Tillväxtverket
En man och en kvinna sitter mittemot varandra på ett café. På bordet står en laptop vänd mot kvinnan och mannen har en mobiltelefon i handen.

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Enligt EU:s tjänstedirektiv ska det finnas nationella kontaktpunkter som informerar företag och företagare om gällande krav i de olika medlemsstaterna samt förenklar förfaranden. Den svenska kontaktpunkten utgörs av verksamt.se.

EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG), genomfört i Sverige genom lagen (2009:1079) och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden, syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden för gränsöverskridande tjänsteverksamhet, samt att säkerställa en hög kvalitet på tjänsteverksamheten. Myndigheter får inte ställa krav som är diskriminerande med hänsyn till exempelvis nationalitet eller bosättningsort. De ska dessutom säkerställa att kraven är proportionerliga och nödvändiga med hänsyn till allmän ordning, säkerhet, folkhälsa och skydd av miljön.

Sveriges kontaktpunkt är verksamt.se

Tjänstedirektivet föreskriver om nationella kontaktpunkter som ska informera företag och företagare om gällande krav för tjänsteutövning i de olika medlemsstaterna samt förenkla förfaranden, särskilt tillståndsförfaranden. Särskilt fokus ligger på att det ska kunna ske elektroniskt och på distans. Den svenska kontaktpunkten utgörs av verksamt.se. På verksamt.se finns mer information om tjänstedirektivet och vilka verksamheter som omfattas. Det finns även generell information om tillstånd och andra formella krav som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige. Där finns också direktlänkar till specifik information och ansökningsformulär hos de behöriga myndigheterna (kommuner, länsstyrelser och statliga sektorsmyndigheter).

Mer information om kontaktpunkten på verksamt.se finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.