Tillväxtverket

Snabbspår för företagare

I december 2016 fick Tillväxtverket 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

De 22 projekt som fick finansiering fick som mål att vidareutveckla metoder och modeller för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande. Projekten var inriktade på företagsförberedande insatsers som företagarutbildningar, individuell rådgivning, mentorskap, nätverk, praktik eller språkinsatser.

Syftet med uppdraget var att ta vara på kompetensen hos nyanlända som har erfarenhet av företagande. Det utfördes i dialog med andra myndigheter, branschorganisationer och privata och offentliga aktörer.

Vad gjorde projekten?

Insatsernas mål var att informera och utbilda projektdeltagarna i företagande, ge dem tillgång till nätverk och mentorer, språkinsatser och andra insatser av företagsförberedande karaktär.

Resultat

Studien visar att uppdraget framförallt ledde till ökad kunskap om företagande samt ökad motivation och inspiration till att starta företag hos målgruppen nyanlända. Projekten fick trots den korta projekttiden konkreta resultat i form av cirka 77 nystartade företag. 13 deltagare fick också sysselsättning i form av anställning eller praktik.

De mest framgångsrika projektmetoderna

Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag, tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt anpassad rådgivning. Om vi ser till helheten menar vi dock att den mest lyckade metoden är en som innehåller komponenterna utbildning, rådgivning, mentorskap, nätverk och finansiering i kombination med undervisning i yrkessvenska.

Deltagarnas stärkta motivation och vilja att starta företag, deras bättre tillgång till nätverk och kontakter med etablerade företagare samt förbättrade språkkunskaper, var också positiva effekter av projekten enligt studien. Ett annat positivt resultat var att projektägare och samarbetspartners inte bara fick ökad kunskap om målgruppen utan också goda kontakter och samarbeten med övriga deltagande organisationer.

Resultatet av uppdraget - Slutsatser och rekommendationer

Under genomförandet av uppdraget har Tillväxtverket identifierat framgångsfaktorer och utmaningar i arbete med att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Här sammanfattar vi våra slutsatser och rekommendationer så här långt och hur vi mot den bakgrunden vill arbeta vidare.

Modeller för att integrera genom företagande

Tillväxtverket har följt projekten för att studera de modeller och arbetssätt som har använts.

Vår initiala bedömning är att de modeller som har inslag av individuellt anpassade insatser som tillhandahålls på olika språk är de mest framgångsrika. I dessa projekt har nyanlända kunnat tillgodogöra sig information och kunskap om vad som krävs för att starta företag i Sverige på ett bra sätt. Det i sig har också visat sig vara viktigt för att nyanlända ska våga ta steget mot eget företagande.

Jobb Skills - Verktyg  för att hitta nyanlända företagare

I vårt samarbete med Arbetsförmedlingen har vi hittat ett systematiskt och strukturerat sätt att fånga upp nyanlända som har erfarenhet av och intresse av företagande. I Arbetsförmedlingens digitala kartläggningsverktyg ”Job skills” kan asylsökande och nyanlända själva registrera sina erfarenheter och kompetenser. I en ny utvecklad version av verktyget kommer även frågor om erfarenhet och intresse för företagande finnas med. Detta kommer att förbättra våra möjligheter att ringa in nyanlända med företagarbakgrund.

Företagsfrämjande insatser under asyltiden

Tidiga företagsförberedande insatser under asylfasen är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med företagande som nyanländ.

Några insikter är att det behövs mer utvecklade samarbeten mellan fler aktörer under asylprocessen och att vi behöver förändra vissa av de nuvarande reglerna för att få en mer effektiv integrationsprocess. Avsaknad av möjlighet till det som kallas spårbyte dvs. att växla status från asylsökande till en situation med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd är en utmaning. En asylsökande som startar ett företag i Sverige och får avslag på sin asylansökan måste lämna landet oavsett om företaget är framgångsrikt och lönsamt eller ej. En asylsökande som är anställd kan däremot byta spår och få tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Detta är en möjlighet som även borde ges till företagare.

Alternativa finansieringsvägar

För att möta det stora behovet av finansiering för nyanlända företagare i den tidiga utvecklingsfasen bör alternativa finansieringsvägar förbättras. De stöd som finns att få utanför bankerna är begränsade. Information om alternativa finansieringsvägar kommer att kommuniceras samt tydliggöras av Tillväxtverket inom ramen för det fortsatta arbetet med att främja nyanländas företagande.

Enklare att öppna ett bankkonto

Tillväxtverkets anser att svårigheten att få öppna ett bankkonto är ett växande problem. Det tycks generellt vara svårare att öppna ett företagskonto än ett personkonto, oavsett om kunden är nyanländ eller svenskfödd. Nyanlända företagare som lyckas öppna ett företagskonto har ofta otillräcklig kunskap om vad företagskontot får användas till. Sådan information bör kunna tas fram och riktas till nyanlända på flera språk. Tillväxtverket kommer att ha fortsatt dialog med Svenska Bankföreningen och andra berörda aktörer till exempel banker.

Bättre tillgång till nyanlända deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Det är redan känt att mer än hälften av Tillväxtverkets snabbspårsprojekt har har haft svårt att få nyanlända deltagare i önskad utsträckning från Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingens upphandlingsregler som hindrat vårt samarbete. Vi har nu ett gott samarbete kring frågan och reglerna ska ses över och vi ser stora möjligheter till förbättring i kommande projekt. Nästa steg blir att Arbetsförmedlingens operativa verksamhet ansluter sig till den positiva utvecklingen.Det är en viktig förutsättning om vi vill kunna tillvarata nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Behov av kompetenshöjande insatser inom området företagande

Vi behöver framhäva att företagande bland nyanlända är ett alternativ till anställning. Bland annat arbetsförmedlare bör därför kompetensutvecklas ytterligare inom området företagande. Ett sätt är att erbjuda riktad och relevant information om nyanländas företagande till Arbetsförmedlingens kundtjänst. Som ett komplement kan kompetenshöjande insatser inom området företagande inkluderas i befintliga forum med fokus på kompetensutveckling.