Tillväxtverket

Kunskap

Att ta fram och sprida kunskap är en stor och viktig del av vår verksamhet. Kunskapen tar vi med oss i vårt vidare arbete så att vi och andra kan prioritera rätt insatser och arbeta för ett näringsliv som utvecklas med fler jobb, där kompetens, kunskap och affärsidéer tas till vara på bästa sätt.

Studier för ökad kunskap

Här nedan hittar du några exempel på kunskap som vi har tagit fram inom området nyanlända och företagande.

Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare - kartläggning av metoder

I studien presenteras en kartläggning av modeller för yrkessvenska och svenska för företagare samt identifierade framgångsfaktorer. Ta del av framgångsfaktorerna i studien Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare.

Nyanlända och vägen till arbete och företagande

I rapporten presenteras 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration. Rapporten är en sammanställning av Tillväxtverkets tidigare studier och särskilda projekt inom området. Läs mer i Nyanlända och vägen till arbete och företagande.

Migration, företagande och etablering

Vilka är förutsättningarna för att arbeta och driva företag som asylsökande och som nyanländ i Sverige. Läs mer i studien Migration, företagande och etablering.

Utrikes födda och företagens internationalisering

Kan nyanlända underlätta företags internationalisering? Läs mer i studien Utrikes födda och företagens internationalisering.

Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare

Är behoven desamma bland nyanlända företagare som hos de redan befintliga. Ta del av  av studien Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare så får du svaret.

Mångfald och tillväxt i företag

I studien undersöks sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag. Läs mer i studien Mångfald och tillväxt i företag.

Starta företag utan pengar

Vill du starta företag men har små resurser? Inspireras av andra som lyckats i publikationen Starta företag utan pengar. Finns även på engelska, arabiska och persiska.

Starta företag i Sverige

Kan asylsökande och nyanlända starta företag? I publikationen Starta företag i Sverige hittar du information om det svenska regelverket och tips på hur du kan komma vidare. Finns även på engelska, arabiska, persiska, tigrinja, somaliska, dari, spanska, franska och ryska.

Mångfald i näringslivet

Resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 visar att företag som leds av kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund har en stor potential. Läs mer i delrapporten Mångfald i näringslivet.

Statistik en källa till kunskap

Statistik är en annan källa till kunskap som vi arbetar med för att förstå hur verkligheten ser ut. Här kan du få fram statistk som baseras på till exempel ålder, kön eller bakgrund.

Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund

Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014.

Databas om operativa företagsledarelänk till annan webbplats

Mer information om statistiken länk till annan webbplats

Regionala matchningsindikatorer

Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorernalänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.