Tillväxtverket

Genomförda projekt

Regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Vi har under 2013-2017 beviljat bidrag till regionerna för att utveckla det arbetet.

Målet för samhällets arbete med kompetensförsörjning är att näringsliv och offentlig sektor ska kunna få tag i anställda med den kompetens som behövs, på kort och lång sikt. För det behövs en ökad samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behöver göras. De regionala kompetensplattformarna innebär ett strukturerat och fokuserat arbete för att förbättra kompetensförsörjningen och öka samverkan mellan sådana aktörer.

Regionerna arbetar på olika vis med kompetensförsörjningen

Regionerna har olika inriktningar för sina kompetensplattformar. I vissa regioner innebär kompetensplattformen en särskild organisation som genomför olika insatser för att utveckla kompetensförsörjningen. I andra regioner är det snarare frågan om ett strukturerat samarbete som innebär att olika aktörer träffas återkommande för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor. Det kan vara exempelvis branschorganisationer, utbildningsanordnare, myndigheter och företag. Vissa regioner har fört samman företag och utbildningsanordnare inom samma bransch, för att skapa samsyn och utveckla ett konkret samarbete.

För information om hur kompetensplattformen fungerar i din del av landet, vänd dig direkt till din region.

Här kan du läsa mer om utvecklingsansvariga aktörer.

Kompetensplattformarna en långsiktig satsning

Regionerna skapade sina kompetensplattformar 2010–2012. Under perioden 2013–2017 pågick kring 45 projekt i regionerna för att förstärka och vidareutveckla arbetet. Tillväxtverket stod för upp till 50 procent av kostnaden, totalt 60 miljoner kronor. Projekten ska leda till konkreta goda resultat som sedan kan tjäna som förebild inom området. För att sprida kunskapen har vi anordnat erfarenhetsträffar för de beviljade projekten och tematräffar för alla kompetensplattformar.

Programmet slutrapporterade till Näringsdepartementet i mars 2018.
Sammanfattning av slutrapporten om kompetensplattformar.

Nyfiken på hur det gick i projekten?

Här kan du läsa lite om de projekt som har blivit beviljade medel inom programmet Regionala kompetensplattformar. Då projekten är avslutade kan projektledare och kontaktperson ha ändrats.

Resultat ur några av de genomförda projekten.

Invandring till jobb

Projektägare: Länsstyrelsen i Västernorrland
Projektperiod: april 2015 – december 2016

Projektet syftar till: att kartlägga och hitta metoder för att nyanlända ska komma snabbare i arbete och att hitta framgångsfaktorer som förbättrar mottagandet och etableringen av nyanlända.

Projektet ska kartlägga och beskriva metoder som kan ge effekter på en snabbare etablering och bättre matchning av utrikesfödda. Projektet ska även utveckla ny kunskap och lärande och bli ett stöd för lokala och regionala aktörer som arbetar med att förbättra etablering och matchning av utrikesfödda.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Birgitta Hänström Söderlund
E-post: birgitta.hanstrom.soderlund@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 92 31, 070-190 26 10

Kompetensmatchning för tillväxt i Kalmar län

Projektägare: Regionförbundet i Kalmar län
Projektperiod: maj 2015 – oktober 2016

Projektet syftar till att utveckla ett kompetensråd samt till att skapa arenor och mötesplatser för kompetensförsörjning.

Projektet ska resultera i: en etablerad struktur med kompetensråd- och forum. Projektet ska ge ökad samverkan mellan olika aktörer när det gäller vägledning, kompetensmatchning, integration, validering, regionalt och lokalt.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Ana Emilia Klasson
E-post: ana-emilia.klasson@rfkl.se
Telefonnummer: 0480-44 83 78, 070-615 56 60

LYHS-Långgående YH-samverkan

Projektägare: Region Jönköpings län
Projektperiod: augusti 2015 – september 2016

Projektet syftar till att förbättra samverkan mellan YH anordnare och arbetsgivare för att skapa förutsättning för fler yrkeshögskoleutbildningar etableras i länet och att de i större utsträckning motsvarar näringslivets behov.

