Tillväxtverket

Beviljade projekt 2018

Här ser du vilka projekt som beviljats projektmedel inom Enklare vägar till jobb och kompetens under perioden 2018-2021.

Projekten drivs av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som är arbetssökande.

Projekten har valts ut för att representera en bredd av projektägare som utvecklar och prövar olika metoder i arbetet. De vänder sig till olika branscher med olika behov av kompetens och yrkeserfarenheter och är spridda över en stor del av landet.

Exempel på beviljade projekt

Till ett jobb via Återvinningsbranschen

Bristen på sopåkare är stort, och många kommuner har problem att bemanna sina återvinningscentraler. Förhoppningen är att sådana bekymmer snart är ett minne blott. För det finns arbetskraft – det gäller bara att hitta rätt person och se till att ge dem rätt utbildning.

I ett brett projekt jobbar flera avfallsbolag tillsammans med de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona och Nordiskt Valideringsforum för att göra det möjligt för branschen att säkerställa lärandet på arbetsplatsen samt att rekrytera och introducera på ett systematiskt sätt. I filmen som Sobona tagit fram får vi veta mer om projektet.

Yrkesutbildning i ventilationsteknik, Sörmland

Projektägare
Ventilationscentrum i Enköping

Region/län
Sörmland, Uppsala

Bristen på yrkesutbildad arbetskraft inom ventilationsbranschen är mycket stor. Enligt näringslivets enkäter planerar 90% av ventilationsföretagen nyanställningar. Behoven kommer inte att kunna täckas inom den reguljära arbetsmarknaden.

Ventilationsbranschen har haft brist på utbildad arbetskraft under lång tid även före nuvarande högkonjunktur. Genom yrkesutbildning kombinerad med språkundervisning öppnas möjlighet för nyanlända att söka arbete inom ventilationsbranschen.

Ventilationscentrum har arbetat med utbildning av ventilationstekniker/ingenjörer i över 15 år.

Kontaktperson: Martin Ancons
e-post:
martin.ancons@envegi.com

Vägen Ut! Akademi, Västra Götaland

Projektägare
Vägen ut! Kooperativen

Region/län
Västra Götaland

Syftet med projektet är att öka möjligheten till anställning för de som arbetstränar i något av Vägen ut´s 13 företag, kompetensutveckla de anställda inom flera områden samt få fram kompetenta ledare som kan affärsutveckla och driva hållbara företag. De 13 företags möjligheter till kompetensförsörjning ökar, arbetstränande och medarbetare får genom projektet även stärkt förmåga att söka anställningar i övriga privata näringslivet.

Projektet ska ta fram lättillgängligt studiematerial i olika format, riktat till arbetstränande i aspirantfasen, nyanställda, anställda, arbetsledare och chefer. Innehållet är bl a en utveckling av SIA för utrikesfödda, introduktion till Vägen ut!s värdegrund, principer och hållbarhetsarbete (kvalitetsledning, miljödiplomering, SAM, verksamhetsstyrning, uppföljning mm) samt utbildning i sälj och marknadsföring. 

Projektet ska även få in arbetstränande och medarbetare i yrkesutbildningar där företag man samarbetar med har behov att anställa, bl a kök, gröna näringar och grovstäd.

Kontaktperson: Malin Kennerud
e-post: malin@kennerud.se

Kontaktperson: Pernilla Svebo
e-post: pernilla@vagenut.coop

Coachingteam Sydnärke, Örebro

Projektägare
Samordningsförbundet Sydnärke

Region/län
Örebro

Kommunerna i Sydnärke har sedan 2006 tagit emot omkring 300-400 nyanlända per år.

Projektets syfte är att motivera och ge nyanlända verktyg som ökar den enskilde individens förmåga till integration. Målet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända som löper risk att hamna i ett utanförskap samt öka sysselsättningen bland nyanlända. Ändamålet ska uppnås med ett individuellt stöd via en arbetscoach som kan stödja individen på dennes väg närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Raéd Shaqdih
e-post: raed.shaqdih@gmail.com

Nya nätverk för jobb på landet, Hela landet

Projektägare
Lantbrukarnas ekonomi AB

Region/län
Hela landet

Projektets syfte är att nyanlända som kan bidra i de gröna näringarna sammanförs med företagare som vill ta emot praktikanter och som kan ha möjlighet att anställa. Detta görs genom att kommunvis föra samman företagare och förmedlare till möten i syfte att stärka deras gemensamma nätverk. Kontakter som tas på möten följs upp, så att företagare och förmedlare uppmuntras att tillsammans skapa nya praktik- och arbetsplatser.

