Tillväxtverket

Mer om projekten

Tillväxtverket fick 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

De 22 projekt som fick finansiering hade som mål att vidareutveckla metoder och modeller för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Projekten var inriktade på företagsförberedande insatsers som företagarutbildningar, individuell rådgivning, mentorskap, nätverk, praktik eller språkinsatser.

Syftet med uppdraget var att ta vara på kompetensen hos nyanlända som har erfarenhet av företagande. Det utfördes i dialog med andra myndigheter, branschorganisationer och privata och offentliga aktörer.

Nedan hittar du projekten som fick finansiering.

Åtta av nedanstående projekt har fått fortsatt finansiering i regeringuppdraget Främja företagande bland nyanlända. Läs om dem här

Nyanländas start av företag

Även om motivationen att starta och driva företag ofta är hög hos nyanlända är kunskapen om de villkor som gäller i Sverige för att starta och driva företag inte alltid så stor. Genom att nyttja erfarenheter som redan finns i verksamheten kan en vidareutveckling av metoder och verktyg ske gentemot målgruppen. På så sätt underlättas information, rådgivning, utbildning och mentorskap och fler nya företag och nya jobb blir följden. NyföretagarCentrum Sverige kommer att följa och stödja de cirka tjugo NyföretagarCentrum runt om i landet som valts ut för att i sin tur sprida sina erfarenheter vidare i landet.

Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society
Kontaktpersoner: Elisabet Sannas och Harry Goldman

SweCom, The Swedish Compass for Companies

Projektet kommer att testa och utveckla nya, inkluderande och virtuella metoder som bättre stödjer nyanlända att etablera företag i Sverige. Projektet ska under projekttiden utveckla  befintliga metoder för att tillvarata potentialen hos nyanlända med erfarenhet av företagande.

Projektet indelas i olika moduler som är sammanhängande men som även fungerar som självständiga delprojekt:

 1. Lead-in: Identifiering av nyanlända
 2. Start-up week: Utvalda deltagare från Lead-in bjuds in till att delta i en startvecka. Aktiviteterna varvas med studiebesök på olika företag.
 3. Action plan: Coachning av deltagarna som får skriva ner vilka resurser de har och vad som behöver göras i det korta och långa perspektivet för att lyckas med att förverkliga drömmen om att starta företag i Sverige.
 4. Direction: Är en parallell exitväg som sträcker sig över modulerna.

Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS
Kontaktperson: Maroun Aoun

NF - Nyanlänt Företagande

Projektet kommer att utifrån pågående verksamhet, skapa en modell med insatser som följer nyanlända från etableringsfas tills de är en del av det svenska samhället. En tidig introduktion i svenskt företagande och i svensk affärskultur kommer att påskynda processen. Det övergripande syftet med Nyanlänt Företagande är att stödja nyanlända som är, eller vill bli, företagare att starta företag i Sverige.

Projektägare: Företagsamma Dalarna Service AB
Kontaktperson: Sohrab Fadai

Vinnande Matchning

Projektet syftar till att modernisera befintliga system för matching mellan nyanlända potentiella entreprenörer och framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund. Genom detta skapas nya förutsättningar för nyanlända att snabbt få användning för sina entreprenöriella kompetenser och erfarenheter av företagande. Projektet ska fungera som en startpunkt för långsiktig utveckling och ett samarbete mellan entreprenörer verksamma i Sverige och nyanlända med kompetens eller erfarenheter av företagande.

Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Kontaktperson: Maroun Aoun

Program för nyanlända nyföretagare

Projektet vill få nyanlända entreprenörer att stanna i landsbygdskommunerna Västervik, Hultsfred och Vimmerby och underlätta deras process att bli företagare i Sverige. Det ska ske genom ett anpassat utbildningsprogram och genom engagerad coachning. Språk, mentorskap och nätverk är nyckeln. Tanken är att modellen ska skapa struktur och nytta för intressenter och öppna nya möjligheter för fler i målgruppen. Modellen ska användas i ett treårigt, nytt genomförandeprojekt.

Projektägare: Västervik Framåt AB
Kontaktperson: Christina Thorstensson

NF - Nyanlänt Företagande RIKS

Företagarna vill ge nyanlända med erfarenhet av företagande förutsättningar att bli framgångsrika företagare även i Sverige. En tidig introduktion i svenskt företagande och i svensk affärskultur gör att processen går snabbare än vad den nu gör. NF-företagande går ut på att en eller flera nyanlända går igenom en utbildning, övar praktiskt på företagande får en mentor och ges stöd och råd i sitt företagande. Avsikten med Företagarnas NF-projekt är att genomföra ett antal delprojekt för att hitta rätt former och en modell som är möjlig att mångfaldiga, med viss lokal anpassning.

Projektägare: Företagarna Sverige Service AB
Kontaktpersoner: Catharina Bildt Grape och Anna Libietis

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Sörmland

Syftet med projektet är att skapa en företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Sörmland. Deltagarna får möjlighet att utveckla sina idéer och att, efter projekttidens slut, lansera dem på marknaden. Projektet vill skapa ett skräddarsytt utbildningsprogram som kommer att varvas med nätverksträffar och studiebesök på svenska företag.

Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Kontaktpersoner: Scarlett Roa Brynildsen och Thomas Orrung

Arbetsskaparna

Genom språkträning och praktiskt stöd ska nyanlända få stöd i att starta eget företag och därmed lättare integreras och hitta en meningsfull sysselsättning och tillvaro i det svenska samhället. Projektet ska kombinera teori och praktik. Utgångspunkten är att nyanlända som fått praktik, arbete eller som startat eget via projektet har större möjligheter att försörja sig. Modellen är egenanställning och navet i projektet är en annorlunda arbetsgivare, ”arbetsgivare att hyra”.

Projektägare: Ekshärligt i Hagfors
Kontaktpersoner: Malin Pfeiffer och Bengt Gustavsson

DoubleCupPlus

I januari 2016 startade projektet DoubleCup i Trollhättan vars koncept går ut på att en anställd bjuder in en nyanländ person till ett personligt möte. DoubleCupPlus ska tillvarata nyanlända kvinnosr och mäns erfarenheter och intresse av för företagande och entreprenörskap genom att:

 • ge nyanlända bättre förutsättningar att skapa en stegvis karriärväg genom att tidigt komma i kontakt med relevanta företag och stödaktörer, samt med potentiella partners.
 • öka och utveckla samverkan mellan stödaktörer med olika roller så att en bättre anpassning till målgruppen nyanlända med intresse för företagande uppnås.
 • utveckla ett arbetssätt som kan integreras i befintliga, permanenta insatser.

Projektägare: Trollhättans Stad
Kontaktperson: Dick Eriksson

Snabbspåret Gotland

Projektet kommer att  utveckla det gotländska näringslivet genom att underlätta för nyanlända att driva eget företag inom de gröna näringarna och inom besöksnäringen enligt kooperativa principer. Många nyanlända har en bakgrund som företagare. Kompetensbehovet inom dessa näringar öppnar dörrar för att utveckla de nyanländas kompetenser och att utveckla affärsidéer.

Projektägare: Coompanion Gotland
Kontaktperson: Thomas J. Gustafsson

Snabbspår Norr

Syftet med projektet är att bättre och snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande, genom tre huvudaktiviteter:
 • företagarskolan på lätt svenska bedrivs och marknadsförs till målgruppen
 • onlinerådgivning bedrivs och marknadsförs till målgruppen
 • företagarskolan filmas och läggs på webben för ökad tillgänglighet.

Projektägare: Almi Företagspartner Nord AB
Kontaktperson: Malin Nilsson-Correia

Framtidens företagande

Projektet vill bidra till att nyanlända, som idag står utanför arbetmarknaden och/eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, ska få en ny väg till sysselsättning. Detta ska ske genom bland annat språkcoaching och mentorprogram för nyanlända med fokus på att starta företag eller att överta företag som står inför ett generationsskifte. Genom att inrikta projektet på att starta eget i "Framtidens företagande" så kommer det som genomförts i projektet "Framtidens kompetens" vara en bra grund för en snabb start.

Projektägare: AB Samarkand2015
Kontaktperson: Lars Lindblom

Snabbspår för företagare NF - Nyanlänt Företagande

NFC och Företagarna vill tillsammans skapa en modell för att ta tillvara utlandsföddas idéer och erfarenheter och ge dem förutsättningar att bli framgångsrika företagare i Sverige. Syftet är att med erfarenheter från tidigare och pågående projekt bygga och testa en gemensam plattform för nyföretagande för nyanlända. Genom samarbetet vill projektet utveckla en hållbar modell som kombinerar teoriutbildning i klassrum med information och rådgivning från företagsfrämjande aktörer. Projektet arbetar med direktkontakt och varaktiga kontinuerliga relationer med befintliga företagarnätverk på orten som bland annat kommer att erbjuda faddrar, studiebesök och andra aktiviteter.

Projektägare: NF - Nyanlänt Företagande AB
Kontaktperson: Ove Jansson

Underlätta nyanländas företagsamhet

Projektet ska förbättra processer i det företagsfrämjande systemet för att främja det regionala tillväxtarbetet och integration genom nyanländas samt utrikes föddas företagande. Projektet ska bidra till att stärka och utveckla det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att hantera mångfalds- och integrationsrelaterade frågor.  En funktionsanalys ska genomföras för att undersöka hur det befintliga regionala systemet hanterar stöd till nyanlända. Mot bakgrund av analysen kan projektet stärka och utveckla befintliga nätverk samt två försöksverksamheter riktade till nyanlända med företagarbakgrund och/eller intresse. I projektet kommer hela kedjan från information, kartläggning, prövning, företagsutvecklingsstöd samt identifikation av utbildningsbehov att genomföras.