Projektet ska resultera i: en struktur för samverkan mellan YH annordnare som ska ge fler och bättre ansökningar av YH utbildningar. Projektet ska effektivisera processerna och ge synergier så att fler utbildningar beviljas och att matchningen mot arbetsmarknaden genom YH-utbildningar ökar.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Johanna Sjöström
E-post: johanna.sjostrom@rjl.se
Telefonnummer: 036-32 45 38, 072-517 52 35

Arbetsmodell för fler går ut gymnasieskolan

Projektägare: Region Blekinge
Projektperiod: oktober 2015 – oktober 2016

Projektets syfte är att ge skolpersonal bättre verktyg så att fler elever klarar gymnasieskolan.

Projektet ska resultera i: utvecklingsplaner och handlingsplaner med arbetsmodeller, behov av kompetens, strukturer för övergång mellan grundskola och gymnasium samt ett utvecklat samarbete mellan skolorna.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Katarina Johansson
E-post: katarina.johansson@regionblekinge.se
Telefonnummer: 0455-32 20 46, 0766-36 29 73

Strukturomvandlingen och automatiseringens effekter på regionala arbetsmarknader

Projektägare: Västra Götalandsregionen
Projektperiod: oktober 2015 – maj 2016

Syftet med denna studie är att komplettera projektet "Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025" med ett scenario för fortsatt strukturomvandling baserat på antaganden om kraftig automatisering. Automatiseringen förändrar arbetsmarknaden och kompetensbehoven, i förändringen skapas både utmaningar och nya möjligheter.

Många jobb riskerar att rationaliseras bort samtidigt som automatiseringen och digitaliseringen också skapar nya jobb. En uppsjö av studier internationellt och i Sverige har på senare tid försökt bena ut hur automatiseringen omstöper arbetsmarknaden. Inga studier har dock ännu genomförts på regional nivå.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Joakim Boström
E-post: joakim.bostrom@vgregion.se
Telefon: 010-441 16 00

Utbildning och arbetsmarknadsprognos med sikte på 2025

Region Östergötland (i samarbete med Västmanland, Sörmland och Örebro)
Projektperiod: januari 2015 – oktober 2016

De tre projekten syftar till att ta fram en ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för att fortsätta stärka den regionala dialogen och skapa ytterligare samsyn, samverkan och samhandling bland aktörerna.

I den utvecklade prognosen kommer ca 90 stycken utbildningsgrupper att ingå. Det kommer att göras en fördjupad analys av arbetsmarknadsläget för sjuksköterskor och ingenjörer, vilka är två utbildnings- och yrkesgrupper där brist befaras i framtiden. Vidare kommer projekten att se på möjligheten att koppla resultat från ett lärprojekt som handlade om regionala matchningsindikatorer.

Målet är att de framtagna prognoserna används som underlag i och påverkar utbildningsplaneringen samt för prioritering av arbetsmarknadsprojekt. Ett ytterligare mål är att samverkan har utvecklats mellan de deltagande regionerna för ökat lärande och erfarenhetsutbyte.

Vill du veta mer om projektet? 

Västra Götalandsregionen: Joakim Boström
E-post: joakim.bostrom@vgregion.se
Telefonnummer: 010-441 16 00

Region Skåne: Anders Axelsson
E-post: anders.axelsson@skane.se
Telefonnummer: 040-675 34 09

Region Östergötland: Lejla Gros
E-post: lejla.gros@regionostergotland.se
Telefonnummer: 013-26 27 00

Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och kompetensbehov

Projektägare: Region Gotland
Projekttid: mars 2014-september 2014

Pilotprojektet syftar till att skapa och testa en modell för kunskapsinhämtning, dialog och ömsesidigt lärande för att få fram djupare kunskap om vad näringslivet behöver för att anställa fler personer.

Pilotprojektet ska resultera i: en ny dokumenterad modell för att ta fram kvantitativ data och kunskap kring näringslivets kompetensbehov. Modellen ska kunna appliceras på fler företag och branscher än de som testats i projektet. Inom pilotprojektet ska även en arena för dialog kring kompetens- och rekryteringsbehov mellan näringsliv och offentliga skapas. De ingående parterna, Region Gotland, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet, kommer efter projektet att fatta beslut om arbetet ska genomföras i full skala.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Therese Kullåker
E-post: therese.kullaker@gotland.se
Telefonnummer: 0498-26 90 60

Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg

Projektägare: Regionförbundet i Sörmland
Projekttid: april 2014 - oktober 2016

Projektet syftar till att öka kunskapen och ta fram ett stöd om hur man som arbetsgivare inom vård och omsorg kan utveckla sin verksamhet för att bli attraktiv som arbetsgivare. Vidare ska projektet skapa en regional mötesplats för ett fortsatt utvecklingsarbete där arbetsgivarna kan samverka och utbyta erfarenheter.