Företagare som tar emot nyanlända och som önskar stöd i sin arbetsledning erbjuds ett individuellt utvecklingsstöd av en företagarcoach bestående av gårdsbesök och samtal.

Kontaktperson: Mats Bergling
e-post: mats.bergling@lrf.se

ON TRACK, Skåne

Projektägare
Stiftelsen Uppstart Malmö

Region/län
Skåne

ON TRACK är ett individuellt acceleratorprogram med det övergripande syftet att skapa möjligheter för fler unga att skapa sig en mer hållbar framtid och bli framtidens medarbetare, kollegor och chefer.

ON TRACK arbetar för att genom attitydförändring och ökad kunskap bidra till ett bättre och mer hållbart företagsklimat. Skarpa rekryteringar på företag som vill och kan ta ansvar, kunskapsspridande seminarier och individuell coachning utgör grunden för arbetet som sker för individen med örat på rälsen och erfarenheten av företagens behov.

Kontaktperson: Åsa Kalee
e-post: asa@uppstartmalmo.se

Mötesplats Västerort - Slussen in, Stockholm

Projektägare
IF Brommapojkarna

Region/län
Stockholm

IF Brommapojkarna vill använda sin plattform och vara en motor för integration och jämställdhet i Västerort. I det sammanhanget är ett jobb och möjlighet till egen försörjning en nyckel.

I och med projektet öppnas "Mötesplats Västerort" upp för att underlätta för företag att hitta rätt kompetens och ge människor en väg in i samhället.

Kontaktperson: Maria Nordin
e-post: maria@ifbp.se

Talang Akademin, Stockholm, V:a Götaland, Skåne

Projektägare
Fasticon Kompetens Holding AB

Region/län
Stockholm, V:a Götaland, Skåne

Fastighetsbranschen tillsammans med samhällsbyggnadssektorn och det svenska samhället står inför stora utmaningar som delvis sammanfaller. Försörjningen av ny kompetens till branschens olika aktörer så som detaljhandeln, lager/logistik, fastighet, bygg, städ, caféer, handel, förvaltning etc. är otillräcklig. Sverige har samtidigt problem när det gäller att bryta utanförskapet för nyanlända, och personer som drabbats av långtidsarbetslöshet.

Två modeller blir en:

  • Fastighetstalang är en modell som visar stor potential att hitta talanger som vill och har möjlighet att utvecklas inom bygg/fastighetsbranschen. Med nära koppling till hela bygg- och fastighetsbranschen har Fastighetstalang utvecklats till en viktig mötesplats med stödjande aktiviteter och matchning.
  • Centrum Akademin har under nio månaders verksamhet i köpcentrum Frölunda torg visat mycket goda resultat. Mer än 50% av en grupp, som bedöms stå långt utanför arbetsmarknaden, har efter deltagande i Centrum Akademin gått till jobb eller utbildning. Modellen mobiliserar Centrumanläggningen aktörer, företag och fastighetsägare som erbjudes en tydlig modell för praktik i butik, restaurang, kafé, lager logistik, städ, fastighet mm.

De två projekten blir tillsammans Talang Akademin, som inkluderar de bästa av de båda modellerna.

Kontaktperson: Stigge Bäckman
e-post: stiggebackman@gmail.com

Kontaktperson: Jonas Gustafsson
e-post: jonas.gustafsson@fasticon.se

Matchning mot jobb i gröna näringarna, Örebro

Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Region/län
Örebro

Arbetskraftsförsörjningen inom den gröna näringen är en viktig utmaning och projektets utarbetade metod syftar till att tillgodose företagarnas behov av arbetskraft. Många nyanlända har en bakgrund inom de gröna näringarna från sina hemländer och med rätt matchning, stöd och kompetensutveckling kan de erbjudas jobb inom branschen.

