Tillväxtverket

Förordning om digital inhämtning av uppgifter från företag

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag i kraft. Syftet är att göra det enklare för företagare att hantera sina ärenden gentemot myndigheter.

Förordningen ska minska den börda som små och medelstora företag upplever när de lämnar uppgifter till myndigheter. Tanken är att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Myndigheterna som berörs av förordningen ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera både det egna och företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter. Digitaliseringen ska också användas för att uppnå en större samordning mellan myndigheter.

Enligt förordningen ska myndigheterna fokusera särskilt på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta i takt med att nya digitala system utvecklas.

Förordningen berör 67 myndigheter.

Se vilka myndigheter som berörs.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs förordningen (2018:1264 om digitalt inhämtande av uppgifter från företag.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så stöttar vi i arbetet

Bolagsverket och Tillväxtverket ansvarar för rådgivning och uppföljning och bistår i myndigheternas samordning med anledning av förordningen.

Bolagsverket

Bolagsverket stöttar i frågor som rör återanvändning av information och kan ge fördjupad hjälp kring juridik, semantik och teknik. Bolagsverket kan också stötta och guida myndigheter i nyttjandet av befintliga tjänster för att återanvända information som företagen redan lämnat till andra myndigheter.

Tillväxtverket

Tillväxtverket bistår med kunskap och fördjupade insikter kring hur företagens behov av enklare uppgiftslämnande ser ut, vad de upplever som mest krångligt och irriterande och vad som hindrar företagens utveckling och tillväxt. Bland annat genom de undersökningar och behovsanalyser som görs löpande på myndigheten och inom ramen för myndighetssamarbetet Starta och Driva Företag. Läs mer om Tillväxtverkets arbete med företagens upplevelser och behov här. I februari 2020 slutredovisade Tillväxtverket sitt arbete med att utveckla digitala lösningar med syfte att göra det enklare att starta och driva företag som skett inom ramen för regeringens satsning Digitalt först. Ta del av slutrapporten Uppdrag att verka för digital först - för ett enklare företagande.PDF Bilaga 2 Nyttoanalys ServeratPDF, Bilaga 3 Metodrapport nyttoanalys ServeratPDF, Bilaga 4 Rapport nyttoanalys ekosystemPDF, Bilaga 5 Förenklingsförslag besöksnäringen okt 2019PDF.

Kontakt

Martin Bestdahl, Bolagsverket

Telefon: 060-18 41 68, E-post: fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Karin Holmqvist, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 92 18, E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se