Tillväxtverket

Internationellt arbete

Tillväxtverket deltar i flera pågående internationella initiativ och projekt med anknytning till förenkling för företag.

Fit for Future-plattformen (F4F)

Som ett led i EU-kommissionens strategi för bättre lagstiftning inrättades 2015 en plattform som ska bidra till att förenkla och modernisera EU-lagstiftningen samt minska de administrativa bördorna. Den består av en regeringsgrupp och en intressentgrupp. I den senare representeras framför allt branschorganisationer. Plattformen behandlar förslag på regelförbättringar från allmänhet, företag och myndigheter samt utfärdar rekommendationer med syfte att dessa ska omhändertas i EU-kommissionens arbetsprogram för kommande år. EU-kommissionären för regelförenkling, för närvarande Maroš Šefčovič, är ordförande och svensk representant är Anna Johansson, chef för Tillväxtverkets avdelning för förenkling.

Läs mer om Fit for Future-plattformen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Stattin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

En digital ingång till Europa (Single digital gateway, SDG)

EU vill skapa en digital ingång som gör det enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-land. I Sverige berörs myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå av arbetet. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har rollen som nationell samordnare och att ta fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen. Starta, driva och avveckla företag är ett av de områden där det ska finnas information och digitala tjänster för företag. Tillväxtverket, tillsammans med samverkande myndigheter, anpassar och utvecklar verksamt.se så att den uppfyller EU-kommissionens krav. Där samlar vi relevant information och länkar från myndigheter för den som vill starta och driva företag från ett annat EU-land. Tillväxtverket bidrar aktivt i arbetet genom att ingå i DIGG:s nationella arbetsgrupp och i EU-kommissionens arbetsgrupp för införandet av den digitala ingången. Tillväxtverket är också en så kallad behörig aktör och arbetar för att uppfylla sin del av SDG-förordningen.

Läs mer om SDG på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om SDG på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

E-post: sdg@tillvaxtverket.se

Magnus Lundsten, Lotta Ruokonen
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Enligt EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) ska det finnas nationella kontaktpunkter som informerar företag och företagare om gällande krav i de olika medlemsstaterna. Den svenska digitala kontaktpunkten utgörs av verksamt.se. Alla kontaktpunkter samarbetar i nätverket EUGO.

Läs mer om tjänstedirektivet och kontaktpunkten på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om EUGO på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Stattin
E-post: fornamn@efternamn@tillvaxtverket.se

OECD:s Regulatory Policy Committee

OECD:s regelkommitté, Regulatory Policy Committee, inrättades 2009 för att hjälpa medlems- och icke-medlemsländer att bygga upp och stärka deras arbete med lagstiftningsreform. Kommittén utgör ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer som rör regelgivning och förenkling av regelverk. Tyngdpunkten ligger på konsekvensutredningar, samråd och utvärderingar. Tillväxtverket representerar Sverige i kommittén, arbetet sker i nära samarbete med Näringsdepartementet.

Läs mer om Regulatory Policy Committee på OECD:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ulrika Wienecke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

RegWatchEurope

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende organ från åtta europeiska länder som bland annat granskar konsekvensutredningar till regelförslag. Det svenska Regelrådet, som är placerat vid Tillväxtverket, är en av medlemmarna i nätverket. Det övergripande målet för nätverket är att främja regelförbättring på nationell och global nivå genom erfarenhetsutbyte och påverkansarbete.

Läs mer på RegWatchEurope:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Regelrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Christian Pousette
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se