Projektets syfte är att:

  • bidra till en ökad tillväxt genom att förse företagare inom den gröna näringen med arbetskraft,
  • verka för en inkluderande arbetsmarknad genom att ta tillvara nyanländas kompetens,
  • skapa förutsättningar för ett livskraftigt landsbygds-företagande och en levande landsbygd genom att förse företagare med arbetskraft i hela länet,
  • inspirera och ge förutsättningar för fler aktörer inom ideell sektor att bidra till en ökad arbetskraftsförsörjning.

Kontaktperson: Björn Brunnberg
e-post: bjorn.brunnberg@sv.se

Resursjobb 2.0, Skåne

Projektägare
Landskrona kommun

Region/län
Skåne

Idén med projektet Resursjobb 2.0 är att underlätta matchning mellan företag och arbetssökande i Landskrona genom att vidareutveckla metoden och arbetssättet som är framtaget inom Enkla Jobb och Resursjobb.

Syftet är att skapa förändring i hur företag arbetar med fördelningen av uppgifter, samt rekryterar ny personal. Genom flexibla yrkes- och företagsspecifika kompetenshöjande insatser kan projektet förbereda individer inför Resursjobb samt öka de arbetssökandes möjligheter för en snabbare väg in, och förhoppningsvis varaktig etablering i arbetslivet, samt skapa förutsättningar för företagen att rekrytera bredare än i dagsläget.

Kontaktperson: Pernilla Anderberg
e-post: pernilla.anderberg@landskrona.se

Enklare vägar till jobb genom handledarstöd, Sundsvall, Västerås, Kungens Kurva, Älmhult och Helsingborg

Projektägare
IKEA

Region/län
Sundsvall, Västerås, Kungens Kurva, Älmhult och Helsingborg

Att ta emot och rekrytera arbetskraft som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kräver tid, förberedelser, ökad kunskapsnivå och personal, som med närvaro och fokus finns tillgängliga som stöd i vardagen för individerna. I samarbete med tredje part, t.ex. Arbetsförmedlingen, behöver det göras en matchning av kompetens och behov, för att finna bäst och mest lämpliga arbetsuppgifter för respektive individ.

Ett handledarskap på arbetsplatsen är den nödvändiga bryggan mellan näringsliv/företaget, myndigheter och individen. Förutsättningen är att handledaren får kompetens och utbildning inom området samt tid för att handleda varje individ. Med en dedikerad handledare kommer IKEA kunna ta emot personer på ett mer effektivt sätt som förhoppningsvis leder till en minskad arbetslöshet/minskat utanförskap. Det kommer även att utveckla arbetsplatserna så att de blir ännu mer inkluderande och tillgängliga för fler.

Kontaktperson: Anna Paulsson
e-post: anna1.paulsson@ikea.com

 Ny resurs 2.0, Kalmar

Projektägare
Emmaboda kommun

Region/län
Kalmar

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna för företagen i Emmaboda kommun till kompetensförsörjning genom att underlätta matchning, rekrytering och anställning bland nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga.

Under projekttiden utvecklas en modell för samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildare som resulterar i enklare och kortare handläggningstider i matchningsarbetet och erbjuder kompletterande insatser för att föra målgruppen närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Carina Widstrand
e-post: carina.widstrand@emmaboda.se

 Ökad mångfald inom industrin, Östergötland

Projektägare
Industrikompetens i Östergötland AB

Region/län
Östergötland

Projekt "Ökad mångfald inom industrin" ska långsiktigt bidra till hållbar tillväxt och mer inkluderande arbetsplatser. Deltagare i projektet är företag inom industri i Östergötland med rekryteringsbehov, samt nyanlända som står utanför arbetsmarknaden eller idag arbetar på, för sin kompetens, okvalificerade arbeten. Genom att arbeta med effektiv validering, såväl praktisk och teoretisk, och anpassade kortare utbildningsinsatser förbereds målgruppen på praktik eller anställning hos industriföretag med faktiska behov av kompetens- och resursförstärkning. För att underlätta för företagen och skapa bästa förutsättningar för båda parter, genomförs inkluderingscoachutbildningar för företagen och introduktionsutbildningar för de nyanlända. Deltagarna kommer få stöd under hela projektet på sitt modersmål.

