Tillväxtverket

Genomförda projekt

Här ser du ett urval av de projekt som har genomförts med stöd av projektmedel inom Enklare vägar till jobb och kompetens under perioden 2018-2021.

Projekten har verkat inom många olika branscher och yrkesområden. Några exempel är industri, restaurang, fordon, transport, båtservice, vård & omsorg, fastighetsservice, handel och renhållning (se film nedan).

Det stora flertalet projekt har arbetat med att utveckla metoder och arbetssätt tillsammans med företag med rekryteringsbehov och med arbetssökande. De arbetssökande har huvudsakligen varit utrikes födda men några projekt har vänt sig till personer med funktionsnedsättning som medför arbetshinder.

Aktiviteter

De vanligaste aktiviteterna i projekt med deltagare var:

 • utbildning (18 projekt)
 • matchning och coachning (17 projekt)
 • praktik (16 projekt)
 • kompetenskartläggningar (16 projekt)
 • stöd till arbetsgivare (13 projekt)
 • språkstöd (11 projekt).

Resultat

Projektägarna har rapporterat in följande resultat i siffror:

 • antal rapporterade deltagare (arbetssökande) 5 330
 • antal som deltagit i utbildning 778
 • antal som validerats mot yrke/arbetsuppgifter 457
 • antal i praktik på företag 888
 • antal som fått jobb i anslutning till projektet 2 417
 • antal som gått till utbildning 261
 • antal rapporterade företag 2 201.

Andra resultat är till exempel: en metod för branschvalidering av personliga assistenter, språkappar för yrkesverksamma (inom bygg, vård och transport) en koncept för trähusbygge som inte kräver yrkeskunskaper, ett VR-koncept (Virtual Reality) för validering och mycket mer.

Några exempel på bredden av projekt och projektägare

Landskrona kommun

Kommunen har via sitt näringslivsbolag arbetat med rekrytering och matchning i nära samarbete med de lokala företagen. Projektet har nått ett mycket lyckat resultat och arbetssättet, är implementerat i stadens ordinarie arbete. Med start hösten 2021 kommer Matchningsresurs vara ett av de jobbspår kommunen har inom ramen för Delegationen för Unga och Nyanlända i Arbete, DUA.

Läs mer om Resursjobb på www.landskrona.se

Gröna Lund

Gröna Lund genomförde utbildning i egen regi, i egna lokaler integrerat i verksamheten med mycket gott resultat trots att många deltagare hade begränsade kunskaper i svenska och hade liten eller ingen erfarenhet av arbete i Sverige. Utbildningen anpassades till arbetsgivarens behov och deltagarnas förutsättningar med mål att erbjuda alla deltagare arbete.

Antenn Consulting AB (Randstad)

Ett företag inom bemanning med uppdrag åt Arbetsförmedlingen. I projektet har man utvecklat arbetssätt och kompetens att erbjuda stöd till personer som har sökt sig frivilligt till projektet. Verksamheten har byggt på mycket eget ansvar för individen men med ett strukturerat stöd och tillgång till utbildning. Genomsnittlig tid till anställning har varit cirka fyra månader. Flertalet deltagare har haft gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

Fasticon AB/TalangAkademin ekonomisk förening

Ett projekt som ägts av branschen och till stora delar finansierats av företag inom fastighetsförvaltning med mera. En modell för rekrytering, instegsvalidering, praktik, branschvalidering har utvecklats för att tillgodose företagens kompetensbehov och individers behov av utveckling. Arbetet drivs vidare i den nybildade ekonomiska föreningen.

Läs mer om TalangAkademin här.

LRF konsult

Projektet har haft som syfte att underlätta kompetensförsörjningen i framför allt lantbruket på kortare och längre sikt. Och samtidigt ta tillvara erfarenhet och kunskap hos nyanlända och unga arbetslösa i hela landet.

Läs mer om Nya nätverk för jobb på landet på www.lrf.se.

Sobona AB

Genom projektet har en modell utvecklats kring hur man systematiskt genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering samt validering kan skapa nya vägar in på arbetsmarknaden i branscherna avfallshantering och återvinning samt Vatten och avlopp (VA). Projektet som helhet har fångat upp behov kring kompetensförsörjning och kvalitetssäkring av kompetenser inom dessa yrkesområden. Projektet har tagit fram arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att kunna genomföra validering enligt de nationella yrkesprofiler som även de är framtagna utifrån branschernas behov. Detta har skett med stöd av OCN-metoden (Open College Network).

Läs mer om projektet på www.sobona.se.

Se filmen om projektet "Till ett arbete genom återvinning": Renovas jobbspår: Samverkan - detta klarar man inte ensam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träcentrum Nässjö

Projektet har arbetat med att överbrygga kulturella skillnader och stötta handledare och representanter på företagen som tar emot och anställer utrikesfödda AUB-deltagare från Träcentrums arbetsmarknadsutbildning4. Projektet har utvecklat utbildnings- och informationsmaterial för att stödja arbetsgivare i frågor som rör arbetsplatsintegration. Projektet har bland annat lett fram till projektet Kompetensutveckling 360 grader.

Läs mer om projektet Kompetensutveckling 360 grader på www.tracentrum.se.

Säffle kommun

Säffle kommun Har genom projektet riggat en helt ny organisation för vuxenutbildningen inom industri. I den ingår skräddarsydda lärlingsupplägg med orienteringskurser och företagspraktik och förberedande utbildning för att snabba på målgruppens möjligheter att ta sig in på reguljära utbildningar inom industriområdet. Projektet har upparbetat en bra kontakt med regionansvarig för arbetsmarknadsutbildning hos Arbetsförmedlingen vilket har möjliggjort en bra övergång mellan förberedande industriutbildning och arbetsmarknadsutbildning (eller för de individer som är behöriga komvux/lärlingsutbildning).

Här kan du läsa mer om Industricenter i Säffle.

Vägen ut! Kooperativen

Syftet med projektet, Vägen till Enklare jobb – Vägen ut! Akademi var att öka affärsmässigheten och kompetensen för att kunna anställa fler i de olika Vägen ut! Kooperativen och även bidra till att fler fick anställning på andra arbetsplatser. Ett särskilt fokus var på medarbetare som talar och förstår svenska mindre bra. Projektet ledde till att nya medarbetare anställdes och fler gick till arbete i andra företag från gruppen utrikes födda.