Tillväxtverket
En kvinna står framför post-it lappar.

Digitalisering för tillväxt och affärsutveckling

Alla företag ska idag kunna hantera digitaliseringens möjligheter och konkurrensfördelar för ökad affärs- och kundnytta. Men företagen ser inte alltid digitalisering som en affärsstrategisk fråga.

Bristen på digital mognad och på ett aktivt förändringsarbete är en generell utmaning hos många små och medelstora företag. Företagens behov av digital kompetens varierar beroende på bransch, affärsmodell och affärsstrategi. Behovet av digital kompetens handlar i många företag om en stegvis förändring. Digitaliseringen utmanar etablerade affärsmodeller, strukturer och geografi. Rätt hanterat innebär digitalisering många nya möjligheter för ett tillväxtföretag.

Digital och affärsjuridisk kompetens 2017–2019

Digital och affärsjuridisk kompetens för affärsutveckling och förberedande internationalisering.

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya digitala affärsmodeller. I detta sammanhang blir också affärsjuridiken för småföretag allt viktigare.

Under två år stöttade vi sju regionala pilotprojekt för att hjälpa och utveckla små företags kunskaper och kompetens inom digitalisering och affärsjuridik.

Digital kompetens för styrelse och ledning 2017–2019

En fristående fortsättning till den tidigare insatsen för Strategiskt styrelsearbete

Företagandet går mot en ökad komplexitet där nya kunskaper och kompetenser blir allt viktigare för att öka små och medelstora företags förmåga att utvecklas, växa och konkurrera mer långsiktigt. För detta krävs ett aktivt förändringsledarskap för digital omställning och en verksamhet där kunden står i fokus. Företagsledare och styrelsemedlemmar har en strategisk roll och ett särskilt ansvar för att hantera både möjligheterna och riskerna med digitaliseringen.

Under två år stöttade Tillväxtverket fem regionala pilotprojekt.

Rapport om pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019

Elva projektexempel, elva olika genomförandemodeller. Några lärdomar och erfarenheter från projektgenomförandet:

 • Våga och kunna experimentera
  Det kan vara utmanande för företagsfrämjande organisationer att utveckla arbetssätt och verktyg. Speciellt om projektet i stort bygger på ett utforskande, ett visst mått av nyskapande och inte minst en rätt stor dos av osäkerhet. Det kräver egna grundkompetenser och stort engagemang i projektorganisationen.
 • Rätt utvecklingsfas
  En övergripande slutsats är vikten av att företagens deltagande måste jacka in i rätt utvecklingsfas. Förändringsarbete sker stegvis och utgår ifrån en grundläggande företagsanalys. Hos många små tillföretags ägare, styrelser och ledningar saknas vissa insikter om betydelsen av digitalisering. Och även om kunskapen finns där agerar man inte alltid på denna.
 • Digitalisering som en integrerad del av affärsutvecklingen
  Digitalisering är inte en separat aktivitet, utan en integrerad del av tillväxtföretagens affärsutveckling och verksamhetsutveckling, och som idag också särskilt hänger samman med företagens arbete med internationalisering, juridik, hållbarhet och innovation.
 • Ledarskapets roll för digitalisering
  De tillväxtföretag som lyckats väl med digitalisering har ett ledarskap som prioriterar och skapar förutsättningarna för det digitala förändringsarbetet. De skapar en företagskultur där digitalisering är en självklarhet och där förändringsarbetet kräver olika typer av kompetenser i organisationen.

Läs mer om pilotinsatserna för digitalisering 2017–2019.

Fler rapporter från insatsen

Legal tech - En förstudie om en juridisk marknad under omvandling

Kunskapen om hur den nya affärsjuridiska marknaden ser ut i Sverige är låg. Hur många nya affärsjuridiska hybridbyråer finns på den svenska startup scenen och vad kommer de att innebära för små och medelstora företag i Sverige som genom dem kan få juridiskt stöd på nya sätt?

I publikationen Legal tech - En förstudie om en juridisk marknad under omvandling har vi gjort en kartläggning av legal tech scenen i Sverige, vilka drivkrafterna för dessa företag är och en analys av hur de etablerade juridiska byråerna hanterar den digitala transformationen. Den omfattar också en internationell jämförelse samt förslag på insatser för att skynda på omvandlingen.

Den affärsjuridiska tillväxtresan

För vissa mindre företag finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk information. Det driver fram nya juridiska tjänster och paketering i form av mallar och checklistor och mer standardiserad rådgivning. Samtidigt ökar komplexiteten i företagens produktions- och affärsmodeller. Juridiken blir inom vissa områden allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. Detta leder till nya behov av och krav på juridisk rådgivning.

Läs mer i rapporten Den affärsjuridiska tillväxtresan - juridik som stöd för strategisk affärsutveckling i företag.