Tillväxtverket
Två personer som pratar framför datorskärmar..

Nya utmaningar och möjligheter inom vård och omsorgs­sektorn

Världen förändras allt snabbare. Globalisering, ny teknik och att vi lever allt längre innebär både utmaningar och möjligheter, inte minst inom vård och omsorgssektorn.

Behovet av omsorg ökar med en större andel äldre människor i befolkningen, samtidigt gör nya tekniska möjligheter inom vården att behovet av teknisk kompetens hos vårdpersonal ökar samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar.

För att kunna möta framtidens behov har Regionförbundet Sörmland genomfört en analys. Den syftade till att kartlägga behov inom fyra olika delar:

  • Vad behövs för att stärka vård och omsorgssektorns varumärke
  • Hur attraherar vi nya målgrupper till att arbeta inom sektorn
  • Vilka möjligheter och utmaningar innebär ny teknik inom vården
  • Hur kan vi skapa nya arbetssätt och karriärmöjligheter

Med utgångspunkt från resultaten av analysen har kommunala handlingsplaner tagits fram.

Projektet i Sörmland har synliggjort hur vården kan utvecklas genom nya tekniska lösningar. Digitaliseringstekniken har stora möjligheter och kan ge bättre kvalité både för vårdtagare och vårdgivare. Smartare teknik, egna mätningar och själv-diagnostisering kommer vara viktiga inslag i den framtida vården. Om personalen involveras i framtagande av ny teknik kan engagemanget och kunskapsnivån öka. På så sätt synliggörs också möjligheterna att utbilda, utveckla och synliggöra kompetens för att matcha dagens och morgondagens behov.

Projektet har prioriterat att krossa negativa myter

De förutsättningar inom vården som kommer med den nya tekniken, både vad gäller krav på dem som arbetar inom vården och hur det är att vara vårdtagare gör att det idag finns ett glapp i kunskapen hos allmänheten om vilken typ av kompetens som krävs hos dem som arbetar inom vården. För att stärka vårdens attraktionskraft och attrahera fler samt delvis nya målgrupper att vilja arbeta inom vården har projektet tagit fram en strategi- och kommunikationsplan för att kommunicera goda exempel. Strategin handlar om att slå hål på myter, lyfta fram medarbetarna så att de blir goda ambassadörer och lyfta fram goda exempel med meningsfulla och värdeskapande arbetsuppgifter inom vården.

Sörmland har via en modell med arbetsplatsförlagd utbildning i kombination med utbildning i svenska gett nyanlända möjlighet till arbete. Arbetsgivare har därmed kunnat öka sin rekryteringsgrad. Deltagarna har även språkombud som extra stöd i form av t.ex. en undersköterska. Den framtagna modellen är individuellt anpassad till lärande på arbetsplatsen och möjliggör validering (dvs att synliggöra, dokumentera och erkänna en persons samlade kunskap, färdigheter och förmåga).

Nya karriärmöjligheter

Möjligheter till utveckling och karriärmöjligheter ger ökat engagemang och yrkesstolthet. Projektet har tagit fram karriärstegar för t.ex. undersköterskor som kan bli specialister, gå vidare till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Genom en tydlig strategi och kommunikationsinsatser visar projektet på ett arbetssätt som kan överföras till andra branscher för kompetensförsörjningsarbete i företag och organisationer.

Läs mer

Så arbetar Regionförbundet Sörmland