Tillväxtverket

Arbets­integrerande sociala företag

Människor är samhällets viktigaste resurs. För att ta vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det erbjuder de arbetsintegrerande sociala företagen, ASF.

Tillväxtverket fick 2016 ett uppdrag att stödja den här typen av företag för att stärka företagen och öka sysselsättningen.

Idag har en stor andel av de som är arbetslösa behov av ett extra stöd för att komma i arbete och samtidigt är det brist på arbetskraft i många branscher. Arbetsintegrerande sociala företag drivs med metoder där allas erfarenheter kommer till användning och där det finns stora möjligheter till delaktighet och personlig utveckling. På så sätt bidrar arbetsintegrerande sociala företag inte bara till att ge en praktikplats till någon utan också till att människor utvecklas, får självförtroende och ökar sina chanser att få ett jobb.

Tillväxtverket har genom regeringsuppdraget bidragit till att stärka företagens hållbarhet. Kunskapen hos offentliga och privata aktörer har ökat och samverkan mellan de arbetsintegrerande sociala företagen och resten av näringslivet har utvecklats.

Olika insatser har kompletterat varandra

Figur föreställande olika typer av insatser, vilka finns beskrivna i texten nedan.
  • Regionala projekt – bidragit till att arbetsintegrerande sociala företag allt mer blir en del av ordinarie näringslivspolitik och ses som en resurs och affärspartner – fler människor i arbete.
  • ASF-Integration bidrar till att utveckla metoder för att arbetsintegrerande sociala företag ska bli bättre på att ta emot nyanlända och personer med utländsk bakgrund – fler människor i arbete.
  • Affärsutvecklingscheckar – stärker de arbetsintegrereande sociala företagens affärsmässighet. Det ger hållbara företag och fler människor i arbete.
  • Arbetsintegrerande sociala företag gör affärer med andra företag. Det stärker identiteten hos företagaren, ger bättre ekonomi, hållbarare företag och fler människor i arbete.
  • Certifiering kvalitetssäkrar de arbetsintegrerande sociala företagens verksamhet. De får lättare att sälja tjänster vilket stärker identitet och ger legitimitet till omgivningen samt ger fler människor arbete.
  • Kunskapshöjande insatser ökar kunskapen hos offentliga aktörer, näringslivet och i de arbetsintegrerande sociala företagen själva. Det stärker hållbarhet, identitet och legitimitet och ger fler människor arbete.

Läs mer om vilka resultat vi har uppnått, lär dig mera om arbetsintegrerande sociala företag och bli inspirerad av andras erfarenheter på de här sidorna.