Tillväxtverket

Rätt kompetens i företagen

Företagen behöver rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Vi arbetar för mer samverkan inom kompetensförsörjning och för att högskoleutbildningar bättre ska matcha näringslivets behov.

Ett av de största tillväxthindren för företag är att det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Det visade undersökningen Företagens villkor och verklighet som vänder sig till små och medelstora företag.

Åtta projekt på högskolor och universitet ska öka möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till rätt kompetens. 

Målet är att utbildningarna vid svenska lärosäten ska bli mer relevanta för näringslivet. Projekten ska bidra till bättre kompetensförsörjning i små och medelstora företag, mer attraktiv utbildning och bättre möjligheter för studerande att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Linköpings universitet skapar kontakter mellan näringsliv och studenter

Projektet "Förena - företag når akademisk kompetens" ska utveckla plattformen studentuppdrag.se som är i uppstartsfas. Wepplatsen förmedlar kontakter mellan näringsliv och studenter. Kurser som innehåller delmoment med specifika fallstudier kan annonsera sina behov och företagen kan på samma sätt anmäla intresse att delta med fall.

Syftet med projektet är att:

  1. utbildningarna vid Linköpings universitet fortsätter utvecklas när det gäller kvalitet och relevans i koppling till näringslivet,
  2. små och medelstora företag ska få mer kontakt med universitetets kunskap och kompetenser. De kan då utveckla sina verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet att få kontakter med studenter för framtida rekryteringar,
  3. ge studenterna erfarenhet av verkliga uppdrag, större kontaktnät i näringslivet och möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Linköpings universitet genomför projektet i nära samarbete med offentligt finansierade aktörer i regionen med företagens tillväxt i fokus. De spelar en viktig roll bland annat för att marknadsföra projektet för små och medelstora företag.

Projektet tar avstamp i analyser kring regionens kompetensbehov samt de mål som framtagits i en samverkanspolicy för Linköping universitet.

Kontaktperson: Susanne Pettersson

Malmö högskola matchar utbildad kompetens med små- och medelstora företag

Malmö högskola ska tillsammans med relevanta aktörer i Skåne:

  • utveckla en portal där företagens kompetensbehov matchas med utbildningars behov av fallstudier,
  • utveckla en metodik för att tillsammans med relevanta aktörer i samhället identifiera och möta företags kompetensbehov,
  • sprida en metodik där företagens och utbildningarnas behov kopplas till verkliga fall.

Projektet "Stöd till lärosäten för att få rätt kompetens i små- och medelstora företag" utgår från utbildningar och kompetenser som företagen efterfrågar och behöver för att främja en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.

Malmö högskola har utifrån tidigare erfarenheter upplevt att företag har svårt att hitta kopplingar mellan högskolans utbildningar och deras faktiska utmaningar och behov. Samtidigt har högskolan stor erfarenhet av fallstudiebaserad pedagogik, som problembaserat lärande (PBL), utmaningsbaserat lärande (UL). Det finns stort behov av att koppla ihop de pedagogiska modellerna med näringslivets kompetensbehov och studenternas behov av praktik.

Kontaktperson: Anna Bogeskär Brandt

Mälardalens högskola systematiserar högskolans samverkan med näringslivet  

Det övergripande syftet med projektet "Entré - SME" är att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att företag, studenter och lärare tillsammans hittar sätt att systematisera samverkan med små och medelstora företag i utbildningen.

Projektet ska på kort sikt öka företagens tillgång till rätt kompetens genom att skapa mötesplatser för studenter och små och medelstora företag. Det kan handla om examensjobb och praktik på företag för högskolans lärare eller konceptutveckling där företag och studenter gemensamt utvecklar idéer och löser problem.

På lång sikt ska projektet studera hur lärarutbildningen förbereder studenterna för det framtida uppdraget som lärare. De ska utveckla former för kontakter mellan skola och näringsliv.

Projektet är i linje med högskolans strategi för att öka och formalisera samverkan med små och medelstora företag och bygger vidare på tidigare satsningar.

Kontaktperson: Gabriella Mast Weggeman

Mittuniversitetets kompetenskontrakt ger effektiva vägar till rätt kompetens

Formaliserade samarbeten mellan arbetsgivare och utbildningsprogram är redan en del i Mittuniversitetets verksamhet. Konceptet Kompetenskontakt startade som pilot i Västernorrlands län och spred sig till Jämtlands län, två län med stort geografiskt område av i huvudsak glesbygd med små och medelstora företag.

Nu behövs en vidareutvecklad arbetsprocess för att skala upp antalet Kompetenskontrakt och göra mer verkstad av varje kontrakt. Därför satsar vi på att synliggöra företag och organisationer i regionen mot efterfrågad studentkompetens och gör det lättare för studenter att själva ta initiativ till konkreta uppdrag. Projektets ska underlätta arbetsprocessen, bygga upp ett digitalt stöd för ökad synlighet, tillgänglighet och hantering av Kompetenskontrakt samt kommunicera Kompetenskontraktet.

