Tillväxtverket

Validering av kompetens

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är ett verktyg för att synliggöra, dokumentera och erkänna individers reella kompetens. Med reell kompetens menas kunskap, färdigheter och förmåga vid ett givet tillfälle oavsett hur de är förvärvade.

Regionernas roll inom validering

För att validering som verktyg ska nå sin fulla potential krävs utveckling av ramverk, kvalité och strukturer som skapar tillgänglighet. Den regionala rollen handlar framförallt om att bygga upp väl fungerande strukturer. Att driva, stödja, utveckla kunskap och uppmärksamma behov av validering samt att samordna aktörer inom valideringsområdet.

Valideringsdelegationen 2015–2019 hade i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I delegationen fanns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter. Validerings­delegationen tog fram en vägledning för hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Delegationens publikationer | Valideringsdelegationen 2015–2019

ESF-projektet Valideringslyft pågår mellan 2020-2022. Projektet samlar nationella och regionala aktörer som samverkar för att skapa regional infrastruktur för validering.

Ett strategiskt verktyg för företag

Validering är ett av flera verktyg för ett långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning inom ett företag. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är en del av ett företags affärsutveckling. Kompetensförsörjning handlar om vilka kompetenser du behöver inom företaget för att på lång sikt nå era mål. Ett företag gynnas av att medarbetarna har erkänd, synliggjord kompetens. Om du vet vilken kompetens medarbetarna i ditt företag har är det enklare att ta tillvara på och utveckla både medarbetarna och företaget. Individen får en bättre utgångspunkt för sitt livslånga lärande. Företaget drar nytta av att både kunna behålla och öka sin konkurrenskraft. En klassisk win-win!

Personalstark - för företag som vill utvecklas och växa

Personalstark är en ingång för dig som vill utveckla ditt företag genom ny kompetens eller befintlig personal. Här hittar du guider, mallar och tips som gör det enkelt att komma igång och arbeta strategiskt för att hitta nya medarbetare, men också att utveckla de medarbetare som du redan har.

Du hittar också information om hur validering kan vara ett verktyg för att utveckla företaget och dina medarbetare.

Kartlägg företagets kompetenser på verksamt.se

Vart vänder jag mig?

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter.