Tillväxtverket

Digital kompetens för ledarskap

Affärsutveckling för den internationella marknaden och då särskilt kopplad till digitalisering blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att fler mindre företag har möjlighet att internationaliseras.

Förmågan att använda digitalisering för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra affärsprocesser och- modeller kan vara avgörande för ett företags framgång. Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen. Digitalisering är en affärsstrategisk kompetens som är extra viktig att utveckla i mindre företag. 

Kunskapsspridningen av insatsen för Digital kompetens för styrelse och ledning görs under Q1 2021

Projekten i Digital kompetens som avslutades årsskiftet 2019/2020:

Disko, Almi Företagspartner Nord

Region
Västerbotten och Norrbotten

Om projektet
Projektet ska stärka företagsledningens digitala kompetens, men också öka kunskapen om generell ledningsmetodik. Målgruppen är entreprenörsdrivna företag där ledningen har insikter och vilja att utvecklas internationellt. En ny digital utvecklingsanalys, en webbaserad egenanalys, tas fram för att identifiera företagens nuläge och utvecklingsområden. 10 företag väljs ut för att ingå i utvecklingsprocessen. Målet är en ökad insikt i ledarskapsfrågor, specifikt insikt och kunskap om digitaliseringens betydelse för internationalisering

Lead 4 Digital Change, Almi Företagspartner Uppsala

Region
Uppsala län

Om projektet
Ledare och styrelse i tillväxtföretag som står inför en digital transformation behöver förstå sin egen roll och vad som krävs för att leda organisationen mot en digital mognad. Syftet och målet med projektet är att utveckla en metod som genom gruppcoaching utvecklar ledningens/styrelsens förmåga att se hela affärsverksamheten ur ett digitaliseringsperspektiv. Metodutvecklingen drivs och utvecklas i dialog med de deltagande tillväxtföretagen. Företagen erbjuds också individuell coachning. Deltagarna kommer att presentera sina lärdomar och strategi inför en kompetenspanel.

Projektet genomförs i samverkan med Connect Uppsala.

Great Reach: Digital kompetens i styrelse och ledning, Bron Innovation

Region
Västernorrland

Om projektet
Syftet är att stärka och utveckla digital kompetens i styrelse- och ledningsfrågor till stöd för internationalisering. 10–15 företag erbjuds att arbeta med digitalisering och innovation med aktivt stöd av expertkompetens knuten till innovationshubben Great Space. Projektet vill förädla en metod som framgångsrikt huvudsakligen används för startups till att passa för små- och medelstora företag med tillväxtpotential och internationella ambitioner. Projektets mål är att ska skapa en modell för hur digital kompetens kan tillföras styrelser och ledning i företag verksamma i mindre regioner.

Digital Scorecard för digital kompetens i styrelse och ledning, Packbridge
Skåne

Partner
Kunskapspartner och Region Skåne

Region
Skåne

Om projektet
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften i skånska SMF genom en digital utvecklingsprocess. Projektet kommer att testa nya metoder för hur digitala processer kan öka företagens tillväxt med fokus på marknadsföring och försäljning. Vid tre tillfällen erbjuds seminarier där företagen skapar ett eget ”Digital Scorecard” som visar nuläge och prioriteringsåtgärder för att stärka den digitala strategin. Utvalda företags ledningsgrupper och styrelser erbjuds gemensamma workshops, individuellt expertstöd och uppföljningsmöten för dialog och rådgivning avs strategier och implementering av handlingsplaner.

SSES Ventures – the Affinity Program, SSES, Stockholm School of Entrepreneurship

Region

Stockholm

Om projektet
The project will offer support and services to six to ten companies, divided in two batches per year, six months each. All companies enrolled in the Affinity program, with focus on their management and their board, will master the skills and tools that are at the core of the methodology; (1) digitalisation, (2) design thinking, (3) group co-creation, (4) interdisciplinary approaches to problem solving and (5) internationalisation. The methodology aims at setting a new standard in the incubation and acceleration industry, inspiring other programs and platforms nationwide to re-focus towards a more interdisciplinary and international approach to supporting companies in growth phase.

Cooperation partner: Business Sweden.