Tillväxtverket
Två kvinnor sitter vid ett skrivbord

Internationalisering

Globaliseringen leder till att den inhemska marknaden krymper och den internationella expanderar. Det innebär en ökad specialisering och ett krav på ny kompetens hos företagen för att agera på olika marknader.

Internationell konkurrens har blivit en del av företagens vardag. Därför är det viktigt att svenska företag ges möjlighet att tillgodogöra sig den potential som finns på internationella marknader. Trots att många företag har en stabil verksamhet och ser fördelar med en internationalisering kan steget ut på en internationell marknad fortfarande vara lång.

Internationaliseringskompetens 2016–2018

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en internationell värld. Det innebär sänkta trösklar för expansion och leder till nya affärsmöjligheter, men ställer också ökade krav på ny kunskap och kompetens.

För att främja små tillväxtföretags affärsutveckling på en global marknad genomförde Tillväxtverket genomförde en satsning med fokus på förberedande strategier för internationalisering.

Under 2016–2018 drev Tillväxtverket insatsen Internationaliseringskompetens. Projekten som genomfördes inom insatsen riktade sig till företag och startups i tidiga kommersialiseringsskeden som ville utveckla och anpassa sina strategier och affärsmodeller för en ny eller förändrad satsning på internationella marknader. Insatsen är avslutad och på den här webbsidan hittar du resultat och kunskap från satsningen.

Fem viktiga faktorer för att företag ska lyckas med sin internationella expansion

 • Internationalla affärsnätverk
  Långsiktiga och stabila affärsnätverk är avgörande för att producera värden för företagen över längre tid. Mer kraft behöver läggas på att etablera kontakter och relationer med relevanta internationella affärsnätverk.
 • Målgruppsanpassade affärsnätverk
  Företagen behöver anpassad affärsrådgivning, som tar sin utgångspunkt i företagets förutsättningar och affärsmodeller och som fokuserar på branschspecifika internationaliseringshinder.
 • Små tillväxtföretag behöver ny kunskap och kompetens för internationalisering
  Inträdet på internationella marknader kan gå snabbare genom rätt typ av förberedelser och kunskapsinhämtning.
 • Internationaliseringsmognaden avgörande
  Företagen behöver kunna hantera olika hinder för internationella affärer, kunna identifiera nya kunder och möjligheter på nya marknader, kunna marknadsföra sig och skapa en position i internationella affärsnätverk.
 • Internationalisering är en integrerad del av affärsutvecklingen i tillväxtföretag
  För att kunna utveckla nya tjänster, produkter och processer för den internationella marknaden behöver omvärldsbevakning, omvärlds- och trendanalys vara en integrerad del av verksamheten hos små och medelstora företag med internationella tillväxtambitioner.

Rapporter från insatsen

Slutrapport från uppdraget
Kompetens för framgångsrik internationalisering

Forskningsstudie på insatsen Internationaliseringskompetens
Insatsen Internationalisering följdes av forskare som har utvärderat insatsen. Resultatet hittar du i forskningsstudien Internationaliseringskompetens - Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering. Rapporten finns i två utförande, forskarnas längre rapport och en omarbetad, kortare version.

Att ta sig ut på ett internationell marknad
Ta del av exempel på hur de företagsfrämjande organisationerna har arbetat för att förändra och utveckla företagens arbetssätt och förutsättningar för att ta sig ut på en internationell marknad. Ta del av erfarenheter från den första insatsen för förberedande internationalisering som genomfördes 2014-2015.

Att lyckas i Asien
Det finns viktiga skillnader i affärskulturer och näringslivsutveckling beroende på vilken marknad du ska ta dig an. I rapporten Boost Asia hittar du en översikt över hur företag kan agera och vilken typ av stöd som svenska Born Globals och andra tillväxtföretag kan behöva för att lyckas i sin etablering på den asiatiska marknaden.

Att förberedas för internationalisering
Under 2015 avslutade Tillväxtverket en pilotsatsning med 10 projekt för att stärka småföretag inför en internationalisering. En uppföljningsenkät visar att drygt hälften av företagen inledde ett förnyelsearbete som ett resultat av deltagandet. Drygt 75 procent av företagen ansåg dessutom att de fått en ökad kunskap om kunder, marknader och strategier för internationalisering och export tack vare insatsen.