Projektet ska resultera i: en analys som beskriver utvecklingsområden för att öka arbetsgivarnas attraktivitet, en sammanställning över goda exempel på metoder/arbetssätt som andra offentliga arbetsgivare använt för att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Underlaget ska användas som en grund för ett antal kunskapshöjande aktiviteter där arbetsgivarna själva ska arbeta fram lokala handlingsplaner. Vid projektets slut ska en länsövergripande överenskommelse om fortsatt regional samordning av utvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte finnas.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Göran Wide
E-post: goran.wide@region.sormland.se
Telefonnummer: 0155-778 80

Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge

Projektägare:​ Region Blekinge
Projekttid: februari 2014 - oktober 2016

Projektet syftar till att stärka det regionala arbetet kring kompetensförsörjning genom utveckling av strukturer, mål, arbetssätt och analyser.

Projektet ska leda till ett mer samlat och handlingskraftigt kompetensförsörjningsarbete i Blekinge genom att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi och konkreta handlingsplaner. Projektet tar också sikte på att mer systematiskt följa och lära av de insatser som görs för och skapa bättre kunskapsunderlag.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Katarina Johansson
E-post: katarina.johansson@regionblekinge.se
Telefonnummer: 0455-322 046, 0766-vv36 29 73

Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen

Projektägare: Regionförbundet Jämtlands län
Projektperiod:
januari 2015-november 2016

Projektet kommer att arbeta inom fyra områden; i) Studie & yrkesorientering och arbetsmarknadskunskap, ii) Attityder till högre utbildning, iii) Kompetensförsörjning- det kommunala perspektivet och iv) Utveckla strukturer för ökad matchning – det regionala perspektivet. Ambitionen att det efter avslutat projekt ska ha skapats strukturer och verktyg som stödjer kompetensförsörjningsarbetet.

Projektet ska bland annat resultera i; en samlad kunskapsbank i arbetet med studie och yrkesorientering samt arbetsmarknadskunskap, ett underlag som ligger till grund för ett långsiktigt påverkansarbete för att öka övergången till högre utbildning och en gemensam målbild för det gemensamma arbetet med kompetensförsörjning på lokal och regional nivå samt en metod som i samverkan med kommunens inflyttarservice för att rekrytera rätt kompetens till länens arbetsgivare.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Mats Berglund
E-post: mats.berglund@regionjamtland.se
Telefonnummer: 063-14 65 58

Vässa - Vägledning i samverkan skola och arbetsliv

Projektägare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Projektperiod:
maj 2014-oktober 2016

Projektet syftar till att förbättra studie- och yrkesvägledningsprocessen och praktikprocessen så att elevers valkompetens ökar och lärandet i arbetslivet upplevs värdefullt.

Projektet ska bland annat resultera i ett dokumenterat förslag till en regional modell för kvalitetssäkring av studie och yrkesvägledning samt ett förslag till modell för praktiksamordning med checklistor för kvalitetssäkring av praktik för olika målgrupper. Projektet drivs som ett samverkansprojekt tillsammans med Sundsvalls kommun.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Birgitta Hänström Söderlund
E-post: birgitta.hanstrom.soderlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 0611-34 92 31

Förstärkning av Kompetensplattform Västra Götaland

Projektägare:​ Västra Götalandsregionen
Projekttid: januari 2014 - oktober 2016

Projektet syftar till att utveckla innovativa metoder, modeller och verktyg som bidrar till att skapa förutsättningar för en effektivare kompetensförsörjning av arbetsmarknaden.

