Tillväxtverket

Metoder och insikter

Här har vi samlat insikter, rekommendationer och lösningar på de vanligaste utmaningarna för den som driver projekt för att fler personer ska komma i arbete, eller för att fler företag ska hitta rätt kompetenser på nya sätt.

Insikterna har arbetats fram i samarbete med ett 50-tal företag, kommuner, regioner och organisationer som driver projekt med finansiering från Tillväxtverket.

Du kan till exempel använda materialet om du ska starta ett nytt projekt, om du är en finansiär och vill ha stöd i bedömning eller uppföljning av projektansökningar, eller som utbildnings- och diskussionsmaterial om du är projektledare.

Broschyr

I broschyren Åtta insikter - Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet får du en snabb översikt av kunskaper och insikter från arbetet med att utarbeta och testa metoder för att ta tillvara och utveckla kompetens hos nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa för en bättre matchning mot näringslivets behov.

Ladda ner broschyren 8 insikter - Enklare vägar till jobb och kompetens i näringslivet Pdf, 13.4 MB.

Ta gärna del av ”Kompetensresan” (nedan) som mer detaljerat beskriver processen med utmaningar, aktiviteter och framgångsfaktorer för att starta, driva och avsluta ett framgångsrikt projekt.

Vill du ha ett tryckt exemplar av broschyren? Hör av dig till oss så skickar vi en!

Kompetensresan

Processbild som beskriver de vanligaste beslutspunkterna under ett projekt: förbereda projekt, starta projekt, hitta kompetens, utveckla kompetens, på arbetsplatsen och avsluta projekt. Närmare beskrivning av respektive beslutspunkt återfinns i den länkade filen.

I kompetensresan hittar du mer fördjupande beskrivning av de vanligaste utmaningarna - och förslag på lösningar och framgångsfaktorer - som projekt och arbetsgivare möter under start, genomförande och avslut av projekt. Processen beskriver faserna: förbereda projektet, starta projektet, hitta kompetens, utveckla kompeten, på arbetsplatsen och avsluta projekt, ur både projekt- och arbetsgivarperspektiv.

Ladda ner Kompetensresan Pdf, 3.3 MB.

Insikter från djupintervjuer - lärdomar från projekt

I presentationen Enklare vägar till jobb och näringslivets kompetensförsörjning hittar du djupintervjuer med projektägare, deltagare och andra intressenter i projekt med fokus att skapa enklare vägar till jobb för personer långt från arbetsmarknaden. Vi går på djupet i de åtta insikterna som mer än 50 projekt har lett fram till och presenterar tips på vad du kan tänka extra på i varje fas av projektet.

Ladda ner presentationen Enklare vägar till jobb och näringslivets kompetensförsörjning Pdf, 4.5 MB.

Läs mer

Processtöd

Driver du projekt med specifika målgrupper och vill nå fler deltagare?
Ta del av vårt processtöd för att utveckla arbetssätt projekt med specifika målgrupper

Mer om våra uppdrag inom kompetensförsörjning

Enklare vägar till jobb och kompetens

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Regional kompetensförsörjning

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn@efternamn@tillvaxtverket.se