Tillväxtverket

Regional kompetens­försörjning och integration

Integrationsperspektivet är viktigt i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Utrikes föddas kompetenser kan tas tillvara bättre på arbetsmarknaden och integreras i det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet. Vi stöttar regionalt utvecklingsansvariga aktörer i det arbetet.

Det kan handla om hur validering, regional yrkesutbildning för vuxna och lärcentrum kan användas för att ta tillvara och stärka utrikes föddas kompetens och kunskaper för att möta behoven på den regionala arbetsmarknaden. Det kan också vara att pröva nya arbetssätt. Vi stödjer också arbetet med att ta fram analyser, planera utbildningsinsatser och samverka med myndigheter och näringsliv.

Målet är att nya modeller ska utvecklas, prövas och spridas till regioner med liknande förutsättningar och behov. Arbetet genomförs i samarbete med kommuner, myndigheter, branschorganisationer och civila samhället med flera utifrån regionala förutsättningar och behov. Under 2019 och 2020 kommer flera gemensamma aktiviteter för erfarenhets- och kunskapsutbyte att genomföras.

Beviljade projekt

Projekt med inriktning på stärkt analys, samverkan och regionala handlingsplaner

Örebro - Integration i regional kompetensförsörjning, Örebro län

Projektägare: Region Örebro
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål:
Stärkt integrationsperspektiv i regionala handlingsplanen + etablera en gemensam arena för dialog och handling kring integration i det regionala kompetens-försörjningsarbetet.

Beskrivning:
Ambitionen med projektet är att identifiera gemensamma insatser och åtaganden för hur regionens aktörer tillsammans kan arbeta integrationsfrämjande och de särskilda insatser och åtaganden som Region Örebro län behöver äga och genomföra. Det ska ske med utgångspunkt i Regional utvecklingsstrategi och handlingsplanen för regional kompetensförsörjning.

Projektet kommer att ta fram och fördjupa kunskap inom integrationsområdet via analys och kartläggning och därefter involvera aktörer att tydliggöra insatser, roller och former för fortsatt arbete och nya samarbeten.

Projektet kommer även att påbörja genomförandet av de åtgärder och insatser som tagits fram i samverkan under projektets första år. Exempel på frågor som är av särskild vikt för långsiktighet är; roller och ansvar, organisering av framtida insatser och finansiering. För att få systematik i detta kommer projektet att utgå från redan framtagna metoder och arbetssätt avseende planering, uppföljning/analys och åtgärder, som ingår i den gemensamma lärandeplanen.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Fredrik Jonsson
E-post: fredrik.jonsson@orebrolan.se

Västmanland - Förstärkning integration kompetensförsörjning

Projektägare: Region Västmanland
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål:
Stärkt integrationsperspektiv, med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor, i framtagandet och genomförandet av den regionala handlingsplanen.

Beskrivning:
Svårigheten med matchningsproblematiken har förändrats genom åren. Dels syns en ökning i förändring av kompetenskrav, men den största orsaken till missmatchningen är ett ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden.

Region Västmanland har för avsikt att stärka integrationsperspektivet, med särskilt focus på utlandsfödda kvinnor, i framtagandet och genomförandet av handlingsplanen för länets arbete med kompetensförsörjning. Genom dialoger med aktörer i länet och med länets Kompetensråd har arbetet med en kompetens-försörjningsstrategi påbörjats under året. Nästa steg blir att arbeta fram en handlingsplan. Dialoger med olika aktörer i länet, kartläggning och analysarbete kring utlandsfödda kvinnor, kring möjliga resurser och aktiviteter till gruppen samt kartläggning av befintliga och avslutade insatser på området ska ge en bra bild över området.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Charlotta Larspers
E-post: charlotta.larspers@regionvastmanland.se

Västerbotten: Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten

Projektägare: Region Västerbotten
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/Mål: Skapa en hållbar regional plattform för integrationsfrågor inom regional kompetensförsörjning.

