Tillväxtverket

Snabbare integration

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 tog Tillväxtverket initiativet till en egen satsning för att underlätta för nyanlända att starta företag och hitta sysselsättning och jobb.

Våra projekt arbetade med att ta fram förstudier och pilotprojekt och med att testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner.

I skrivande stund vet vi att ca 100 praktikplatser, ca 20 anställningar och ett företag har skapats. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och ensamkommande barn har deltagit i projekten.

Projekt

Grön i Sala
Företagarcentrum i Sala drev projektet inom jord och skogsnäring, besöksnäring och export

Från ord till bord i Gästrikland
ABF- Gästrikebygden  drev projektet där bybor och nyanlända tillsammans med projektledning, skapade en kreativ oas för praktik och arbetsträning.

Kompetensförsörjning - Snabbare integration Malmö
Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB tog fram en förstudie för att hitta modeller som ger små företag stöd i att kunna ta emot nyanlända i praktik.

Lobben, en metod för snabbare integration i Jämtland-Härjedalen
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund drev ett pilotprojekt där en beprövad och framgångsrik metod fick möjlighet att prövas med en ny målgrupp, asylsökande.

Förstudie utbildningsinsatser för nyanländ vårdpersonal från Syrien  i Stockholm
Studieförbundet Vuxenskolan - Stockholm tog fram ett samarbete med Antheneum Medicum för asylsökande läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal.

Nyanlända som resurs i kompetensförsörjning och internationalisering av IKT-sektorn i Västernorrland.
Bron Innovation AB - Västernorrland karltade intresse, förutsättningar och möjligheter att öka antalet nyanlända i praktik inom IKT-sektorn i Västernorrland.

Bättregration i Malmö
Iransk-Svenska Föreningen – ISF Malmö tog fram en förstudie om vilka möjligheter som finns att starta upp verksamhet på asylboendena.

Företagarna Praktik och NF-företagande
I Kronoberg, Kalmar, Gävleborg och Västra Götaland arbetade Företagarna Sverige Service AB med att matcha småföretags kompetensbehov med asylsökandes kompetenser.

Praktik för integration inom gröna näringarna
Lantbrukarnas Ekonomi AB - Dalarna och Gävleborg LRF och Skogsstyrelsen utvecklade kunskaper om företagens och de nyanländas förutsättningar för praktik i grön sektor.

Hayati, ”mitt liv” på arabiska
Ensamkommandes förbund i Malmö tog fram en förstudie för att hitta metoder för att fler ska känna sig delaktiga i samhället och hitta sysselsättning genom företagsamhet.

Lär dig av en syster - Lär dig av en bror i Kronoberg
Macken i Växjö byggde upp ett system av utbildningspraktikplatser för nyanlända, där man lär sig av utrikesfödda företagare som lyckats väl i Sverige.

Integreramera i Norrbotten
Coompanion Norrbotten samarbetade med bland annat asylboendet Cape East i Haparanda för att lägga grunden till en plattform för företagande och entreprenörskap.

Mångfaldens matland i Kronoberg (Kalmar och Jönköping)
Föreningen Miljöresurs Linné - Kronoberg ville dels utnyttja maten som gemensamhetsskapare för snabbare integration, dels pröva en metod för inventering av de nya personella resurser som kommer till vårt land och genom sitt nätverk slussa asylsökande till passande praktikplatser inom storkök, lantbruk, förädling.

Entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund - en kraft för snabbare integration
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum - Östra Svealand  undersökte på vilka sätt framgångsrika entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund kunde ha betydelse för att bidra till en snabbare integration.

Praktik i Sveriges innovationsmiljöer - matchning av stort behov av kompetensförsörjning i hela Sverige
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) - nationellt avsåg att undersöka behovet av och kartlägga förutsättningar för samt testa möjligheten att erbjuda kvalificerade praktikplatser till nyanlända i Sverige.

LISA - Landsbygdens Inkluderande Språk och Aktiviteter 
Röstånga Utvecklings AB (SVB),  i Svalöv” skapade genom lokala aktiviteter erfarenhet kring bred sektorsamverkan för asylsökande. 

Mångfaldsmat Orust
Studieförbundet Vuxenskolan - Orust var ett projekt som bestod av av ett tiotal asylsökande och nyanlända kvinnor från fem olika nationaliteter som undersökte möjligheterna att starta en kommersiell verksamhet med försäljning av tillagad mat från sina olika matkulturer. 

Grön Gemenskap i Skaraborg
Hushållningssällskapet i Skaraborg skapade en modell för ett grönt introduktionsprogram för ensamkommande ungdomar. De fick prova på olika delar av det svenska friluftslivet, lära sig mer om matlagning, odling, förädling, djurskötsel, det svenska samhället samt få språkträning och insikt i svensk kultur.

Framtiden Idag
Studieförbundet Vuxenskolan - Värnamo och Gnosjö Utvecklade aktiviteter för personer som bor på transit-och asylboende i Värnamo och Gnosjö kommun.

I rapporten Snabbare integration genom företagande och sysselsättning kan du läsa mer om projekten i satsningen.