Tillväxtverket

Avslutade uppdrag

Utrikesfödd man

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015 arbetat med olika insatser för att underlätta för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Fokus för våra insatser har varit att utrikes födda snabbt ska skapa egen försörjning framför allt genom företagande.

Historiskt har det tagit åtta år för att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva. Sverige måste bli bättre på att ta ta vara på den kompetens, erfarenhet och intresse som nyanlända kvinnor och män kan erbjuda sitt nya land. Genom vårt arbete har vi bidragit både till det och till enklare och mer attraktiva förutsättningar för företagande och entreprenörskap.

Här nedanför kan du ta del av lärdomar och resultat från våra avslutade uppdrag.

Främja företagande bland nyanlända

Inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som pågick 2017–2019 finansierade vi 13 projekt som genomförde insatser för att främja nyanländas företagande i Sverige. Projekten hade totalt 4 310 deltagare och vid slutrapporteringstillfället hade uppdraget gett upphov till 935 nya företag. 

Öppna upp för nya företag - tips och råd till dig som arbetar med företagsrådgivning och näringslivsfrågor

Mer om projekten

Snabbspår för nyanlända företagare 2016-2017

År 2016 fick Tillväxtverket 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

Under perioden september 2016 till april 2017 finansierade Tillväxtverket 22 projekt som alla syftade till att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Drygt 3 200 personer i målgruppen nåddes av informationsinsatserna, till exempel informationsmöten och intervjuer med målgruppen. Av dem deltog drygt 1 150 personer även i projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning och mentorskapsprogram. Projekten har resulterat i 77 nystartade företag och 13 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Projekten genomfördes främst av aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Merparten genomförde företagarutbildningar i kombination med individuell rådgivning. Flera projekt kompletterade även detta med mentorskap, praktik eller möjlighet att prova på att driva företag. Några enstaka projekt fokuserade på att matcha nyanlända med etablerade företag. Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag, tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt anpassad rådgivning.

Mer om uppdraget

Snabbare integration 2015

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Vi ville testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. Vi finansierade 28 pilotprojekt.

Cirka 100 praktikplatser, cirka 20 anställningar och ett företag skapades genom insatsen. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och ensamkommande barn deltog i projekten.

Mer om projektet som Tillväxtverket initierade