Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regional kompetens­försörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. Tillväxtverket stödjer regionernas arbete med kompetensförsörjning på flera sätt.

Nu söker vi en region till gemensamt analysprojekt

Arbetar du i en region som har ambitionen att analysera kompetensförsörjningen men resurserna räcker inte riktigt till? Tillväxtverket söker nu en region att samarbeta med för en analys av kompetensförsörjningen inom en region. Tillväxtverket har data som kan brytas ner regionalt och kan även använda sig av andra databaser. Här hittar du mer information.

Så stödjer vi arbetet med kompetens­försörjning

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Vi stödjer regionalt utvecklingsansvariga i uppdragen att genomföra den regionala tillväxtpolitiken. Målet är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Sverige 2015–2020 är vägledande för arbetet. Samordning och kraftsamling av insatser och resurser för bland annat kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig verksamhet är en av prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken.  

Här kan du ta del av regeringsuppdraget till Tillväxtverket.PDF

Regionalt kompetens­försörjnings­arbete

Alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer arbetar med grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete. Det omfattar att:

  • Organisera och fastställa målsättningar utifrån prioriteringar i regionala utvecklingsstrategier. För detta ska samverkan ske med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga aktörer i länet. 
  • Tillhandahålla analyser och prognoser på kort och lång sikt av kompetensbehoven för privat och offentlig sektor.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats och ge förslag på insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.
  • Särskilda utpekade fokusområden för budgetåret 2018:
    - bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
    - medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
    - bidra till etablering av lärcentrum

Regionerna berättar

Några regioner berättar i filmerna nedan om hur kompetensförsörjningsarbetet ser ut i just deras region.

Maria Svensson Hallberg berättar om hur Örebro län arbetar med att koppla regionalt kompetensförsörjningsarbete till regionala utvecklingsstrategier.

Conny Danielsson berättar om hur förankring hos politiken är en viktig förutsättning för ett regionalt kompetensförsörjningsarbete i Region Dalarna.

Samhällsanalytiker Jacob Lindahl berättar om analyser som viktiga verktyg för det regionala kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götalandsregionen.

Mariana Johannesson Gomez från Region Kronoberg berättar om hur de samverkar med näringslivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Stöd på flera sätt

Tillväxtverket stödjer regionalt utvecklingsansvariga i arbetet. Det gör vi genom finansiering, att utveckla analys- och prognosarbete och hjälp till att sprida erfarenheter, resultat och lärande. Vi bidrar också med mötesplatser för samarbete. En viktig mötesplats är nätverket Kompetensförsörjningsdagarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbete med att stödja det stödja det regionala analysarbetet sker i samarbete med Statistiska centralbyrån och kring utveckling och uppdatering av de regionala matchningsindikatorernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du kan använda de regionala matcningsindiktatorerna.

Vi samarbetar med Sveriges kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i arbetet med regionalt kompetensförsörjningsarbetet.

Erfarenheter från regionalt kompetensförsörjnings­­arbete

Regionerna har fått stöd i sitt arbete med regionala kompetensplattformar sedan 2013.
Här kan du ta del av erfarenheter och slutrapporer från det arbetet.

Vi stödjer regionernas arbete med främjandet av utrikes födda kvinnors vägar till jobb

För att stärka förutsättningarna för utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden behöver arbetssätt och metoder i kompetensförsörjningsarbetet utvecklas. Mycket av det konkreta arbetet inom båda dessa områden sker i regionerna och stöds eller samordnas av regionalt utvecklingsansvarig aktör. Erfarenheter och kunskap finns att hämta i arbetet med jämställd regional tillväxt som under de senaste åren också haft ett tydligt mångfaldsperspektiv, i arbetet med att främja kvinnors företagande samt i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Tillväxtverket har två uppdrag att främja utrikes födda kvinnors vägar till jobb, varav det ena riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Här kan du läsa beskrivning av uppdraget:

Uppdrag att stödja integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetPDF.PDF

Kontakt

Regional kompetensförsörjning:
Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Främjandet av utrikes födda kvinnors vägar till jobb:
Eva Johansson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.