Tillväxtverket

Metod- och arbets­material

De som driver verksamhet med syfte att underlätta för individer att få arbete och för företag att rekrytera och utveckla kompetens stöter ofta på olika utmaningar. Här har vi samlat insikter om och lösningar på dessa utmaningar.

Ett 50-tal företag, kommuner, regioner och organisationer har tillsammans arbetat fram insikter och arbetsmaterial inom olika projekt med finansiering från Tillväxtverket under 2018-2021.

Materialet kan vara till nytta till exempel om du

  • ska starta ett nytt projekt,
  • är en finansiär och vill ha stöd i bedömning eller uppföljning av projektansökningar,
  • är projektledare och behöver som utbildnings- och diskussionsmaterial.

8 insikter - ett arbetsmaterial

I broschyren 8 insikter - Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet får du en snabb översikt av kunskaper och insikter från arbetet med att utarbeta och testa metoder för att ta tillvara och utveckla kompetens hos nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa för en bättre matchning mot näringslivets behov.

Ladda ner broschyren 8 insikter - Enklare vägar till jobb och kompetens i näringslivet Pdf, 13.4 MB.

Ta gärna del av ”Kompetensresan” (nedan) som mer detaljerat beskriver processen med utmaningar, aktiviteter och framgångsfaktorer för att starta, driva och avsluta ett framgångsrikt projekt.

Vill du ha ett tryckt exemplar av broschyren? Hör av dig till oss så skickar vi en!

Kompetensresan

Processbild som beskriver de vanligaste beslutspunkterna under ett projekt: förbereda projekt, starta projekt, hitta kompetens, utveckla kompetens, på arbetsplatsen och avsluta projekt. Närmare beskrivning av respektive beslutspunkt återfinns i den länkade filen.

I kompetensresan hittar du mer fördjupande beskrivning av de vanligaste utmaningarna - och förslag på lösningar och framgångsfaktorer - som projekt och arbetsgivare möter under start, genomförande och avslut av projekt. Processen beskriver faserna: förbereda projektet, starta projektet, hitta kompetens, utveckla kompeten, på arbetsplatsen och avsluta projekt, ur både projekt- och arbetsgivarperspektiv.

Ladda ner Kompetensresan Pdf, 3.3 MB.

Insikter från djupintervjuer - lärdomar från projekt

I presentationen Enklare vägar till jobb och näringslivets kompetensförsörjning hittar du djupintervjuer med projektägare, deltagare och andra intressenter i projekt med fokus att skapa enklare vägar till jobb för personer långt från arbetsmarknaden. Vi går på djupet i de åtta insikterna som mer än 50 projekt har lett fram till och presenterar tips på vad du kan tänka extra på i varje fas av projektet.

Ladda ner presentationen Enklare vägar till jobb och näringslivets kompetensförsörjning Pdf, 4.5 MB.

Kontakt

Josef Lannemyr
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se