Tillväxtverket
Man och kvinna pratar i ett sammanträdesrum.

Kompetens­utveckling

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling, affärskompetens och konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser.

Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag

I programmet för kompetensutveckling för tillväxt finansierade vi insatser som ska driva på utvecklingen av metoder och verktyg anpassade för små företag med goda tillväxtmöjligheter. Fokus är nya och tidiga kommersialiseringsskeden där små företag behöver utveckla sin kompetens och anpassa sina strategier och affärsmodeller inför en ny eller förändrad satsning på nya marknader.

Insatserna ska leda till ny och ökad kunskap och kompetens med syftet att stärka små tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer. Målet är att stötta förnyelse.

Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi, och andra företagsfrämjande aktörer, kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden.

De olika insatserna har olika teman, vinklingar och projektmodeller, men hänger delvis samman till innehåll, målgrupper, form och genomförandelogik.

Regeringsuppdrag för Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag med det övergripande syftet att stärka företagens konkurrenskraft för att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling. Regeringsuppdraget bygger bl a vidare på programmodellen i Kompetensutvecklingsprogrammet, läs mer om regeringsuppdraget under digital kompetens för affärsutveckling.

Kontakt

Karin Östberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

 

Mer kunskapsspridning under hösten 2020 - artiklar och goda exempel på projekt och företag.