Projektet skapar en effektiv arbetsmodell som med en digital plattform ger ny direktkontakt mellan Mittuniviersitets studenter och regionens små och medelstora företag. Målet är fler studenter hos små och medelstora företag både under och efter avslutade studier.

Kontaktperson: Fredrik Wigdén

Örebro universitet satsar på dialog och matchmaking så företag får rätt kompetens

Projektet "Rätt kompetens i små och medelstora företag" ska öka möjligheten för studenter att möta små och medelstora företag för att etablera relationer i samband med studietiden. Målet är att utveckla möjligheterna att tillgodose kompetensbehov i små och medelstora företag. Målgruppen är studenter vid Örebro universitet och små och medelstora företag i Örebroregionen.

Vi ska utveckla dialogträffar och matchmakingevent mellan universitet, studenter och representanter för små och medelstora företag. Därtill arbetar vi också aktivt för att bidra till konkreta uppdrag där studenter genomför projekt eller hjälper företag att lösa utmaningar/utveckla innovationer.

Medverkande parter i projektet är också Örebro studentkår, Region Örebro län och Business Region Örebro.

Kontaktperson: Evelina Carey

Luleå tekniska universitet satsar på kompetenskontrakt som dörröppnare

En avgörande faktor för tillväxt i små och medelstora företag är tillgång till ny kunskap och kompetens. En rapport från Företagarna 2011 konstaterar att det finns allvarliga brister i att få tillgång till ny kompetens och kunskap i företagen och ett särskilt problem är just kontakten med universitet och högskolor. Bara vart femte småföretag (1-49 anställda) uppger att de har haft den kontakten det senaste året. De fåtal som söker samverkan upplever ofta problem med att hitta rätt ingång och utan egen erfarenhet av samverkan, riskerar de att inte få den hjälp de önskar.

Regionens små och medelstora företag behöver därför kunskap om de fördelar ett universitetssamarbete kan medföra. Det skulle öka sannolikheten att skapa en mer långsiktig relation.

Kompetenskontrakt handlar därför om att hitta ett systematiskt sätt att stärka kompetensförsörjningen i länet. Genom att teckna ett Kompetenskontrakt kommer arbetsgivaren i kontakt med specifika utbildningsprogram för att kontinuerligt erbjuda studenterna konkreta samarbeten som praktikplatser, uppdrag, jobb, extrajobb, examensarbeten/uppsatser, traineeplatser, gästföreläsningar, studiebesök och mentorskap.

För studenterna blir Kompetenskontrakt en öppen dörr till intressanta samarbeten och nätverk i samband med studierna och de får då en starkare arbetslivsanknytning under utbildningen. För företagen innebär Kompetenskontrakt enklare rekrytering, säkrare kompetensförsörjning och en möjlighet att stärka sitt varumärke. 

Kontaktperson: Jennie Hägg Wilhelmsson

Högskolan i Gävle satsar särskilt på regionala nätverk på teknikområdet

Projektet "Tekniksamverkan vid högskolan" ska stärka samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet. Det ska ske genom bättre kontaktytor, med fokus på särskilda ämnesområden.

Projektet skapar en plattform för breda nätverk inom regionen för att samverka inom teknikområdet. Det som skiljer plattformen från tidigare samverkansaktiviteter är att den går att kanalisera till relevanta ämnesområden för de olika branscher som regionens små- och medelstora företag tillhör.

Akademin för teknik och miljö har lång erfarenhet av olika samarbetsformer med näringslivet som projektkurser, examensarbeten och studenter i betald praktik. Däremot saknas i dag sammanhållen strategi och plattform för samverkan. Vårt mål med projektet är därför att bygga den plattformen.

Kontaktperson: Magnus Lemoine

Internationella handelshögskolan i Jönköping matchar utländska studenter

Internationella handelshögskolan i Jönköping utbildar studenter från 60 länder i internationellt företagande. Detta passar Jönköpingsregionen där internationalisering är en given punkt på agendan för många företag. Matchningen mellan utländska studenter som är klara med sina studier och regionens små och medelstora företag har dock visat sig vara en utmaning. Det innebär att stora möjligheter går förlorade.

Projektet "Matchning av internationella studenter och regionala företag - en förstudie" går ut på att via kvalificerade praktikplatser finna former för att bättre matcha studenternas kompetens med företagens behov i syfte att stärka företagens kompetensbas. Det ökar också möjligheten för studenter från andra länder att stanna i regionen. Projektet är en förstudie och ska resultera i en praktikplatsbank och en analys av vad som krävs för att möjliggöra en högre andel regional praktik bland internationella studenter.

Kontaktperson: Stefan Brolin

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.