Tillväxtverket

Region Kronoberg

Arbetsintegrerande sociala företag i Kronoberg behöver bättre strukturer för att kunna växa och utvecklas. Då förbättras även förutsättningarna för att nya ASF ska startas i regionen.

Syftet med projektet i Kronoberg är att skapa nödvändiga strukturer för att befintliga ASF ska växa och utvecklas. Det ger också en grund för att nya ASF kan startas i länets alla kommuner.

Projketet kommer att arbeta med att:

  • Stödja och stärka befintliga ASF
  • Öka kunskapen om ASF hos relevanta offentliga och privata aktörer
  • Förbereda och ge en grund för en bredare satsning med inriktning på affärsutveckling i länets ASF, eventuellt tillsammans med angränsande län.

Målsättning

Projektets målsättning är att åtgärda de tre mest efterfrågade insatserna i förstudiens handlingsplan.

  • sprida kunskap om ASF till offentliga och privata aktörer
  • processa fram en samverkansorganisation för befintliga ASF
  • arbeta för att en policy upprättas i kommunerna gällande ASF, dels ur konkurrenshänseende men även ur ett kundperspektiv.

Projektledaren ska stödja befintliga ASF och projektet ska ge en grund för nästa steg som handlar om affärsutveckling och nystart av ASF. Projektet kommer att arbeta i nära samverkan med Coompanion som redan idag har ett uppdrag från Region Kronoberg att regelbundet samla ASF och relevanta nätverk. Projektet kommer att följas upp via dess styrgrupp, referensgrupp och via Regionala utvecklingsnämnden.Det finns interna resurser för jämställdhetsarbetet genom projektet Jämställd regional tillväxt. Hållbarhetsperspektivet är naturligt i projektet då målgruppen i ASF ofta utgörs av personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och inte sälla är utrikesfödda.
Verksamheterna i ASF är i flera fall inriktade mot miljömässig hållbarhet i form av återbruk.

Förenkla gärna brödtexten så att en utomstående kan förstå!

 

Kontakt

Region Kronoberg

Karin PalmérBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.