Tillväxtverket

Digital kompetens för tillväxt

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya affärsmodeller.

I denna insats stöttar vi regionalt arbete för affärsutveckling genom digitalisering. Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder. Tre regionala pilotprojekt drivs för att hjälpa företag att nå tillväxt och och att förbereda internationalisering.

Projekt som avslutades under 2019:

Dig 4 Export, Almi Uppsala

Projektägare
Almi Uppsala

Region/län
Uppsala län

Om projektet
Syftet med projektet är att ta fram ett analysverktyg/metod för att bedöma företags digitaliseringsgrad och potential utifrån ett internationaliseringsperspektiv. Metoden utarbetas för att användas på ett antal tillväxtföretag mogna för en internationalisering. Utifrån analysen ges företagen stöd att utveckla en digitaliseringsstrategi. Detta görs dels genom en utbildning, en workshopserie som utformas utifrån resultaten i digitaliseringsanalyserna och dels genom att matcha varje företag med en Ung Mentor.

Digitalisering för internationalisering, Framtidens företag

Projektägare
Framtidens företag

Region/län
Västra Götaland

Om projektet
Huvudsyftet med projektet är att få inkubatorer ska bli bättre på att identifiera och utveckla nya långsiktigt hållbara digitala tjänsteföretag för de internationella marknaderna. Projektet ska testa och utveckla en metodik som underlättar en digital fullskalemodell som stöd för företagens processer inom MPO (marknad, produkt och organisation). Syftet är också att med hjälpverktyg visualisera ett företags framtida digitala affärsmodell och vad som krävs för att förflytta sig dit. Projektet söker dessutom skapa och implementera en digitaliserad arbetsmiljö där teamets välbefinnande och utveckling står i centrum.

Framtiden Företag genomför projektet i samverkan med GU Ventures.

DigiBoard, Halmstad Business Incubator / High Five

Projektägare
Halmstad Business Incubator / High Five

Region/län
Halland

Om projektet

Syftet med projektet är att

  • utveckla små tjänsteföretag genom digitalisering för att nå nya och bredare kundgrupper och att nå internationella marknader. Företagen kommer att ges möjlighet till fortsatt stöd för internationalisering genom Region Hallands program.
  • vidareutveckla modellen för strategiskt utvecklingsarbete "StartUp Board" för digitalisering.

Målet är att ta fram en användbar modell för att få in digitalisering i företagens strategiska utvecklingsarbete i ledningsgrupper eller styrelser. 10-15 företag deltar i utvecklingsarbetet som bl a genomförs genom designsprintar och sk ”customer journeys”.

Projektet genomförs bl a i samarbete sker Digitalt Laborativt Centrum vid Halmstads Högskola.

Genomförande och kunskapsspridning

Genomförande med processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projektägarna i insatsen för Affärsjuridisk kompetens.

Kunskapsspridning av erfarenheter och resultat av satsningen görs under våren 2020