Tillväxtverket

Regionala projekt för ökad syssel­sättning

Tolv regioner får finansiering till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. I Östergötland bildas ett säljbolag, i Gävleborg ett regionalt råd för arbetsintegrerande sociala företag och Jämtland utvecklar nya modeller för handledarstöd.

Genom insatserna i regionerna får arbetsintegrerande sociala företag stöd i att utveckla hållbara affärsidéer och utöka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Regionerna ska också genom dessa insatser arrangera informationsträffar och utbildningar för att sprida kunskap om möjligheterna inom arbetsintegrerande sociala företag till handläggare och tjänstemän lokalt och regionalt.

God samverkan en nyckelfaktor

En god samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag, (ASF) och med myndigheter och näringslivet är en nyckelfaktor för att ASF ska växa till hållbara företag.  De tolv regioner som fått fiansiering genomför projekt för att utveckla stöd och samverkan tillsammans med ASF. Varje region har tagit fram en handlingsplan som anpassats för att passa förhållandena i den specifika regionen.

Merparten av projekten arbetar med att ta fram strukturer för samverkan. Det kan handla om att bilda nätverk eller säljbolag tillsammans med ASF i regionen,  att samverka mellan kommuner, samarbeta med Arbetsförmedlingen vad gäller arbetsträning eller medverka i nätverk för att göra bättre affärer med övriga näringslivet.

Projekten arbetar också för att arbetsintegrerande sociala företag i högre grad ska ses som en tillgång i det ordinarie tillväxtarbetet och att de på samma sätt som andra företag ska få tillgång till stöd.

De tolv regionerna  genomför projekt för att utveckla stöd och samverkan tillsammans med arbetsintegrerande sociala företag. Det kan se olika ut i olika delar av landet och varje region arbetar utifrån sina förutsättningar. De regioner som har beviljats finansiering av Tillväxtverket är:

 • Region Gävleborg
 • Region Östergötland
 • Region Skåne,
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Örebro län
 • Region Dalarna
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Region Västerbotten
 • Västra Götalandsregionen

Projekten genomförs under 2017 - 2018 och bygger på de handlingsplaner för stöd och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag som togs fram i en förstudie under 2016. De är en del i regeringsuppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag, ASF för personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Sammanfattningar - Regionala projekt för ökad sysselsättning i arbetsintegrerande sociala företag, ASFWordBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.