Tillväxtverket
Kvinnlig student framför ingång till universitet.

Framgångs­faktorer på regional nivå

Brist på relevant kompetens har länge varit ett av de största hindren för företagens utveckling. Regionerna spelar en nyckelroll i att skapa en väl fungerande kompetens­försörjning som fångar upp företagens behov. Tillväxtverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer som hjälper regionerna vidare i sitt viktiga arbete.

Att hitta rätt kompetens är en förutsättning för att svenska företag ska kunna växa. Här spelar regionerna en viktig roll, både lokalt och regionalt. En väl fungerande kompetensförsörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framtiden!

Prioritera kompetens­försörjning!

Det är viktigt att inkludera regionala besluts­fattare för att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar för arbetet med kompetens­försörjning. Tydliga prioriteringar i styrande dokument visar vägen fram till handling!

Analysera, följ upp och kommunicera

En väldigt viktig framgångsfaktor är tillgång till analytiker och förmåga att ta fram analyser på regional och lokal nivå. Analyser och prognoser är grunden för det regionala arbetet med kompetens­försörjning. Det skapar förutsättningar för dialog med aktörer om kompetensbehoven. När regionen kan synliggöra faktiska behov öppnas dörrar för en strategisk dialog och ökad handlingskraft tillsammans med andra aktörer.

Kompetens­försörjningsfrågor måste analyseras, följas upp och kommuniceras vilket kräver tillgång till resurser.

Våga trotsa stuprören

Kompetensförsörjning genomsyrar alla delar i det regionala utvecklings­arbetet och måste därför hanteras horisontellt för att få ett större genomslag. Det handlar om samordning och förankring mellan sakområden men också mellan kommuner i länet. Regioner som skapar hängrännor mellan kompetens­försörjning och andra sakområden lyckas bättre i att möta regionala behov.

Samverka med andra regioner

Att dela med sig av erfarenheter och misstag är ett framgångs­recept. Att dela utmaningar och möjligheter skapar mervärden som exempelvis gemensamma lösningar. Samverkan i olika former ger draghjälp för regioner med små resurser.

Samverka med kommunerna

Att stötta kommunernas möjligheter att arbeta horisontellt med kompetens­försörjning är viktigt. Regioner och kommuner som samverkar kring planering och utbud av efterfrågad utbildning skapar bättre förutsättningar att möta de regionala behoven av kompetens.

Inkludera näringslivet

Tillgång till kompetens är avgörande för företagens konkurrenskraft. Det regionala arbetet med kompetens­försörjning måste involvera kunskap om näringslivets behov. Regioner som arbetar i nära samverkan med näringslivet tar viktiga steg framåt för en väl fungerande kompetens­försörjning.

Fånga upp företagens behov av utbildningar

Utbildningsanordnarna måste få inspel och kunskap om näringslivets behov, något som regioner kan hjälpa till med. Nära samverkan med kommunernas utbildnings- och näringslivs­funktioner skapar ökade möjligheter att fånga upp företagens kompetensbehov. Ett viktigt medskick är att företagen behöver stöd för att definiera framtida kompetens­behov.

Ett fält med vetestrån.

Rätt kompetens för Hallands företag

Små och medelstora företag saknar ofta kunskaper i hur de ska arbeta med strategisk kompetensplanering. Halland erbjuder sina företag en utbildning.

Tre personer som odlar tomater.

Lätt att hitta rätt i Örebro län

Örebro län har tagit fram en gemensam webbplats som skapar bättre möjligheter för vuxna som söker yrkesutbildning. Den bygger på ett avtal med alla länets kommuner.