artiklar

Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro. Läs mer om detta i vår artikel Mångfald ökar tillväxtviljan. 

År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. Läs mer om detta i vår artikel Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler.

Debatt: Riv hinder för nyanländas företagande

"Betydligt fler asylsökande än i dag bör relativt snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har därför identifierat några åtgärder som förbättrar deras möjligheter till jobb och företagande", skrev Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf i en debattartikel 2016: Riv hinder för nyanländas företagande | SvD