Projektet drivs av bemannings- och rekryteringsföretaget Skill i nära samarbete med AF, lokala industriföretag samt andra initiativ där projektets målgrupp finns.

Kontaktperson: Elise Karlborg
e-post: elise.karlborg@skill.se

 PostNord Driver Academy, Flera regioner

Projektägare
PostNord Sverige AB

Region/län
Flera regioner

PostNord har ett kompetensförsörjningsbehov av minst 300 lastbilschaufförer per år. Detta behov kan inte mötas av den ordinarie arbetsmarknaden, med nuvarande brist på den typen av kompetens. PostNord ska i samarbete med Arbetsförmedlingen utbilda nyanlända och andra grupper som har svårt att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen består dels av utbildning i svenska språket men även i en yrkesutbildning till C- och CE-chaufför.

Stor vikt kommer att läggas dels i urvalsprocessen för att säkra motivationen hos de som genomgår utbildningarna och även under själva utbildningen, där deltagarna kommer att ha en nära koppling till PostNord genom att deras yrkespraktik och även studiebesök kommer att förläggas där. Under utbildningstiden kommer även andra motivationshöjande åtgärder att genomföras i syfte att så många som möjligt genomför utbildningen med förväntat resultat och inom förväntad tidsram.

När utbildningen är genomförd är målsättningen att så många som möjligt i målgruppen ska erbjudas anställning vid PostNord. En första pilot kommer att genomföras med start under hösten 2018 i Örebro för att därefter skalas upp i sex andra städer i Sverige.

Kontaktperson: Helene Hasselskog
e-post: helene.hasselskog@postnord.com

 Sänk trösklarna! Bygg och restaurang, Dalarna

Projektägare
Borlänge kommun

Region/län
Dalarna

Två nya sätt för att skapa anställningar mot två olika branscher.

Byggbranschens introduktionsutbildning ska ge deltagarna en insikt och förståelse för byggbranschens olika möjligheter och yrken för flera olika utgångar, med möjlighet till anställning i det arbetsintegrerade sociala företaget STAR ASF.

Tillsammans med restaurangbranschen skapas en kortare yrkesutbildning, under gymnasienivå, som bygger på branschens behov av yrkeskompetens för anställningsbarhet.

Kontaktperson: Åsa Nylén
e-post: asa.nylen@borlange.se

 ValidX, Gävleborg

Projektägare
Region Gävleborg

Region/län
Gävleborg

Projektets syfte är att utveckla en modell för validering och kompetensutveckling i syfte att tillgodose branschers behov av arbetskraft genom att tillvarata människors tidigare kunskap, kompetens och erfarenhet.

Detta kommer att ske genom att tydliggöra och skapa en nationellt giltig branschmodell för validering med möjlighet till kompletterande utbildning mot yrkestitlar som är aktuella inom branschen. Branschmodellen ska i sin grundstruktur kunna överföras till andra branschområden. Under projekttiden kommer fokus läggas på den identifierade yrkesgruppen personliga assistenter.

Målgruppen utgörs av nyanlända och personer som varit arbetslösa under längre tid med en tidigare erfarenhet inom området. Målgruppen utgörs också av företag med rekryteringsbehov inom verksamhetsområdet personlig assistans.

Kontaktperson: Johannes Sjögren
e-post: johannes.sjogren@regiongavleborg.se

 Good Tech Competence, Västernorrland

Projektägare
Bron Innovation AB

Region/län
Västernorrland

Bron Innovation har som ett av sina övergripande verksamhetsmål att stärka kompetensförsörjningen inom IKT-sektorn (Informations- och Kommunikationsteknologi) i Västernorrland. Huvudsyftet med detta projekt är att förbättra dessa möjligheter. Syftet med projektet är också att korta tiden för nyanlända, från ankomst till arbete (samt att kompetensen används rätt), och att öka möjligheten för personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Genom att lyckas med detta bidrar projektet till tillväxt, utveckling och förnyelse av IKT-sektorn i regionen.

