Tillväxtverket
Två kvinnor sitter i en soffa och pratar.

Utrikes födda och företagande

Tillväxtverket jobbar med att främja utrikes föddas företagande. Genom att riva de särskilda hinder som finns för målgruppen stärks Sveriges tillväxt.

Tillväxtverket har arbetat med sysselsättningsfrämjande insatser för nyanlända sedan flyktingvågen 2015. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer.

Ökad sysselsättningsgrad bland nyanlända och utrikes födda kvinnor bidrar till hållbar tillväxt i hela landet. Företagargruppen utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män.

Men nyanlända och utrikes födda möter ibland utmaningar i högre grad än andra i att etablera sig genom företagande. För att ge förutsättningar för fler konkurrenskraftiga företag är Tillväxtverkets mål att säkerställa att de utrikes födda som kan och vill starta nya och utveckla befintliga företag ska kunna ta del av de insatser som finns och att de ska kunna göra det på lika villkor.

Två pågående regeringsuppdrag

För närvarande har vi två regeringsuppdrag som syftar till att främja företagande bland utrikes födda i Sverige.

Här hittar du de projekt vi finansierar idag.

Främja nyanländas företagande

Inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som pågår 2017-2019 finansierar vi fjorton projekt som genomför insatser för att främja nyanländas företagande i Sverige. Projekten drivs av offentliga och ideella organisationer över hela landet. De flesta projekt erbjuder i huvudsak utbildning i företagande och individuell rådgivning. Det finns även projekt som erbjuder bl.a. mentorsprogram och finansieringslösningar för nyanlända som startar företag.

Främja utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande har visat ett nuläge där nyanlända kvinnor i lägre utsträckning än män startar företag i stort samt att det finns ytterligare svårigheter att nå både utrikes födda och nyanlända kvinnor.

Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018-2021 finansierar vi så här långt sju projekt som bl.a. erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen.

Kunskapsutveckling

Att ta fram och sprida kunskap är en stor och viktig del av vår verksamhet. Kunskapen tar vi med oss i vårt vidare arbete så att vi och andra kan prioritera rätt insatser och arbeta för ett näringsliv som utvecklas med fler jobb, där kompetens, kunskap och affärsidéer tas till vara på bästa sätt. Vi vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagsfrämjande för företagargruppen nyanlända och utrikes födda.

Tillväxtverket vet idag en hel del om vilka verktyg som behövs och vilka hinder som finns för att nyanlända och utrikes födda ska lyckas starta, driva och utveckla företag i Sverige eller hitta sysselsättning och försörjning. Ett axplock av den kunskap vi fått med oss från vårt arbete hittills kan du ta del av via länkarna nedan.

Länkar

Klicka på flikarna nedan för att hitta mer information.

Publikationer

Artiklar

Statistik

Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.
Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Mer info om de regionala matchningsindikatorernalänk till annan webbplats

Regeringsuppdrag

Övriga länkar

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
Projektledare
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 63Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.