Projektägare: Coompanion Skåne
Kontaktperson: Jonas Karlsson

Enklaste vägen

Projektet ska:

 • ge information om entreprenörskap i Sverige
 • utnyttja befintliga aktörer och arenor för samverkan och nätverkande,
 • ge möjlighet att starta ett förenklat entreprenörskap (egenanställning)

Syftet är att den nyanlända genom egenanställning snabbt ska hitta en väg till försörjning - helt eller delvis. Erfarenheterna från projektet kan antingen påskynda processen att starta företag i traditionell form eller fungera som en väg till framtida anställning.

Projektägare: Egenanställningsföretaget norr ek för (Convoy)
Kontaktperson: Thomas Åberg

Business navigation in Sweden

Internationella kvinnoföreningen i Malmö vill tillsammans med ett flertal aktörer skapa en samverkansmodell mellan företagsfrämjande aktörer, den idburna sektorn och, i förlängningen, den offentliga sektorn. Kvinnan ska vara i fokus och insatsen anpassas efter behovet och individens förutsättningar. Förutsättningar ska också skapas för kvinnors självförsörjning, egenmakt och för att långsiktigt utjämna andelen män och kvinnor i näringslivet och på arbetsmarknaden.

Projektägare: Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Kontaktpersoner: Ann Sandström och Tatjana Ristovski

Grön Språngbräda

Projektet planerar att vidareutveckla en hållbar modell som ger nyanlända rätt verktyg för att testa, utveckla och förverkliga sin unika affärsídé och starta ett företag inom de gröna näringarna. Stor vikt läggs vid språkförståelse.

Modellen består av tre delar som varvas under projektets gång:

 1. Grundkurs i företagande
 2. Praktisk rådgivning
 3. Eget arbete

På längre sikt ska projektet bidra till fler framgångrika företag inom den gröna sektorn, skapa en återväxt av nya företag, fler arbetstillfällen och vitalisera de gröna näringarna med nya produkter. Projektet ska också bidra till en mer internationaliserad landsbygd där utrikesfödda är en naturlig del av sociala nätverk, företagande, utbildning, jobb och boende.

Tanken är att modellen ska fortleva utan projektfinansiering och spridas vidare till andra, i första hand till Hushållningssällskapen i Västra Götaland och därefter kanske även till fler områden i landet.

Projektägare: Hushållningssällskapet Skaraborg
Kontaktpersoner: Per-Ove Persson och Malin Fahlesson

Etableringskurs för företagare

Projektet ska inriktas på att, med hjälp av kompetent expertis, vidareutveckla metoder på folkhögskolornas nuvarande etableringskurser genom att kombinera folkbildningens pedagogik med Coompanions erfarenheter av att arbeta mot grupper som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Målet är en etableringskurs med företagarinriktning på lätt svenska som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Tanken är att "Etableringskurs för företagare" ska kunna spridas till Folkhögskolor i hela landet.

Projektet riktar sig till nyanlända företagare som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram som får möjlighet till en skräddarsydd utbildning för att använda de sakkunskaper de har till att snabbare, säkrare och på ett mer hållbart sätt, starta företag i Sverige. 

Projektägare: Coompanion Roslagen och Norrort Ek för
Kontaktperson: Sarah Thorsaeus

Start-Up International

Projektet ska förbättra nyanländas möjligheter att få tillgång till affärsrådgivning och andra typer av stöd som finns i de system som ska främja företagande. Målet är att fler företagare med utländsk bakgrund ska komma vidare i processen att starta företag. En av de största utmaningarna för aktörerna är att komma i kontakt med målgruppen. Projektet ska därför öka sin närvaro i de områden där målgruppen bor och verkar. Aktörer ska samarbeta  genom att informera, engagera och stödja nyanlända som vill starta företag. Det långsiktiga målet är ett ökat företagande i målgruppen.

Projektägare: Stiftelsen Stockholms NyföretagarCentrum
Kontaktpersoner: Wadih El-Achkar och Veronica Eriksson

Bazar - entreprenörshub för nyanlända i Eskilstuna

Projektet kommer att ta vara på nyanländas erfarenhet av företagande på ett snabbt enkelt och motiverande sätt bland annat genom att:

 • visa upp nyanlända entreprenörer som förebilder för andra nyanlända 
 • utveckla verksamhets- och mötesplatser för företagande till exempel i idécaféer 
 • göra de entreprenörs- och innovationsstödjande aktörerna, även banker, försäkringsbolag, och redovisningsbyråer, och deras tjänster kända bland nyanlända.
 • koppla ihop verksamheter som redan arbetar med målgruppen till en "hub"med ett gemensamt syfte 
 • skapa en hållbar modell för framtidens företagare driven av företagare i samverkan med det offentliga 
 • utveckla språkkunskaper i svenska med inriktning på företagande

Projektägare: Sisters in Business Ideella förening
Kontaktperson: Annika Löfgren

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända

Nyanlända ska med hjälp av enskilda samtal med en personlig mentor och kontinuerliga nätverksträffar med andra adepter och mentorer få möjlighet att testa affärsidéer och utveckla sina kontaktytor.

Projektägare: NFC Service AB
Kontaktperson: Goran Rajkovic