Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörj­ning i näringslivet

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga.

En effektivare matchning på arbetsmarknaden är av stor samhällsekonomisk betydelse av flera skäl. Människor som lämnar arbetslöshet för arbete innebär stora samhällsekonomiska, sociala och personliga vinster.

Trösklarna in på arbetsmarknaden är höga för nyanlända och utrikes födda, framför allt om man inte har med sig en utbildning eller studievana. Samtidigt är det i många fall i den gruppen det finns tillgänglig arbetskraft för arbetsgivare som behöver rekrytera.

Tillväxtverket har under perioden 2018-2021 finansierat och följt ett 50-tal projekt som engagerat sig i att utveckla och pröva metoder och arbetssätt för att underlätta för fler företag att få tillgång till kompetens samtidigt och samtidigt erbjuda fler en väg in på arbetsmarknaden. Läs mer om projekten.

Tillsammans med projekten har Tillväxtverket identifierat framgångsfaktorer och svårigheter i arbetet och sammanfattat dem i en rad slutsatser som stöd för framtida planering och beslut om utvecklingsarbete på området.

Exempel på användbart metod- och arbetsmaterial

Sammanfattade slutsatser

Kompetensförsörjning i näringslivet är en fråga som behöver lösningar både på lång sikt och här och nu. Att skapa enklare vägar har framför allt det kortsiktiga och det lokala perspektivet – både för företagen och för individerna. Men lärdomar, metoder och arbetssätt har utvecklats som kan tas tillvara i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Vad behövs på företags- och individnivå

  • Samverkan: arbetet blir framgångsrikt om det drivs i nära samverkan med företag och tydligt syftar till att lösa konkreta kompetensbehov. Med tydliga kompetensbehov blir företag öppnare för att pröva nya vägar och ny kompetens. För individen blir vägen via utbildning eller andra insatser mer motiverade om det finns en arbetsgivare och ett arbete på andra sidan.
  • Snabba lösningar: arbetsgivare behöver ofta snabba lösningar på kompetensbehov. Det offentliga utbildningssystemet är då för långsamt och stelbent. Både arbetsgivare och arbetssökande/anställda kan behöva flexibilitet och anpassning av innehåll och genomförande. Validering av kompetens kan ge ett bra underlag för planering för arbetsgivare, individ och utbildningsanordnare.
  • Stöd: många mindre företag behöver stöd i arbetet med att se över sitt kompetensbehov och sin organisation. Svårigheterna att rekrytera personer med färdig kompetens har ökat under en längre tid, det ställer krav på nya sätt att lösa behoven även inom företagen. Kompetenshöjande insatser för redan anställda kan bidra till ökad rörlighet i företagen och på arbetsmarknaden.
  • Verktygen finns i form av yrkesprofilering, kompetenskartläggningar, validering med mera men stödstrukturer och finansiering behöver utvecklas och tillgängliggöras för fler företag.

Språkets betydelse

  • Kunskaper i svenska kan vara avgörande för att kunna klara vissa arbeten men för att komma dit behöver utbildningar och andra aktiviteter kunna anpassas till yrkeskrav och krav kunna ställas på viss nivå av kunskap inför deltagande i utbildning eller andra insatser.
  • Arbetsplatsnära yrkesutbildning i kombination och parallellt med studier i svenska har visat sig ge goda resultat liksom studier i svenska eller yrkessvenska under arbetstid eller i nära anslutning till arbete.

Yttre förutsättningar

  • Samarbetet mellan myndigheter, kommuner, utbildningsaktörer och nä-ringslivets organisationer och företag behöver utvecklas. Lokalt och regional för att lösa kompetensbehov här och nu. Nationellt för att tillgodose långsiktiga kompetensbehov men också för att bättre kunna ta tillvara och nyttiggöra nya arbetssätt och metoder.
  • Det behövs bättre kunskapsunderlag och statistik på området. Bristande kunskap om behov på den aktuella arbetsmarknaden, redan pågående verksamhet och tillgången till arbetskraft leder ibland till att projekt och verksamheter startar utifrån felaktiga förutsättningar.

Publikationer och rapporter

Tillväxtverkets slutrapport till regeringen 2021

Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer för ett effektivare arbete med att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning byggt på Tillväxtverkets erfarenheter av att genomföra uppdraget. Rapporten innehåller beskrivning av genomförande, resultat och en sammanfattande beskrivning av de projekt som finansierats.

Tillväxtverkets slutrapport till regeringen

Näringslivets kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb

På uppdrag av Tillväxtverket har Faugert & Co Utvärdering utvärderat genomförandet av fyra regeringsuppdrag med det gemensamma syftet att utveckla metoder och modeller för enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att främja lärande och utveckling för Tillväxtverket och regeringen inför utformning och genomförande av framtida insatser och uppdrag för att stärka näringslivets kompetensförsörjning, men även för andra aktörer som planerar, medfinansierar eller genomför insatser inom området.

Rapporten Näringslivets kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb

Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald.

Syftet med rapporten är att på ett framåtblickande sätt identifiera långsiktiga och skalbara former för effektiv kompetensförsörjning. Rapporten baseras på kunskap om projekt och annan erfarenhet från arbetsmarknadsinsatser. Projekten som har studerats är finansierade av Tillväxtverket. Fokus har i studien legat på metoder, ägarskap, regelhinder samt hur studerade tjänster adderar till befintliga strukturer samt främjar kompetensförsörjning och ökad sysselsättning.

Den här rapporten är skriven av Sweco på uppdrag av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning

Kontakt

Josef Lannemyr
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se