Projektet ska resultera i: en generisk modell för hur man kan arbeta med kompetenskartläggning inom olika branscher, en etablerad webplattform SYV-online, som ska skapa en gemensam plattform för studie- och yrkesvägledningen i Västra Götaland för att förbättra samordning, kvalitetsäkring och arbetsmarknadskunskap samt ett förslag till modell som ska vara till stöd för kvalitetssäkring i syfte att höja kvaliteten vid Arbetsförmedlingens upphandling/beställning/uppföljning av validering av reell kompetens.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Gustaf Rehnström
E-post: gustaf.rehnstrom@vgregion.se
Telefonnummer: 073-098 64 32

Kompetensplattform Region Örebro

Projektägare:​ Regionförbundet i Örebro
Projekttid: januari 2014 - oktober 2016

Syftet med projektet är att stärka och utveckla de metoder och arbetssätt (samverkanstrappan, 4 principer för matchning, 4 P-metoden) som regionförbundet i samverkan har tagit fram för en bättre fungerande kompetensförsörjning och matchning. Vidare ska de utveckla och stärka arbetssätt och metoder för att kunna följa upp och utvärdera resultat.

Projektet ska resultera i: att metoder och arbetssätt har utvecklats och stärkts för att klara åtagandena i den regionala handlingsplanen, en modell för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning, utvärdering och lärande är etablerad, en förstudie är framtagen för vägledningscentrum samt att nya aktörer är identifierade och involverade.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktpersoner:

Anette Granberg
E-post: maria.svensson@regionorebro.se
Telefonnummer: 070-344 73 01

Maria Svensson Hallberg
E-post: maria.svensson@regionorebro.se
Telefonnummer: 073-040 63 75

Vägledning Västmanland

Projektägare:​ Länsstyrelsen i Västmanland
Projekttid: maj 2014 - maj 2016

Projektets syfte är att utveckla vägledningen i länet utifrån den breda definitionen om vägledningen som hela skolans ansvar, till en kommunoberoende, övergripande och gemensam struktur- och stödfunktion, som bidrar till att minska könsbundna val, öka utbildningsnivån, förbättra matchningen i länet samt minska utanförskap och främja integrationen i Västmanland.

Projektet ska resultera i: att det finns ett utvecklat erbjudande i form av verktygslåda i arbetsmarknadskunskap för vägledare, arbetslösa och skolundomar med en webbaserad regional arbetsmarknads- och utbildningsguide samt metodstöd för det medvetna valet. Vidare ska en nätverksstruktur för ökat erfarenhetsutbyte, utbildning för vägledarkåren utvecklas, projektet ska etablera ett samarbete med Mälardalens Kompetenscenter för Lärande – för en utveckling av hur studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar, ta fram en regional handlingsplan för kompetensförsörjning och vägledning som ska antas av politiken samt ta fram en stöd- och vägledningsmodell för nyanlända.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Anette Jonsson
E-post: anette.jonsson@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-224 92 32

Kompetensplattform Norrbotten

Projektägare:​ Länsstyrelsen i Norrbotten
Projekttid: januari 2014 - november 2016

Projektet syftar till att via lokala och regionala nätverk, mötesstrukturer och arbetsprocesser utveckla ett regionalt lärande inom kompetensförsörjningsområdet. I projektets genomförande kommer Länsstyrelsen i Norrbotten i samverkan med Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet i Norrbotten samt Arbetsförmedlingen Norra Norrlands marknadsområde att genomföra ett antal unika aktiviteter som syftar till att operativt synliggöra hela arbetskraftspotentialen i länet.

Projektet ska resultera i: en verksamhetsplan, handlingsplan samt implementeringsplan för samverkansgruppen inom Norrbottens kompetensplattformsarbete. Målsättningen är att skapa en struktur för ett långsiktigt arbete och att bidra till ett regionalt lärande med effektivare processer. Projektet kommer dessutom att dokumentera och sprida resultat och erfarenheter av de metoder och arbetssätt som använts för att synliggöra hela den arbetskraftspotential som finns i länet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktpersoner:

Mats Lindell
E-post: mats.lindell@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 55 17

Tove Cullhed
E-post: tove.cullhed@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 52 62

Dala Valideringscentrum

Projektägare:​ Region Dalarna
Projekttid: februari 2014 - januari 2016

Projektet syftar till att öka kunskapen om effektiva metoder för validering och vägledning för vuxna.

