Tillväxtverket

Digital kompetens för internationalisering

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingssteg. Ett sådant hinder kan vara bristen på digital kompetens.

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler mindre företag kan internationaliseras. Tjänster, produkter och idéer färdas blixtsnabbt runt jorden. Detta kräver nya affärsmodeller.

I denna insats stöttar vi regionalt tillväxtarbete för internationell affärsutveckling genom digitalisering. Insatsen ska vara kompetenshöjande och stötta nyskapande arbetssätt och metoder. Tre regionala pilotprojekt drivs för att hjälpa företag att nå tillväxt via internationalisering.


Projekt som pågår under 2017-2018

Almi Företagspartner Uppsala
Dig 4 Export
Uppsala län

Syftet med projektet är att ta fram ett analysverktyg/metod för att bedöma företags digitaliseringsgrad och potential utifrån ett internationaliseringsperspektiv. Metoden utarbetas för att användas på ett antal tillväxtföretag mogna för en internationalisering. Utifrån analysen ges företagen stöd att utveckla en digitaliseringsstrategi. Detta görs dels genom en utbildning, en workshopserie som utformas utifrån resultaten i digitaliseringsanalyserna och dels genom att matcha varje företag med en Ung Mentor.

 

Framtidens företag
Digitalisering för internationalisering
Västra Götaland

Huvudsyftet med projektet är att få inkubatorer ska bli bättre på att identifiera och utveckla nya långsiktigt hållbara digitala tjänsteföretag för de internationella marknaderna. Projektet ska testa och utveckla en metodik som underlättar en digital fullskalemodell som stöd för företagens processer inom MPO (marknad, produkt och organisation). Syftet är också att med hjälpverktyg visualisera ett företags framtida digitala affärsmodell och vad som krävs för att förflytta sig dit. Projektet söker dessutom skapa och implementera en digitaliserad arbetsmiljö där teamets välbefinnande och utveckling står i centrum. Framtiden Företag genomför projektet i samverkan med GU Ventures.

 

Halmstad Business Incubator / High Five
DigiBoard
Halland

Syftet med projektet är att

  • utveckla små tjänsteföretag genom digitalisering för att nå nya och bredare kundgrupper och att nå internationella marknader. Företagen kommer att ges möjlighet till fortsatt stöd för internationalisering genom Region Hallands program.
  • vidareutveckla modellen för strategiskt utvecklingsarbete "StartUp Board" för digitalisering.

Målet är att ta fram en användbar modell för att få in digitalisering i företagens strategiska utvecklingsarbete i ledningsgrupper eller styrelser. 10-15 företag deltar i utvecklingsarbetet som bl a genomförs genom designsprintar och sk ”customer journeys”. Projektet genomförs bl a i samarbete sker Digitalt Laborativt Centrum vid Halmstads Högskola.

 

Genomförandet

Genomförande, processtöd, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsträffar genomförs tillsammans med projektägarna i insatsen för Affärsjuridisk kompetens.

Projekten kommer att utvärderas med start under september 2018.