Projektet vänder sig till de personer som identifierats inom målgruppen, och som har kompetens inom IKT-sektorn. Projektets målsättning är att matcha dessa personer mot relevant arbete/praktik/utbildning. Projektet vänder sig också till små och medelstora företg inom IKT-sektorn i regionen, för att stärka deras kompetens och vilja att rekrytera personer från den berörda målgruppen. Projektet har ett tydligt jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Kontaktperson: Lars Persson Skandevall
e-post: lars.skandevall@broninnovation.se

 Jobbspår, Etablering, Matchning och Samverkan (JEMS), Östergötland

Projektägare
Motala Kommun

Region/län
Östergötland

JEMS (Jobbspår, Etablering, Matchning och Samverkan) är ett projekt som utifrån näringslivets arbetskraftsbehov skapar lokala jobbspår, motiverar och matchar individer till anställningar. En nyckel i arbetet är näringslivets medverkan i utformningen av de lokala jobbspåren så att individerna får just den kompetens som efterfrågas.

Kontaktperson: Eva Axelsson
e-post: eva.axelsson@motala.se

 MatchaBättre 2020, Dalarna

Projektägare
Clockwork Bemanning och Rekrytering AB

Region/län
Dalarna

MatchaBättre 2020 är ett projekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för att snabba på nyanlända, utrikesfödda och långtidsarbetslösa personers etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Många små- och medelstora företag (SME-företag) är i behov av kompetens och personal. Samtidigt finns många inskrivna hos Arbetsförmedlingen som i dag saknar arbete till följd av att de inte kan språket eller saknar arbetslivserfarenhet. Målet med MatchaBättre 2020 är att matcha dessa två grupper så att fler kan komma i arbete och SME-företagen kan öka sin tillväxt genom större tillgång till arbetskraft och mångfald.

I projektet finns målsättningen att utveckla språkstöd och kulturinsatser som en del av SME-företagens rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete. Syftet är att öka inkluderingen i samhället så att nyanlända, utrikesfödda och långtidsarbetslösa snabbare kan ta steget in på den arbetsmarknad som i många fall är i skriande behov av personal.

Kontaktperson: Jan Johansson
e-post: jan.johansson@clwork.se

 Säffles samverkan i praktiken, Värmland

Projektägare
Säffle kommun

Region/län
Värmland

Projektet ska ge Säffles företag bättre till kompetensförsörjning genom rekrytering, matchning och anställning i gruppen utrikesfödda.

Projektet ska leda till att deltagande företag lyckas med att rekrytera 20 utrikesfödda personer. Det ska även leda till att 45 personer ur målgruppen har stegförflyttats i riktning mot arbetsmarknaden, genom praktik och yrkesrelaterad utbildning.

Kontaktperson: Anders Anstrin
e-post: anders.anstrin@saffle.se

 Kompetenza, Jämtland

Projektägare
Krokoms Kommun

Region/län
Jämtland

Kompetenza drivs av Krokoms kommun men samverkar med det lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen för att uppnå positiva resultat. Kompetenza jobbar för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden genom att kompetensutveckla utifrån individuella behov men också mot behov som efterfrågas av näringslivet.

Projektet jobbar för ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv genom att få in fler kvinnor i det privata näringslivet och göra arbetsplatser mer tillgängliga för de som annars står utanför arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Alf Eliasson
e-post: alf.eliasson@krokom.se

 Till anställning i byggbranschen, Sörmland

Projektägare
Nyköpings kommun

Region/län
Sörmland

Arbetssökande ska ges möjlighet att under 10 veckor få kunskap om vad det innebär att arbeta inom byggbranschen, att praktiskt prova på olika yrken, genomföra studiebesök och få kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet.

Efter genomförd kurs finns tre alternativ att gå vidare: Deltagarna kan gå vidare till utbildningar inom Komvux alternativt arbetsmarknadsutbildningar, anställning som lärling i ett traditionellt byggföretag eller i arbetsintegrerat socialt byggföretag, där deltagarna anställs som lärlingar för därefter anställas i traditionella byggföretag.

Kontaktperson: Christer Bang
e-post: christer.bang@celavi.se

Anställningsbarhet inom trädindustrin, Jönköping

Projektägare
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB

Region/län
Jönköping

Träcentrum vill genom strukturerade samtal, mentorskap, coaching och matchning hitta vägar att komma förbi vardagens fördomar och okunskap så att anställningsbarheten hos deltagare på arbetsmarknadsutbildningar ökar och företagen kan anställa dem.

