Tillväxtverket
Två kvinnor sitter i en soffa och pratar.

Ny kompetens, nya företag & snabbare integration

Tillväxtverket arbetar för att underlätta för asylsökande och nyanlända att starta företag i Sverige. I vårt uppdrag ingår också att underlätta för företag att hitta den kompetens de behöver och att underlätta nyanländas integration i det svenska samhället.

För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli bättre på att ta tillvara immigranters ekonomiska potential.

Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige och omkring 80 000 personer är idag inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Om vi lyckas tillvarata de kunskaper, kompetenser och erfarenheter som nyanlända har med sig kan vi göra Sverige än starkare. Sveriges välstånd är beroende av fler och växande företag. Redan idag utgör personer med utländsk bakgrund en betydande del av företagssverige och de har också en avgörande roll för sysselsättningen.

Företag och näringsliv behöver omvandlas och förnyas för att möta den tilltagande globala konkurrensen. Det är viktigt att hitta fler och nya affärsidéer och perspektiv så att fler företag kan startas och utvecklas. Vår uppgift är underlätta för nyanlända att starta företag och också att underlätta för svenska företag att hitta den kompetens de behöver. När nyanlända integreras i det svenska samhället kan de också bidra, det blir win win för all parter.

Rekommendationer för fortsättningen

Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande sedan 2015. Idag kan vi faktiskt säga att vi vet en hel del om vilka verktyg som behövs för att nyanlända ska lyckas starta och driva företag i Sverige och hitta sysselsättning eller arbete.

Utifrån de studier och projekt vi har genomfört, har vi kommit fram till en rad rekommendationer som vi anser särskilt viktiga för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända.

Underlätta företagande genom lika förutsättningar för företagare och anställd

Förutsättningarna för att få stanna i Sverige borde vara desamma oavsett om man är företagare eller anställd. Tillfälliga uppehållstillstånd på drygt ett år istället för permanenta uppehållstillstånd förändrar läget för de nyanlända. Den som får stanna max ett år i landet får antagligen svårare att hitta ett arbete, och blir mindre motiverad att starta företag. Idag ställs bland annat krav på att företagare redan vid ansökningstillfället ska kunna visa att företaget är lönsamt.

Stärk jämställdhetsperspektivet genom särskilda och riktade insatser som främjar nyanlända kvinnors företagande

Det finns behov av särskilda och riktade insatser för att främja nyanlända kvinnors etablering. Flera insatser och utredningar visar att färre kvinnor än män tar del av insatser, både när de söker asyl och när de etablerar sig i Sverige. Insatser för kvinnor ger också sämre resultat än insatser för män, en mindre andel kvinnor går vidare till arbete, utbildning eller företagande efter en avslutad insats. Jämställdhet behöver därför integreras bättre i insatser och aktiviteter.

Utveckla insatser som bidrar till ökad samverkan mellan näringspolitik och arbetsmarknadspolitik

Vi behöver fortsätta att utveckla satsningar och insatser i samverkan mellan näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Det handlar om att implementera och integrera metoder som stärker individens möjligheter till att starta och driva företag, som stärker företagens möjligheter till kompetensförsörjning och fler jobb. Metoder som kombinerar närings- och arbetsmarknadspolitiska insatser som behöver samordning och regelverk som samverkar.

Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom egen försörjning, dels indirekt genom anställningar. Det bidrar till ökad internationalisering av svenskt näringsliv. Tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklar Tillväxtverket former för att företagande ska ses som en lika viktig del till egen försörjning som anställning.

Utprövade modeller för nyanländas företagande

Den mest lyckade metoden är en modell som består av utbildning, rådgivning och finansiering. Särskilda och riktade insatser som främjar nyanlända kvinnors företagande bör initieras. Tillväxtverket att fortsätter finansiera åtta av de projekt som utvecklat framgångsrika modeller under 2016.

Möjliggör spårbyte för företagare

En lagändring är nödvändig för att undanröja formella hinder och begränsningar för personer som under asylfasen vill starta och driva företag i Sverige samt på den vägen få uppehållstillstånd. En asylsökande som varit anställd i fyra månader och har ett löfte om fortsatt anställning i 12 månader kan vid avslag på sin asylansökan byta spår och ansöka om arbetstillstånd istället för asyl. Den som har drivit företag under asyltiden har inte möjlighet till en sådan alternativ väg utan riskerar i stället att bli utvisad, även om företaget är framgångsrikt och lönsamt.

Tillväxtverket tar frågan om spårbyte vidare genom att arbeta attityds- och strukturpåverkande gentemot ägare respektive tillämpare av regelverket.

