Tillväxtverket

Från dåtid till nutid: våra uppdrag

Tillväxtverket stödjer och främjar det regionala arbetet med kompetens­försörjning. Sedan 2010 har de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna haft en utpekad roll i arbetet med kompetens­försörjning. Regionens roll är att se helheten inom kompetens­försörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Här kan du följa en historisk tidslinje över utvecklingen på området. Det regionala arbetet med kompetensförsörjning har sedan start präglats av varje regions specifika förutsättningar och prioriteringar. Dock kan man se att över tid har ett antal gemensamma områden identifierats.

I början låg det regionala utvecklingsansvaret på ett flertal olika aktörer, till exempel landsting och länsstyrelser. Fokus var då på att vidareutveckla befintliga strukturer inom systemet för kompetensförsörjning.

Från 1 januari 2019 är det de 21 regionerna i Sverige som har ansvaret för regionala utvecklings­frågor. Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021‑2030 styr arbetet, där kompetensförsörjning är en av fyra prioriteringar.

Etablera regionala kompetensplattformar

2010 - 2012

De aktörer som hade det regionala utvecklingsansvaret fick i uppdrag av regeringen att etablera regionala kompetens­plattformar. Arbetet skulle bygga på specifika förutsättningar och prioriteringar samt på befintliga strukturer. Aktörerna på regional nivå samverkade och utbytte erfarenheter med varandra genom forumet Reglab.

Aktörer med ansvar för den regionala utvecklingen var under denna period landsting, samverkansorgan och länsstyrelser.

Reglab - Ett forum för lärande om regional utveckling

Tillväxtverket hade under denna period inget stödjande eller finansierande uppdrag.

Förstärka och utveckla regionala kompetensplattformar

2013 - 2017

Tillväxtverket fick regeringens uppdrag att förstärka och utveckla de regionala kompetensplattformarna. Regionerna kunde söka projektmedel för att utveckla de processer man startat under den första uppdragsperioden 2010–2012.

Regionerna hade vid denna tidpunkt kommit olika långt och hade väldigt olika förutsättningar att driva arbetet. ”Kompetensplattform” som begrepp var på vissa håll otydligt och plattformarna var uppbyggda på olika sätt i olika regioner. En etablerad och välkänd regional kompetensplattform att vidareutveckla fanns inte i alla regioner.

Tillväxtverket fick under denna period ytterligare ett uppdrag av regeringen. Vi skulle ta fram förslag till riktlinjer för arbetet med kompetensförsörjning tillsammans med regionerna. Detta gjordes för att skapa en bättre struktur och för att skapa en likvärdig inriktning för alla regioner.

Utveckla det regionala arbetet med kompetensförsörjning

2018 - 2021

Regionerna fick ett erbjudande om att utveckla det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Erbjudandet kom via ett regeringsbeslut som oftast kallas villkorsbeslut. Detta på grund av att de statliga medel som följer med när man godkänner erbjudandet kommer med ett antal villkor. Regeringen pekade ut ett antal områden som regionerna skulle arbeta med under perioden.

De skulle organisera och fastställa mål för arbetet med kompetensförsörjning, utifrån prioriteringar i respektive regional utvecklingsstrategi. Inom detta område var det särskilt viktigt att regionerna samverkade med andra aktörer.

Regionerna skulle också leverera analyser och prognoser som visade på behovet av kompetens på kort och lång sikt. Underlagen skulle genomlysa både privat och offentlig sektor. Här ingick att ha dialog med relevanta aktörer kring hur behoven av kompetens skulle mötas.

Något nytt för denna period var att regionerna skulle arbeta inom tre fokusområden. Det var ett sätt för regeringen att skapa en likvärdig inriktning för arbetet med kompetensförsörjning i alla regioner. Hur de själva organiserade arbetet med fokusområdena såg givetvis olika ut i olika regioner.

  1. Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
  2. Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
  3. Bidra till etablering av lärcentrum

Tillväxtverket fick under denna period ett regeringsuppdrag där vi skulle stödja och främja regionernas arbete med kompetens­försörjning. Vi samverkade med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket för att hitta synergier i genomförandet av uppdraget. Bland annat genom regionala dialoger och andra mötesplatser.

Utvärdering av insatserna för regional kompetens­försörjning

Ramboll utvärderade det regionala arbetet med kompetens­försörjning under perioden 2018-2020. Utvärderingen visade på en positiv utveckling i samtliga regioner. En slutsats är att regionerna har fått en ökad legitimitet i kontakten med aktörer inom kompetens­försörjning. De har också fått ökad kunskap och förmåga att driva frågorna framåt.

Även Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat förutsättningar för varaktiga resultat, där det stora bidraget har varit kunskap och lärande.

Publikation: Att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet

Regionala strukturer för validering

2022 - 2024

Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans fått ett nytt regerings­uppdrag med fokus på validering. Regionerna får under denna period en möjlighet att förstärka sitt arbete med att bygga in validering i de regionala strukturerna för kompetensförsörjning.

De 21 regionerna kommer att kunna söka medel för att etablera effektiva strukturer för validering. Uppdraget omfattar 20 miljoner kronor per år för perioden 2022-2024. 60 miljoner kronor totalt kommer att utlysas för regionala utvecklingsprojekt. Utlysningen öppnar den 23 maj och är öppen till den 9 september. Projekten får pågå till slutet av 2024.

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Valideringsverktyget kan vara en nyckel för att gå en kortare väg genom utbildning eftersom individen redan har fått nödvändiga kunskaper på annat sätt.

Läs mer om Validering av kompetens.