Projektet ska inventera arbetssätt och metoder kring validering för att stärka kunskapen kring frågorna att projektet samt stärker samverkan med nationella aktörer för att säkerställa kvalité. Målet är att skapa en etablerad struktur för validering och vägledning som blir en del av den ordinarie verksamheten i regionen.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Conny Danielsson
E-post: conny.danielsson@regiondalarna.se
Telefonnummer: 023-77 70 00

Slutrapport

Projektet avslutades i november 2017. Här kan du ladda ner projektets slutrapport.
Slutrapport från Dala Valideringscentrum (pdf)PDF

Modell för branschsamverkan

Projektägare:​ Region Västerbotten
Projekttid: oktober 2013 - november 2016

Projektet syftar till att skapa en förbättrad dialog och gemensam kunskap om kompetensförsörjningsbehoven i länet mellan olika aktörer som verkar inom fältet för kompetensförsörjning

Projektet ska resultera i: att det finns relevanta kunskapsunderlag genom bl.a. nätverk av analytiker och en ökad kunskap om metoder och modeller för framtagandet av analyser. Det ska finnas branscharenor där näringsliv och utbildningsanordnare möts. Genom ökad kunskap om marknaden och samverkan ska framtida beslut om bland annat utbildning bättre matcha arbetsmarknadens behov.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Barbro Lundmark
E-post: barbro.lundmark@regionvasterbotten.se
Telefonnummer: 070-629 37 30

Kompetensplattform Värmland

Projektägare:​ Region Värmland
Projekttid: oktober 2013 - november 2016

Projektet syftar till att skapa en hållbar regional struktur med fungerande branscharenor inom områdena hälsa, vård- och omsorg, utbildning, teknik- och byggbransch.

Projektet ska resultera i: etablerade kompetensplattformar inom de angivna branschområden där arbetsgivarna tar ett reellt ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna tillsammans med andra aktörer inom kompetensförsörjningsområdet och region Värmland. Region Värmland ska skapa en regional styrgrupp och etablera en struktur för att hålla ihop arbetat med kompetensförsörjning.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktpersoner:

Britta Zetterlund-Johansson
E-post: britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se
Telefonnummer: 070-618 77 58

Thomas Gustafsson
E-post: thomas.gustafsson@regionvarmland.se
Telefonnummer: 070-241 40 58

Kompetensförsörjning Skåne

Projektägare:​ Region Skåne
Projekttid: januari 2014 – november 2016

Projektet syftar till att nå en ökad samsyn kring de regionala kompetens- och arbetskraftsförsörjningsfrågorna i Skåne. För att skapa denna samsyn kommer projektet i bred samverkan och förankring arbeta fram en gemensam regional strategi med tillhörande handlingsplaner.

På lång sikt förväntas den gemensamma regionala strategin bidra till en förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan inom arbetskrafts- och kompetensförsörjning

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Carin Peters
E-post: carin.peters@skane.se
Telefonnummer: 040-675 34 98

Utveckling av kompetensforum Uppsala län

Projektägare:​ Regionförbundet Uppsala län
Projekttid: januari 2014 – oktober 2016

Projektet syftar till att utveckla och förädla de specifika samarbetsforum/collage/råd för att skapa god beredskap att hantera relevanta och strategiska frågor inom kompetensförsörjningsområdet. Projektet syftar även till att utveckla metoder för att öka samverkan mellan arbetsliv och grundskola.

Projektet ska bland annat resultera i att ett 20- tal skolor ska ha implementerat metoden som syftar till att utveckla samverkan mellan arbetsliv och grundskola. Projektet kommer även att arbeta fram konkreta åtgärder för hur en könssegregerad arbetsmarknad kan brytas och hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan attrahera arbetskraft från ett underrepresenterat kön.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Monica Söderström
E-post: monica.soderstrom@regionuppsala.se
Telefonnummer: 018-18 21 69

Kompetensplattformen Östergötland

Projektägare:​ Regionförbundet Östsam
Projekttid: januari 2014 – oktober 2016

Projektet syftar till att skapa regional samsyn med bred förankring och deltagande kring kompetensförsörjningsfrågor i Östergötland. Projektet syftar även till att skapa en modell för lärande och spridning av erfarenheter, resultat och idéer inom kompetensförsörjning.

