Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regional kompetens­­­försörjning

En väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrens­kraftigt näringsliv. Frågan kring kompetens­försörjning sträcker sig över ett antal olika politik­områden och hanteras av aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Regionalt kompetensförsörjnings­arbete

Alla regioner, de regionalt utvecklings­ansvariga aktörerna, arbetar med grundläggande regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Målet är en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden.

En av delarna i det grundläggande arbetet med kompetens­försörjning är att regionerna ska ta fram analyser och prognoser. Både på kort och på lång sikt utifrån kompetens­behoven inom respektive sektor. En annan viktig del av arbetet är dialog och samverkan. I dialog med berörda aktörer på området ska regionen ge förslag på insatser utifrån de behov som man har identifierat i sina analyser. Berörda aktörer kan vara bland andra kommuner, statliga myndigheter och utbildningsaktörer.

Utvärdering av insatserna för regional kompetens­försörjning

Hur har det då gått med arbetet hittills? Ramboll har tittat närmare på arbetet med det regionala kompetens­försörjnings­arbetet under perioden 2018-2020. Utvärderingen visar att uppdrags­perioden har varit framgångsrik, samtliga regioner ser att det har skett en positiv steg­förflyttning inom uppdragets alla delar​. Tillväxtverket har utvecklats i sin stödjande roll och gått från att informera till att främja dialog och sprida kunskap. För att det regionala arbetet med kompetens­försörjning ska nå full potential menar Ramboll att det behövs ännu mer långsiktighet och en mer sammanhållen styrning på central nivå.

Publikation: Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjnings­arbetet 

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverkets uppdrag är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande. Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Målet är utvecklings­­kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrens­­kraft.

En av prioriteringarna i strategin är ett utvecklat regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Med det menas att regionerna ska arbeta strategiskt för att bidra till en väl fungerande kompetens­försörjning inom både näringsliv och offentlig sektor.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Kontakt

Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se