Tillväxtverket

Region Östergötland

I Östergötland fokuserar projketet på samverkan. En samverkan som bygger på det komptensbehov som finns i arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Det kommer att resultera både i utbildningsinsatser och i ett gemensamt säljbolag.

Inom projektet kommer stor vikt ligga på samverkan. En samverkan som bygger på ASF och dess kompetensbehov vilket kommer att resultera både i utbildningsinsatser och i ett gemensamt säljbolag.

Syfte

Syftet är att få fler i arbete och sysselsättning genom att fler ASF företag etableras samt genom att befintliga företag stärks i sin konkurrenskraft och därmed får förutsättningar att anställa och sysselsätta fler personer. Inom det strategiska regionala utvecklingsarbetet kommer samverkan framförallt att utvecklas inom befintlig verksamhet.

Det blir viktigt att som i jämställhetsarbetet analysera för att fundera över hur strukturen blir inkluderande och på ett självklart sätt får med ASF och den sociala ekonomins behov både kopplat till utbildningsutbudet men även i arbetet med att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Samverkan

Samverkan med näringslivet kommer att utvecklas lokalt där ASF finns etablerade men även inom ramen för de nätverk som ligger under handelskammaren med fokus på mångfald och Corporate Social Responsibility. Utvecklingsarbetet innebär att stödstrukturen för ASF förbättras.

Kontakt

Region Östergötland: Margareta WandelBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.