Tillväxtverket

Mål för förenklingsarbetet

Att förenkla för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag i Sverige och regeringen har satt upp mål för förenklingspolitiken.

Mål för förenklingspolitiken

I september 2021 presenterades nya mål för förenklingspolitiken. Målen är:

  • De samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.
  • De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden.
  • Förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier.
  • Förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.
  • Andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Målen i regeringens skrivelse En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga (Skr. 2021/22:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av förenklingsarbetet

Nio myndigheter fick i september 2022 i uppdrag att årligen följa upp de förenklingspolitiska målen om handläggningstider och om bemötande och service. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter för företag och att målen nås. Läs om uppdraget

Tillväxtverket har lämnat förslag på hur metoden som används för att beräkna regelkostnader för företag kan vidareutvecklas för att möjliggöra uppföljning av regeringens nya kostnadsmål. Ta del av rapport om metoder för att möjliggöra uppföljning av regeringens kostnadsmål för förenklingspolitiken.

I juni 2022 lämnade Statskontoret på regeringens uppdrag förslag på en metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering och där föreslås Tillväxtverket få en roll. Statskontorets förslag och rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare uppföljning

Tidigare mål för förenklingsarbetet har följts upp bland annat genom Tillväxtverkets uppföljning av förenklingsarbetet på 19 myndigheter under 2014-2020 och genom att Tillväxtverket har följt hur företagens kostnader påverkats av nya och ändrade regler under 2013-2020.

Tillväxtverkets kostnadsuppföljning 2013-2020

Tillväxtverkets uppföljning av förenklingsarbetet på 19 myndigheter 2014-2020

Tillväxtverkets arbete med förenkling

Tillväxtverket ansvarar för att genomföra insatser för ökad måluppfyllelse gentemot regeringens förenklingsmål och tar fram förslag på hur måluppfyllelsen kan öka. Tillväxtverket gör regelanalyser, tar fram konkreta förslag på förenklingar och ger stöd till regelgivare i konsekvensutredningar vid utformning av regler.

Tillväxtverket erbjuder och utvecklar också information och tjänster för enkla digitala myndighetskontakter och enklare uppgiftslämnande genom verksamt.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna erbjuda företagen ett enkelt kundmöte med smarta tjänster, bidrar vi aktivt till en utvecklad gemensam digital infrastruktur i Sverige och ökad användning av data.

Kontakt

Henrik Tegehed, enhetschef Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se