Kartläggning av företagarbakgrund måste förbättras

Företagarbakgrund bör kartläggas tidigt. Arbetsförmedlingen lanserade i april 2017 det digitala verktyget ”Job Skills” som finns tillgängligt på sex språk. I verktyget bygger den asylsökande själv upp sin kompetensprofil genom att ange arbetserfarenheter och utbildningar. Profilen kan fyllas i på modersmålet och översätts sedan till svenska innan den delas med arbetsgivare över hela Sverige. Sedan hösten 2017 finns också möjlighet att ange erfarenhet av företagande.

Stärk samarbetet mellan nyckelaktörer under asylfasen

Centrala aktörer behöver få till bättre samarbeten under asylfasen. För att skapa långsiktigt hållbara modeller för nyanländas företagande behövs tidiga företagsförberedande insatser redan under asylfasen. En utmaning är brist på effektiv koordination mellan nyckelaktör samt brist på riktade informationsinsatser till asylsökande som vill starta och driva företag i Sverige. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen behöver därför stärka sitt samarbete och sin samordning. Samarbetet behöver också stärkas med aktörer på regional och lokal nivå, som länsstyrelser, kommuner, näringslivet och den ideella sektorn.

Tillväxtverket fördjupar relevanta samarbeten med nyckelaktörer på nationell, regional samt lokal nivå.

Bättre finansieringsmöjligheter

Det finns behov av att förbättra alternativa finansieringsvägar samt informera om att dessa finansieringsvägar finns som alternativ. För företagare generellt kan det vara svårt att få finansiering. För nyanlända finns det dessutom regler som gör att det kan vara svårt att få bli företagskund i svenska banker. De stöd som finns att få utanför banker är begränsade. Tillväxtverket arbetar med att kartlägga befintliga finansieringsvägar och de finansieringsverktyg som står till nyanlända företagares förfogande. Vi kommer därefter att kommunicera vilka tillgängliga och alternativa finansieringsvägar som finns för nyanlända.

Gör det enklare att öppna bankkonto/företagskonto

Det finns behov av att kartlägga och initiera insatser för att påverka de krav och möjligheter bankerna har rörande företagskonton till personer med ursprung både inom och utom EU. Det är svårt för nyanlända att få öppna bankkonto, vilket är ett växande problem som går bortom regelverket. Enligt Svenska Bankföreningen är det generellt svårare att öppna ett företagskonto än ett personkonto, oavsett om kunden är nyanländ eller svenskfödd. Nyanlända företagare som lyckats öppna ett företagskonto vet ofta inte vad ett företagskonto får användas till. Information bör kunna ges på flera språk. Tillväxtverket kommer att ha fortsatt dialog med Svenska Bankföreningen och andra berörda aktörer.

Kompetensutveckla i företagande

Det behövs kompetenshöjande insatser inom området företagande i befintliga forum. Tillväxtverket anser att en del aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, bör kompetensutvecklas inom området företagande. Arbetsförmedlare gör exempelvis en initial arbetsmarknadsbedömning utan någon fördjupning inom området företagande. Ett sätt för Tillväxtverket att göra detta är att erbjuda riktad och relevant information till berörda aktörer om att företagande bland nyanlända är ett alternativ till anställning.

Gör det lättare att nå nyanlända deltagare

För att ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande måste de ges chansen att delta i företagsförberedande insatser. Mer än hälften av våra finansierade projekt lyckades inte få nyanlända deltagare i önskad utsträckning från Arbetsförmedlingen. Samarbetet mellan Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen har förbättrats betydligt. Att Arbetsförmedlingens verktyg ”Job Skills” har kompletterats med möjlighet att ange företagarbakgrund är ett steg i rätt riktning.

Samordna nationell information

Det finns behov av nationell samordning av information och stöd till företagsetablering bland nyanlända. För att ta reda på mer om nyanlända företagares behov har Tillväxtverket tagit fram en kundresa för nyanlända som vill starta företag. Genom analyser av vårt kunskapsunderlag och intervjuer med företagare och handläggare har vi fått en bättre bild av vilken information nyanlända behöver. Kundresan ligger till grund för förbättrad information till nyanlända och asylsökande på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erbjud branschspecifika nätverksträffar

För många nyanlända är tillgången till affärsnätverk mycket begränsad och man har behov både av att lära känna branschen och att bygga nätverk. Genom att träffa branschorganisationer, experter och branscherfarna företagare kan man tillgodogöra sig viktig kunskap. Tillväxtverket kommer därför att erbjuda sådana nätverksträffar.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
Projektledare
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9363