Tillväxtverket

Digital kompetens för tillväxt

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya affärsmodeller.

I denna insats stöttar vi regionalt arbete för affärsutveckling och internationalisering genom digitalisering. Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder. Tre regionala pilotprojekt drivs för att hjälpa företag att nå tillväxt och och att förbereda internationalisering.

Projekt som avslutades årsskiftet 2019/2020

Dig 4 Export, Almi Företagspartner Uppsala

Region
Uppsala län

Om projektet
Syftet med projektet är att ta fram ett analysverktyg/metod för att bedöma företags digitaliseringsgrad och potential utifrån ett internationaliseringsperspektiv. Metoden utarbetas för att användas på ett antal tillväxtföretag mogna för en internationalisering. Utifrån analysen ges företagen stöd att utveckla en digitaliseringsstrategi. Detta görs dels genom en utbildning, en workshopserie som utformas utifrån resultaten i digitaliseringsanalyserna och dels genom att matcha varje företag med en Ung Mentor.

Digitalisering för internationalisering, Founders Loft (fd Framtidens företag)

Region
Västra Götaland

Om projektet
Huvudsyftet med projektet är att få inkubatorer ska bli bättre på att identifiera och utveckla nya långsiktigt hållbara digitala tjänsteföretag för de internationella marknaderna.

Syftet efter omstart av projektet är en modell för en bredare bedömning av företagen redan vid inkubatorsansökan. Projektet handlar om att utveckla egna digitala kanaler samt hela antagningsprocessen till inkubatorsprogrammet genom att implementera värdegrund och hållbarhetsperspektiv för företagen. Syftet äratt redan vid antagningen kunna visualisera ett företags framtida digitala affärsmodell och en hållbar digital arbetsmiljö

Framtiden Företag genomför projektet i samverkan med GU Ventures.

DigiBoard, Hig Five / Halmstad Business Incubator

Region
Halland

Om projektet

Syftet med projektet är att

  • utveckla små tjänsteföretag genom digitalisering för att nå nya och bredare kundgrupper och att nå nya marknader.
  • vidareutveckla modellen för strategiskt utvecklingsarbete "StartUp Board" för digitalisering.

Målet är att ta fram en användbar modell för att få in digitalisering i företagens strategiska utvecklingsarbete i ledningsgrupper eller styrelser. 10-15 företag deltar i utvecklingsarbetet som bl a genomförs genom designsprintar och sk ”customer journeys”.

Projektet genomförs bl a i samarbete sker Digitalt Laborativt Centrum vid Halmstads Högskola och Digitaliseringsbyrån, Göteborg.

Genomförande och kunskapsspridning

Genomförande med processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projektägarna i insatsen för Affärsjuridisk kompetens.

Kunskapsspridning av erfarenheter och resultat av satsningen görs under Q1 2021