Beskrivning:
Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten är ett projekt som syftar till att skapa en plattform för länets arbete med integration och kompetensförsörjning. Projektet innebär en ny inriktning för Region Västerbottens arbetet inom regional kompetensförsörjning och är tillblivet genom dialog med såväl företag och branscher, som utbildningsaktörer, Arbetsförmedlingen och kommuner. Projektets beståndsdelar innefattar kunskapsbyggande, samverkan och dialog, internt riktat arbete för utveckling av integrationsperspektivet riktat mot bl.a. RUS, samt metodutveckling för förstärkning av lokala initiativ t.ex. DUA.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Aurora Pelli
E-post: aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Östergötland: Integrerad Kompetensförsörjning i Östergötland

Projektägare: Region Östergötland
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål:
Stärkt integrationsperspektiv i den regionala utvecklingsstrategin, kartläggning, analys, handlingsplan med förslag till insatser.

Beskrivning:
Projektet syftar till att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I Region Östergötlands pågående arbete med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin kommer projektet att kunna bidra till att integrationsperspektivets stärks. Projektet kommer att genomföra en kartläggning och analys för att ta fram och fördjupa kunskap inom integration och därefter tillsammans med berörda aktörer ta fram en handlingsplan med förslag till olika insatser, roller och fortsatta samarbeten. Genom att synliggöra och analysera integrationsperspektivet inom kompetensförsörjningsarbetet kan projektet bidra till att stärka förutsättningarna för både utbildningssystemet, branscher och arbetsgivare att i större utsträckning få tillgång till breddad och matchad kompetens. Behovet av ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete både när det gäller roller och ansvar men även organisering och finansiering av olika insatser för integration är nödvändigt.

Östergötlands olika initiativ ska synliggöras och växlas upp och erfarenheter ska ta tillvara på och säkerställa att det etableras långsiktiga och hållbara strukturer för inkludering av nyanlända och utrikes födda. Integrationsperspektivet kommer att lyftas och stärkas i redan befintliga insatser inom de prioriterade fokusområdena för det regionala kompetensförsörjningsarbetet såsom validering, yrkesvux samt lärcentrum.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Annika Jervgren
E-post: annika.jervgren@regionostergotland.se

Projekt med inriktning på att pröva metoder för samverkan, validering och utbildning.

Skåne: Samverkan lärcentrum - webbsvenska och vägledning

Projektägare: Region Skåne
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål:
Syftet med projektet är att genom varaktig samverkan, kontinuerligt kunskapsutbyte och gemensamt lärande mellan organisationerna främja utvecklingen av lärcentrum och utveckla den kommunala sfi-utbildningen och vägledningen så att nyanlända kvinnliga akademiker snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden. I Projektet skapas en webbaserad svenskkurs på distans med fysiska träffar en gång i veckan förlagda på kommunernas lärcentrum. Distansstudier kombinerat med målgruppsanpassad studie- och karriärvägledning via lärosäten ger kvinnliga akademiker en möjlighet att på kortare tid lära sig det svenska språket och samt få verktyg hur de kan närma sig arbetsmarknaden. Två försökspiloter genomförs parallellt på lärcentrum i Klippan och Eslöv kommun. Projektet stärker det regionala integrationsarbetet genom att skapa varaktig samverkan mellan olika organisationer och en regional handlingsplan för det fortsatta arbetet med utvecklingen av lärcentrumverksamheten tas fram.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Eva-Britt Grönberg
E- post: eva-britt.gronberg@skane.se

Sjuhärad: Kompetensslussen

Projektägare: Sjuhärad/Västragötalandsregionen
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål: Utveckla Kompetensslussen - Validering och yrkesvuxutbildning för utrikes födda sömmerskor/skräddare.

Beskrivning:
Textilbranschen har identifierat fem gemensamma problem och som projektet Kompetensslussen bidrar till att lösa:

  1. Det finns idag ingen vedertagen samordnad valideringsmodell för textilbranschen. Stiftelsen Proteko har fått möjligheten att, inom ESF-projektet BOSS ta fram en branschvalideringsmodell för textilbranschen. Modellen behöver också testas och prövas, något som inte är målsättningen inom ramen för projektet BOSS.
  2. Kursvalidering och branschvalidering saknar idag en given samordning. Detta leder till ineffektiv kompetensförsörjning.
  3. Det finns på Skolverket som för många andra yrkesområden inget givet yrkespaket för gymnasiala kurser kopplat till textilbranschens behov. Det finns därmed ingen gemensam standard för innehållet i en kursvalidering inom textil.
  4. Branschens kunskap om målgruppen och givna modeller för kompetensförsörjning är låg. Även utbildningsanordnarnas kunskap om branschens behov och målgruppens kompetens är otillräcklig.
  5. De aktörer som finns inom kompetensförsörjning är inte tillräckligt väl samordnande, till exempel bransch-organisationer, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen, vilket leder till otillfredsställande matchning.

