Tillväxtverket

Internationellt arbete

Tillväxtverket deltar i flera pågående internationella initiativ och projekt med anknytning till förenkling för företag.

Refit/Fit for Future-plattformen (F4F)

Refitplattformen bildades 2015 som ett led i EU-kommissionens strategi för bättre lagstiftning och ska bidra till att förenkla EU-lagstiftningen och minska de administrativa bördorna. Den består av en regeringsgrupp och en intressentgrupp (bestående av bland annat branschorganisationer) som möts både enskilt och gemensamt och utfärdar rekommendationer utifrån förslag på regelförbättringar från allmänhet, företag eller nationella administrationer. Den nya EU-kommissionen beslutade i maj 2020 att inrätta en ny plattform, Fit for Future Platform (F4F), som ersätter Refitplattformen. Kommissionären för regelförenkling (för närvarande Maroš Šefčovič ) är ordförande och svensk representant är Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör.

Läs mer om Refit/F4F-plattformen på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Stattin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

En digital ingång till Europa (Single digital gateway, SDG)

EU vill skapa en digital ingång som gör det enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-land. I Sverige berörs myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå av arbetet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har rollen som nationell samordnare. Starta, driva och avveckla företag är ett av de områden där det ska finnas information och digitala tjänster för företag. Tillväxtverket, tillsammans med samverkande myndigheter, anpassar och utvecklar verksamt.se så att den uppfyller EU-kommissionens krav. Tillväxtverket bidrar aktivt i arbetet genom att ingå i DIGG:s nationella arbetsgrupp och i EU-kommissionens arbetsgrupp för införandet av den digitala ingången. Den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se är Sveriges digitala landningssida för företagsinformationen inom SDG. Där samlar vi relevant information och länkar från myndigheter för den som vill starta och driva företag från ett annat EU-land.

Läs mer om SDG på DIGG:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om SDG på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: sdg@tillvaxtverket.se

Magnus Lundsten, Lotta Ruokonen
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Enligt EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) ska det finnas nationella kontaktpunkter som informerar företag och företagare om gällande krav i de olika medlemsstaterna. Den svenska digitala kontaktpunkten utgörs av verksamt.se. Alla kontaktpunkter samarbetar i nätverket EUGO.

Läs mer om tjänstedirektivet och kontaktpunkten på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om EUGO på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Stattin
E-post: fornamn@efternamn@tillvaxtverket.se

OECD:s Regulatory Policy Committee

OECD:s regelkommitté, Regulatory Policy Committee, inrättades 2009 för att hjälpa medlems- och icke-medlemsländer att bygga upp och stärka deras arbete med lagstiftningsreform. Kommittén utgör ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer som rör regelgivning och förenkling av regelverk. Tyngdpunkten ligger på konsekvensutredningar, samråd och utvärderingar. Tillväxtverket representerar Sverige i kommittén, arbetet sker i nära samarbete med Näringsdepartementet.

Läs mer om Regulatory Policy Committee på OECD:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Katarina Porko, Caroline Wigerstad
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

RegWatchEurope

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende organ från åtta europeiska länder som bland annat granskar konsekvensutredningar till regelförslag. Det svenska Regelrådet, som är placerat vid Tillväxtverket, är en av medlemmarna i nätverket. Det övergripande målet för nätverket är att främja regelförbättring på nationell och global nivå genom erfarenhetsutbyte och påverkansarbete.

Läs mer på RegWatchEurope:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Regelrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Christian Pousette
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se