Målgrupp för projektet är trärelaterad industri och kursdeltagare på Träcentrums arbetsmarknadsutbildningar.

Kontaktperson: Carl Karam
e-post: carl@tracentrum.se

Till ett jobb via Återvinningsbranschen, Hela landet 

Projektägare
KFS Företagsservice AB

Region/län
Hela landet

Under perioden oktober 2017 - maj 2018 har ett, inom ramen för pilotprojektet, underlag för yrkesroller tagits fram. Gästrike återvinnare har tillsammans med KFS/Pacta, Nacka Vatten och Avfall, Sörab, Renova, Borab och Söderhamn Nära initierat ett pilotprojekt kring yrkesroller/validering inom ramen för återvinningscentraler.

Det ursprungliga syftet med arbetet var att möjliggöra att yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext.

Validering är ett bra sätt att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft samt aktivt arbeta med integration och arbetsmarknadsområdet för att kunna visa på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. Samt för att kunna visa på det lärande som sker i praktik. Yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mycket mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov.

Projektet ska utveckla modellen och implementera den i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson: Conny Larsson
e-post: conny.larsson@kfs.net

 Husmuttern utveckling av enkla jobb 2.0, Sörmland

Projektägare
Husmuttern AB

Region/län
Sörmland

Företaget Husmuttern ABs projektidé är en verksamhet som producerar bra och billiga modulhus i lokala microfabriker med hjälp av människor som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Husen kommer produceras i sektioner som sedan kan monteras ihop till b.la. bostäder och skolor.

Företaget har skapats utifrån tanken att samhällets utmaningar med bostadsbrist, arbetslöshet, integration och brist på enkla arbeten för utsatta grupper går att kombinera, för att medföra en maximal samhällsnytta.

Projektet Husmuttern 2.0 kommer ta fram prototyper på de lärmiljöer som behövs och testa och verifiera funktionen. När man uppnått fungerande lärmiljö kommer dessa sättas i full produktion samt lärdomarna spridas till tillverkningsindustrin genom samarbetsparterna.

Det övergripande projektmålet är att personer långt från arbetsmarknaden, oavsett kön, får arbete med integrerat lärande som förbereder dem för arbete inom tillverknings- och byggindustrin.

Kontaktperson: Johan Tjernell
e-post: johan.tjernell@husmuttern.se

Restaurangskola bland karusellerna, Stockholm

Projektägare
AB Gröna Lunds Tivoli

Region/län
Stockholm

Hela besöksnäringen har svårt att rekrytera utbildad restaurangpersonal. Gröna Lund har ett välfungerande samarbete med arbetsförmedlingen som leder till att unga nyanlända och unga med funktionsvariatoner kan anställas.

Projektet ska utveckla det samarbetet och utbilda nyanlända ungdomar och unga med funktionsvariationer i vår egen regi på Gröna Lunds restauranger för att kunna ge dem bra jobb och för att kunna bidra till kompetensförsörjning i näringen. Projektet ska också ta fram ett program för kvinnor, då det finns få kvinnor i branschen och arbetslösheten för nyanlända kvinnor är högre än för män.

Restaurangerna på Gröna Lund är stängda under vintern och kan drmed använda tiden till att utbilda personal för att sedan ha dem startklara för anställning i april. Gröna Lund har arbetat med mångfaldsprojekt sedan 2010 och sedan 2016 har 39 personer fått en anställning genom etableringsuppdraget. Syftet nu är att utveckla dessa projekt ännu mer.

Kontaktperson: Ida Troive
e-post: ida.troive@gronalund.com

Anpassad handledning på jobbet, Jämtland

Projektägare
Åre kommun

Region/län
Jämtland

Åre kommun har ett 10 veckor långt "Rekryterings och Introduktionsprogram" (RIP) men ser att det behövs ytterligare stöd/handledning framför allt i reell miljö ute på riktiga arbetsplatser och i riktiga jobb. Genom projektet kommer nyanlända som genomgått RIP:en och är intresserade samt bedöms lämpliga att arbeta inom måltid/lokalvård, att under 8–12 veckor få arbeta med nära handledning ute på den öppna arbetsmarknaden i de företag där det finns ett etablerat samarbete med projektet. Därefter görs en utfasning från projektet till en anställning ute på den öppna arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Mimmi Gustafsson
e-post: mimmi.gustafsson@are.se

