Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regional kompetens­försörjning

Under 2010-2017 har regionala kompetensplattformarna fungerat som ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Vi har beviljat bidrag till regionerna för att utveckla det arbetet. Nu fortsätter arbetet med kompetensförsörjning i regionerna men med lite nytt fokus.

Fortsättning på kompetensförsörjning i regionerna

Tillväxtverket fick i december 2017 ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med att stödja kompetensförsörjningsarbetet i regionerna under perioden 2018-2020.

Enligt det nya uppdraget ska Tillväxtverket vara ett stöd i regionalt kompetensförsörjningsarbete, analys- och prognosarbete samt bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. I uppdraget ingår också att ge regionerna ekonomiska förutsättningar för kompetensförsörjningsarbetet och genomföra projekt som stärker och utvecklar arbetet på regional nivå. Till uppdraget får Tillväxtverket 80 miljoner kronor.

Närmare information om hur det nya uppdraget kommer att utformas kommer att publiceras här under våren 2018.

Nytt uppdrag att stödja regionernas arbete med främjandet av utrikes födda kvinnors vägar till jobb

För att stärka förutsättningarna för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden behöver arbetssätt och metoder i kompetensförsörjningsarbetet utvecklas. Mycket av det konkreta arbetet inom båda dessa områden sker i regionerna och stöds eller samordnas av regionalt utvecklingsansvarig aktör. Erfarenheter och kunskap finns att hämta i arbetet med jämställd regional tillväxt som under de senaste åren också haft ett tydligt mångfaldsperspektiv, i arbetet med att främja kvinnors företagande samt i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Tillväxtverket har två uppdrag att främja utrikes födda kvinnors vägar till jobb, varav det ena riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Här kan du läsa beskrivning av uppdraget:

Uppdrag att stödja integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetPDF.PDF

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan nu söka projektmedel för insatser som bidrar till att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och/eller insatser som främjar utrikes födda kvinnors företagande.

Samtliga regioner inbjuds att ansöka om att genomföra projekt. Ett projekt kan omfatta flera regioner. En grund till det kan vara en gemensam arbetsmarknad, målgruppens sammansättning och storlek eller möjligheterna att ta tillvara varandras erfarenhet och kunskap. En region blir i så fall stödmottagare och projektet ska organiseras som ett samverkansprojekt. Se vägledning om samverkansprojekt.PDF

Utlysningen stänger den 15 augusti 2018.

Till utlysningen

Kontakt:

Eva Johansson, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Så har vi arbetat med regionala kompetensplattformarna

Vi har summerat erfarenheter och resultat från regionernas arbete med regionala kompetensplattformar i en slutrapport. Rapporten kan du ladda ner via länken.

Regionala kompetensplattformar, Erfarenheter och resultat 2013–2017

Fler erfarenheter och resultat

Här kan du hitta mer information om arbetet med regionala kompetensplattformar, genomförda projekt, slutrapporter och mer information.

Regionala kompetensplattformar - genomförda projekt

Ta del av resultat ur några av de genomförda projekten, artiklar med meraBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.