Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regional kompetens­försörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Tillväxtverket stödjer regionernas arbete med kompetensförsörjning på flera sätt.

Så stödjer vi arbetet med kompetens­försörjning

Kompetensförsörjningsarbete är inte enkelt. Tillväxtverket erbjuder därför processtöd till alla regioner för utveckling av arbetet. I filmen berättar vi mer om hur stödet går till och Region Stockholm och Region Kronoberg berättar om sina erfarenheter.

Vill du veta mer om hur processtödet skulle kunna se ut i din region? Kontakta oss!

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Vi stödjer regionalt utvecklingsansvariga i uppdragen att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Sverige 2015–2020 är vägledande för arbetet. Samordning och kraftsamling av insatser och resurser för bland annat kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig verksamhet är en av prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken.  

Här kan du ta del av regeringsuppdraget till Tillväxtverket.PDF

Regionalt kompetens­försörjnings­arbete

Alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer arbetar med grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det omfattar att:

  • Organisera och fastställa målsättningar utifrån prioriteringar i regionala utvecklingsstrategier. För detta ska samverkan ske med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga aktörer i länet. 
  • Tillhandahålla analyser och prognoser på kort och lång sikt av kompetensbehoven för privat och offentlig sektor.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats och ge förslag på insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.
  • Särskilda utpekade fokusområden för budgetåren 2018-2019:
    - bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
    - medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
    - bidra till etablering av lärcentrum

Vi stödjer regionerna på flera sätt

Kompetensförsörjningsdagarna

Tillväxtverket stödjer regionalt utvecklingsansvariga i arbetet. Det gör vi genom finansiering, att utveckla analys- och prognosarbete och hjälp till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. Vi bidrar också med mötesplatser för samarbete. En viktig mötesplats är nätverket Kompetensförsörjningsdagarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs Camilla Karlssons blogginlägg om Kompetensförsörjningsdagarna

Regionala matchningsindikatorer

Arbete med att stödja det stödja det regionala analysarbetet sker i samarbete med Statistiska centralbyrån och kring utveckling och uppdatering av de regionala matchningsindikatorernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du kan använda de regionala matcningsindiktatorerna.

Vi samarbetar med Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i arbetet med regionalt kompetensförsörjningsarbetet.

Modell för analys av den regionala kompetensförsörjningen

Just nu genomför vi tillsammans med Region Jönköpings län en analys av kompetensförsörjningen i Jönköpings län. Syftet är att ta fram en modell för analys av den regionala kompetensförsörjningen som kan användas även av andra regioner. En rapport som beskriver kompetensförsörjningsläget i ett antal nyckelbranscher och ger allmänna rekommendationer om hur kompetensförsörjningen i regionen kan förbättras beräknas vara klar oktober 2019.

Regional kompetensförsörjning och integration

Integrationsperspektivet är viktigt i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Utrikes föddas kompetenser kan tas tillvara bättre på arbetsmarknaden och integreras i det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet.
Här kan du läsa mer om hur vi stöttar regionalt utvecklingsansvariga aktörer i arbetet.

Validering

Validering är en process som innebär en strukturerad kartläggning, värdering, dokumentation och ett erkännande av en persons kunskaper och kompetens, oberoende av hur de förvärvats.

Den regionala rollen handlar framförallt om att driva, stödja, utveckla kunskap och uppmärksamma behov av validering samt att samordna aktörer inom valideringsområdet.

Flera regioner har kommit långt i sitt arbete med validering.

Läs mer

Läs artikeln Validering – en snabb väg in i arbetslivet

Erfarenheter från regionalt kompetensförsörjnings­­arbete

Regionerna har fått stöd i sitt arbete med regionala kompetensplattformar sedan 2013.
Här kan du ta del av erfarenheter och slutrapporer från det arbetet.

Regionerna berättar

Några regioner berättar i filmerna nedan om hur kompetensförsörjningsarbetet ser ut i just deras region.

Maria Svensson Hallberg berättar om hur Örebro län arbetar med att koppla regionalt kompetensförsörjningsarbete till regionala utvecklingsstrategier.

Conny Danielsson berättar om hur förankring hos politiken är en viktig förutsättning för ett regionalt kompetensförsörjningsarbete i Region Dalarna.

Samhällsanalytiker Jacob Lindahl berättar om analyser som viktiga verktyg för det regionala kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Mariana Johannesson Gomez från Region Kronoberg berättar om hur de samverkar med näringslivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Erfarenhetsträff 5-6 februari 2019

Den 5 - 6 februari arrangerade vi tillsammans med Lärcentra - vuxenutbildningen i Gävleborg två dagar för erfarenhetsutbyte mellan strateger i regionerna och för att diskutera Lärcentras roll och möjlighet i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Träffen gav många goda exempel på vilken roll Lärcentra kan ha för den regionala kompetensförsörjningen och vikten av samverkan och kunskapsunderlag för att uppnå resultat. Nu kan du ta del av all dokumentation från dagarna.

Artiklar

Strategisk samverkan tryggar kompetensen

Thomas Lundberg, Region Gävleborg, Ann-Sofie Gustafsson, Hälsinglands utbildningsförbund och Carina Otterclou, Region Gävleborg samtalar under lärträffen.

Region Gävleborg arbetar strategiskt för att öka matchningen av utbud och efterfrågan på kompetens. Genom plattformen Semaforen samverkar de med länets kommuner för att skapa en mer detaljerad bild av framtidens bristyrken.
Läs mer om hur Region Gävleborg arbetar.

Region Skåne vill inspirera fler att utveckla lärcentra

På seminariet om lärcentra fick deltagarna göra mindmaps över viktiga delar ett lärcentra och visualisera det på ett A3 papper. Bilden visar ett av resultaten.

Att kunna hitta arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för den regionala tillväxten. Ett verktyg för kompetensförsörjningen är att utveckla lärcentrum. Därför arrangerade Region Skåne ett seminarium för att inspirera fler kommuner att söka statsbidrag.
I artikeln kan du läsa mer om seminariet.

Kontakt

Regional kompetensförsörjning:
Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Främjandet av utrikes födda kvinnors vägar till jobb:
Eva Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.