Tillväxtverket

Affärsjuridisk kompetens

Affärsutveckling för den internationella marknaden är en allt viktigare konkurrensfördel. Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras. I detta sammanhang blir affärsjuridiken för småföretag allt viktigare.

Företag möter olika tillväxthinder som kan försvåra nästa utvecklingsfas. Ett sådant hinder kan vara bristen på affärsjuridisk kompetens och kunskaper om lagar och regler. Som ett resultat av de globala omvärldsförändringarna ökar också efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning

För vissa mindre företag finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk information. Det driver fram nya juridiska tjänster och paketering i form av mallar och checklistor och mer standardiserad rådgivning.

Samtidigt ökar komplexiteten i företagens produktions- och affärsmodeller. Juridiken blir inom vissa områden allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. Detta leder till nya behov och krav på juridiska grundkunskaper hos småföretag.

Affärsjuridisk kompetens är ett nytt utvecklingsområde som bygger vidare på erfarenheter från tidigare insatser i programmet.

Omslag av publikationen Legal tech, bestående av en lagparagrafillustration

Vad innebär en ny affärsjuridisk marknad för Sverige?

Kunskapen om hur den nya affärsjuridiska marknaden ser ut i Sverige är låg. Hur många nya affärsjuridiska hybridbyråer finns på den svenska startup scenen och vad kommer de att innebära för små och medelstora företag i Sverige som genom dem kan få juridiskt stöd på nya sätt?

I publikationen Legal tech - En förstudie om en juridisk marknad under omvandling har vi gjort en kartläggning av legal tech scenen i Sverige, vilka drivkrafterna för dessa företag är och en analys av hur de etablerade juridiska byråerna hanterar den digitala transformationen. Den omfattar också en internationell jämförelse samt förslag på insatser för att skynda på omvandlingen.

Läs eller ladda ner publikationen Legal tech

Projekt som avslutades under 2019:

Digitalisering av juridiska tjänster - Trade Partners Sweden

Region

Hela Sverige

Om projektet
Projektets syfte är att öka baskunskaperna om företagande kopplat till juridik, både hos nystartade och etablerade medlemsföretag. Syftet är också att höja kvaliteten på Agenturföretagens rådgivning och att göra den mer kostnadseffektiv. Projektet ska ta fram filmade digitala kurser om juridik för affärsutveckling. Utbildningarna täcker in områden som internationell avtalsskrivning; avtals-, agentur-, distributions- och immaterialrätt.

DIA – Digitalisering för fler Internationella Affärer - Almi  Företagspartner GävleDala

Region

Gävleborg och Dalarna

Om projektet
Syftet är att skapa en plattform och modell för affärsjuridisk kompetens med fokus på digitalisering som verktyg för småföretag. Projektet erbjuder deltagande företag ett antal utbildningsmoduler samt affärsmodellering. Almis befintliga verktyg för verksamhets- och affärsutvecklingsanalys används. Delar av Business Swedens Steps-to-export online används också. Fördjupning görs på individuell nivå för affärsjuridik, digitalisering och internationalisering/export. Projektet kommer specifikt att dokumentera hur processen jackar in i Business Swedens erbjudanden. Projektet genomförs i samarbete mellan Almi GävleDala, Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren och IUC Dalarna.

Affärsjuridisk guide för life science-bolag - GU Ventures

Region

Västra Götaland

Om projektet
Life science är en juridiskt tung bransch och därmed en stor kostnadspost för mindre tillväxtföretag. Projektet ska skapa en kompetenshub för mindre tillväxtföretag inom life science/pharma/medtech.  Den ska kunna erbjuda generella juridiska avtalsmallar, ramverk och andra relevanta kunskapsunderlag. Målet är en permanent digital affärsjuridisk kompetenshubb till vilken ett nätverk av juridisk kompetens också knyts. Projektet genomförs i samarbete med juriststudenter på Göteborgs Handelshögskola och Delphi advokatbyrå samt i dialog med SU Holding, Stockholm.

GDPR, - Lunds kommun, Future by Lund

Region

Skåne

Om projektet
Det är en utmaning utifrån både nya lagar som i tekniken att bygga testbäddar på ett sätt att små- och medelstora företag ska kunna ta del av de möjligheter som finns. Mindre företag/inkubatorsföretag behöver skydda sina affärsidéer, produkter och tjänster som skapas samt vara ajour med de regler som styr PUL/GDPR. För digitala produkter och tjänster kan en direkt internationalisering vara möjlig. Det behövs stöd och metoder, och inte minst kunskap som underlättar för företagen att snabbare säkra sin plats i olika affärsmiljöer och värdekedjormiljöer.

Genomförande och kunskapsspridning

Genomförandet med processtöd, erfarenhetsträffar, uppföljning och kunskapsuppbyggnad genomfördes gemensamt med insatsen för Digital kompetens för tillväxt.

Kunskapsspridning sker under Q1 2021.

Rapporter

Läs mer nedan under länkar.