Tillväxtverket
Man och kvinna i en industrilokal.

Människors kompetens ska bli mer synlig

Personer med goda kunskaper som förvärvats genom erfarenheter eller i andra länders skolsystem utgör ofta en dold del i en möjlig anställning. Validering är ett verktyg för att synliggöra, dokumentera och erkänna individers reella kompetens. Med reell kompetens menas kunskap, färdigheter och förmåga vid ett givet tillfälle oavsett hur de är förvärvade.

Validering kräver emellertid utveckling av ramverk, kvalité och strukturer som skapar tillgänglighet. Valideringsdelegationen och myndigheter som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och olika branschorganisationer m.fl. har tagit fram en nationell strategi för att förverkliga en fungerande validering. Den regionala rollen handlar framförallt om att driva, stödja, utveckla kunskap och uppmärksamma behov av validering samt att samordna aktörer inom valideringsområdet.

Regional struktur – exempel från Dalarna

Regionala strukturer kan underlätta arbetet med validering. I Dalarna har man till exempel arbetat med kartläggning och analyser av goda exempel inom validering. Projektet föreslår en struktur med kunskapsnoder inom olika yrkesområden, med geografiskt förankrade noder där respektive näring är stark. Valideringen upphandlas eller genomförs av den kommunala vuxenutbildningen. Kunskapsnoderna i Dalarna är vård och omsorg, restaurang samt industri. Kunskapsnoden för restaurang är lokaliserad till Sälen där besöksnäringen är stark och där det finns goda förutsättningar till samverkan. Nya medarbetare från andra delar av världen har med hjälp av validering av sin kompetens fått sysselsättning i Sälen. Projektet i Dalarna har även tagit fram förslag på indikatorer som kan utgöra en grund till långsiktig utveckling av validering.

Kvalitetssäkrad upphandling – exempel från Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av validering och har en regional stödstruktur/funktion för validering. www.valideringvast.se Validering Väst har genomfört ett projektet i samverkan med Arbetsförmedlingen på såväl lokal/regional som nationell nivå. Det fokuserade på ett problemområde nämligen bristen på kvalitetssäkring när olika verksamheter upphandlar valideringstjänster. Genom projektet har man skapat ett utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens.

Tillväxtverket stödjer arbete med validering

Validering är en process som innebär en strukturerad kartläggning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en persons kunskaper och kompetens, oberoende av hur de förvärvats.

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter. Valideringsdelegationen har tagit fram en vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Valideringsdelegationens vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig?

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter.

Hitta till rätt myndighet.

Läs mer

Läs artikeln Validering – en snabb väg in i arbetslivet