Yrkesspråk - Bygg och Vård, Hela landet

Projektägare
Lingio AB

Region/län
Hela landet

Lingio har redan framgångsrikt tagit fram digitala språkverktyg och generella kurser i svenska. I detta projekt ska man, i samarbete med olika branschorganisationer, ta fram kurser i yrkessvenska för branscher där det finns stort behov att anställa personer med utländsk bakgrund och där goda kunskaper i yrkessvenska gör att de snabbare kan komma in på arbetsmarknaden.

Kontaktperson: Yashar Moradbakhti
e-post: yashar@lingio.com

Häljesunds husfabrik, Jämtland

Projektägare
Årehus AB

Region/län
Jämtland

Häljesunds husfabrik är en blivande husbyggarskola där deltagarna lär sig att prefabricera trähus. I nära samarbete med husföretag skaett drygt 20-tal personer som av olika skäl stått långt från arbetsmarknaden läras upp.

Årehus AB är projektägare och det geografiska området innefattar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Berg och Strömsund. Projektet ska ge underlag för bedömning om verksamheten kan fortsätta i egen regi. Avsikten är i så fall att bilda ett arbetsintegrerande socialt företag med många olika intressenter som delägare. Det geografiska området utökas då till hela Jämtlands län.

Kontaktperson: Karin Johansson
e-post: karin@akrajol.se

INFÖR-SIKT, Västerbotten

Projektägare
Regionförbundet Västerbottens länRegion/län

Region/län
Västerbotten

INFÖR-SIKT är ett projekt som syftar till att stärka mottagarkapaciteten hos företag i kommunerna Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommuner. Projektet drivs i samarbete med berörda kommuner och fackliga organisationer samt Arbetsförmedlingen.

Mottagarkapaciteten stärks med syfte att öka förutsättningar för att fler kvinnor och män med utländsk bakgrund ska kunna erhålla anställning vid företagen. Projektet har en stark koppling till ESF-projektet SIKT, som i samma kommuner arbetar med att stärka utrikesföddas kompetens genom sk Jobbspår med inriktning mot företag i de aktuella branscherna.

Kontaktperson: Joel Hedlund
e-post: joel.hedlund@regionvasterbotten.se

Båtbranschens mångfaldsprojekt, flera regioner

Projektägare
Sweboat Service AB
Region:
Flera regioner

Båtbranschen är i stort behov av att nyanställa. Båtägare har allt mindre tid att ta hand om sina båtar och efterfrågar därför nya tjänster. Generationsskiften i de små bolagen skyndar också på efterfrågan på kompetent personal med rätt värderingar - i allt från enklare jobb till praktiskt krävande arbetsuppgifter oavsett yrkesslag. Det finns en mycket stor potential bland nyanlända, som besitter både rätt kompetens, har en sund inställning till arbete och besitter rätt värderingar som passar båtbranschen.

Kontakt: Mats Eriksson,
e-post: me@sweboat.se

Riktiga jobb 2.0, flera regioner

Projektägare
Antenn Consulting AB

Region/län
Flera regioner

Att kvalificerade människor är arbetslösa samtidigt som företagen och den offentliga sektorn har problem med att hitta kandidater är ett stort samhällsproblem. Målgruppen projektet vänder sig till är nyanlända och utrikesfödda med ett tydligt fokus på 50% kvinnor till arbete från målgruppen. Den modell utvecklats i tidigare projekt bygger på omställningsbolaget Antenns gedigna erfarenhet av att vägleda arbetslösa individer till jobb. Den metod som Antenn framgångsrikt har använt och utvecklat under decennier ska i detta projekt användas på arbetslösa från nya målgrupper. I korthet går Antenns metod ut på att förbereda och coacha den arbetslösa kandidaten inför anställningsintervju och anställning. I detta projekt har lagts till fler och bättre insatser som snabbare ska leda till jobb för målgruppen nationellt.

Kontaktperson: Desirée Harknäs
e-post: desiree.harknas@antenn.se