Med utgångspunkt i de valideringsmetoder som finns idag kommer vi i projektet utveckla en samordnad valideringsmodell för att ta till vara och vidareutveckla nyanländas kvinnors kompetenser.

Syftet är att skapa nya, individanpassade och efterfrågade utbildnings-insatser inom yrkesvux som i förlängningen leder till att tillgodose branschen med rätt kompetens.

Både metoder och utbildningsinsatser ska spridas till andra utbildningsanordnare och branscher.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Anna Laang
E-post: anna.laang@borasregionen.se

Blekinge: Kompetensintegration Blekinge

Projektägare: Region Blekinge
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål: Stärkt arbetskraftsförsörjning genom regionalt samarbete för att underlätta utrikes föddas väg till arbete.

Beskrivning:
Blekinges aktörer har identifierat behov av att stärka integrationsperspektivet i kompetensförsörjningsarbetet. Syftet är att bättre ta till vara kompetens och innovationskraft hos utrikes födda och lindra den allvarliga kompetensbrist som råder på Blekinges arbetsmarknad. Arbetslöshet och hinder för företagens utveckling hotar såväl social som ekonomisk hållbarhet och även Blekinges regionala utveckling.

Aktörerna kommer i projektet tillsammans förändra sina arbetssätt genom att fördjupa systemsamverkan och aktörssamarbetet. Grunden för samverkan är ökad kunskap om övriga aktörer, deras erbjudande och kunskap om målgruppen.

Projektet kommer även arbeta med att utveckla metoder för att utrikes födda ska förflytta sig mot arbetsmarknaden. Blekinges kommuner kommer i regional samverkan utveckla coaching för utrikes födda. Projektet kommer även arbeta med att identifiera förhållningssätt hos arbetsgivare och utrikes födda som utgör hinder för utrikes föddas väg mot arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Katarina Johansson
E-post: katarina.johansson@regionblekinge.se

Jönköping: Integration och kompetensförsörjning i Jönköpings län

Projektägare: Sjuhärad/Västragötalandsregionen
Projektperiod: 2018-2020

Syfte/mål: Projektet ska stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län genom att förbättra integrationen i kompetensförsörjningsarbetet och främja utrikes födda kvinnors företagande.

Beskrivning:

Projektet kommer att ta fram en kompetensbehovsanalys med ett integrationsperspektiv och utifrån analysen skapa aktiviteter och insatser som förstärker matchningen på arbetsmarknaden.

För att ta tillvara på all innovationskraft i länet som på lång sikt kommer att resultera i mer mångfald bland näringslivet kommer projektet utveckla ett hållbart företagsfrämjande system som främjar utrikes födda kvinnors företagande. Målen för denna inriktning är:

- Det företagsfrämjande systemet arbetar med insatser som är skräddarsydda för utrikesfödda kvinnors behov vid start av företag.

- Företagsfrämjande systemet arbetar mer medvetet från ett jämlikhetsperspektiv.

För att ta tillvara på all kompetens i länet för att på lång sikt säkerställa en väl fungerande kompetensförsörjning i länet kommer projektet utveckla det regionala analysarbetet som tydligt visar på kompetensbehovet hos näringslivet och de hinder som arbetsgivare upplever för att anställa nyanlända och EU-medborgare. Målet för denna inriktning är:

- En regional kompetensförsörjningsanalys som visar arbetsgivarens behov på kort, medel och lång sikt och hinder att anställa nyanlända och EU-medborgare är gjord

Vill du veta mer om projektet?

Kontakt: Peter Johansson
E-post: peter.b.johansson@rjl.se