Projektet ska bland annat resultera i att det skapas en översikt över projekt, insatser, aktörer och målgrupper inom regionen, och att dessa aktörer delar en gemensam bild över Östergötlands utmaningar. Projektet kommer även att arbeta fram en modell för systematiskt lärande kring kompetensförsörjningsfrågor

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Lejla Gros
E-post: lejla.gros@ostsam.se
Telefonnummer: 013-26 27 13

Kompetensstrategi södra Småland

Projektägare:​ Regionförbundet södra Småland
Projekttid: januari 2014 – oktober 2016

Projektet syftar till att möta de utmaningar som regionen står inför och samla arbetet för en hållbar framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning där alla människors resurser och kompetenser tas tillvara.

Projektet ska resultera i en gemensam jämställdhetsintegrerad strategi, med tillhörande handlingsplaner, för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Projektet kommer att utveckla metoder, modeller och strukturer som bidrar till: öka genomströmning i skolan, integrerad information om arbetsmarknaden för studerande och utbildningsplanering baserad på framtagna kunskapsunderlag för respektive utbildningsnivå.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Diana Unander Nordle
E-post: diana.unandernordle@rfss.se
Telefonnummer: 0470-79 48 78

Kompetensplattform Sthlm

Projektägare:​ Länsstyrelsen i Stockholms län
Projekttid: januari 2014 – november 2016

Projektet syftar till att genomföra två delprojekt, Regionalt forum för arbete och studier och Regional strategi för fler män i vården. I delprojektet Regionalt forum för arbete och studier är syftet att klargöra om det finns förutsättningar för att etablera ett forum som underlättar informationen av utbildningsutbudet oberoende av skolform. Delprojektet ska resultera i en förfinad gemensam målbild samt fördjupade och konkretiserade förutsättningar för en samverkan i gemensam struktur/organisation utifrån aktörernas olika förutsättningar. Delprojektet Regional strategi för fler män i vården syftar till att utforma en samlad regional strategi som på lång sikt bidra till att bredda rekryteringsbasen inom vård- omsorg och sjukvård. Delprojektet ska resultera i en väl förankrad och känd regional strategi som inkluderar arbetsgivare, utbildningsanordnare, regionala och nationella aktörer

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Karina Udden
E-post: karina.udden@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 08-784 44 52

Kompetensråd i Halland

Projektägare: Region Halland
Projekttid: Juni 2014 – september 2015

Projektet syftar till att etablera strukturer för samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjningsområdet i Halland

En viktig del i arbetet är kartläggning kring förutsättningar för samverkan. Genom projektet skapas en möjlighet att skapa en samlad struktur och hur de kan användas för en djupare dialog mellan olika samhällssektorer inom regionen. Tillväxtverket finansiering av projektet möjliggör det arbetet och bedöms även kunna identifiera framgångsfaktorer i både förankringsarbetet och incitament för att etablera strukturer.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Johan Lindberg
E-post: johan.hansson-lindberg@regionhalland.se
Telefonnummer: 072-216 26 75

Förstärkning av regional kompetensplattform i Stockholms län

Projektägare: Länsstyrelsen Stockholms län
Projektperiod: januari 2016 – 1 november 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Länsstyrelsen Stockholms län: Ylva Disheden
E-post: ylva.disheden@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-223 16 66

Förstärkning av regional kompetensplattform i Västernorrlands län

Projektägare: Länsstyrelsen Västernorrlands län
Projektperiod:
januari 2016 – oktober 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Birgitta Hänström Söderlund
E-post: birgitta.hanstrom.soderlund@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 0611-34 92 31

Förstärkning av regional kompetensplattform i Norrbottens län

Projektägare: Länsstyrelsen Norrbottens län
Projektperiod:
januari 2016 – oktober 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Kristin Bergwall
E-post: kristin.bergwall@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 52 44

Förstärkning av regional kompetensplattform i Västmanlands län

Projektägare: Länsstyrelsen Västmanlands län
Projektperiod:
februari 2016 – mars 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Sara Haffling
E-post: sara.haffling@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-224 94 44

Förstärkning av regional kompetensplattform i Dalarnas län

Projektägare: Region Dalarna
Projektperiod:
januari 2016 – 1 november 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Conny Danielsson
Telefonnummer: 023 - 77 70 35

Förstärkning av regional kompetensplattform i Gotland län

Projektägare: Region Gotland
Projektperiod:
januari 2016 – 1 januari 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Therese Kullåker
E-post: therese.kullaker@gotland.se
Telefonnummer: 0498-26 90 60

Förstärkning av regional kompetensplattform i Hallands län

Projektägare: Region Halland
Projektperiod:
februari 2016 – augusti 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Johan Lindberg
E-post: johan.hansson-lindberg@regionhalland.se
Telefonnummer: 072-216 26 75

Competence Evolution

Projektägare: Region Skåne
Projektperiod:
januari 2016 – februari 2017

För att tillgodose de nya behoven och möjligheterna som digitaliseringen medfört, behövs en ny typ av kompetensutveckling, som ger snabbare och enklare tillgång till alla de kompetenser som finns i organisationer, i alla led. Som provar nya sätt att lära på. Projektet vill möjliggöra nya former av kompetensutveckling, genom kunskapsdelning mellan organisationer.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Sandra Lindeskog
E-post: sandra.lindeskog@skane.se
Telefonnummer: 040-675 34 10

Förstärkning av regional kompetensplattform i Jönköpings län

Projektägare: Region Jönköpings län
Projektperiod:
januari 2016 – oktober 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Johanna Sjöström
E-post: johanna.sjostrom@rjl.se
Telefonnummer: 036-32 45 38

Förstärkning av regional kompetensplattform i Kronobergs län

Projektägare: Region Kronoberg
Projektperiod:
januari 2016 – augusti 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Karin Palmér
E-post: karin.palmer@kronoberg.se
Telefonnummer 0470-58 30 71

Förstärkning av regional kompetensplattform i Värmlands län

Projektägare: Region Värmland
Projektperiod:
november 2016 – 1 november 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Jenny Höög
E-post: jenny.hoog@regionvarmland.se
Telefonnummer: 054-701 11 21

Förstärkning av regional kompetensplattform i Västerbottens län

Projektägare: Regionförbundet Västerbottens län
Projektperiod:
januari 2016 – 15 november 2016

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Aurora Pelli
E-post: aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Telefonnummer: 090-16 57 31

Förstärkning av regional kompetensplattform i Östergötlands län

Projektägare: Region Östergötland
Projektperiod:
januari 2016 – januari 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Margareta Wandel
E-post: margareta.wandel@regionostergotland.se
Telefonnummer: 010-103 65 31

Förstärkning av regional kompetensplattform i Kalmar län

Projektägare: Regionförbundet Kalmar län
Projektperiod:
januari 2016 – 1 november 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Ana Emilia Klasson
E-post: ana-emilia.klasson@rfkl.se
Telefonnummer: 0480-44 83 78

Förstärkning av regional kompetensplattform i Södermanlands län

Projektägare: Regionförbundet Sörmland
Projektperiod:
januari 2016 – 1 februari 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Anna Knutsson
E-post: anna.knutsson@region.sormland.se
Telefonnummer: 070-248 44 92

Förstärkning av regional kompetensplattform i Västra Götalands län

Projektägare: Västra Götalandsregionen
Projektperiod:
januari 2016 – 1 oktober 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Marja-Leena Lampinen
E-post: marja-leena-lampinen@vgregion.se
Telefonnummer: 070-540 41 16

Förstärkning av regional kompetensplattform i Blekinge län

Projektägare: Region Blekinge
Projektperiod:
januari 2016 – oktober 2017

Utifrån det regionala utvecklingsansvaret är syftet att stärka kompetensplattformens struktur, process och konkreta samarbetet som att bidrar till att förstärka plattformen som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontaktperson: Katarina Johansson
E-post: katarina.johansson@regionblekinge.se
Telefonnummer: 0455-32 20 46

Så har vi arbetat med regionala kompetensplattformarna

Vi har summerat erfarenheter och resultat från regionernas arbete med regionala kompetensplattformar i en slutrapport. Rapporten kan du ladda ner via länken.

Regionala kompetensplattformar, Erfarenheter och resultat 2013–2017

Fler erfarenheter och resultat

Här kan du hitta mer information om arbetet med regionala kompetensplattformar, genomförda projekt, slutrapporter och mer information.

Regionala kompetensplattformar - genomförda projekt

Ta del av resultat ur några av de genomförda projekten, artiklar med mera