Tillväxtverket

Bedöm om förslaget kan påverka människors hälsa

Ta först ställning till om ditt förslag kan ha sådana konsekvenser för människors hälsa att en utredning är befogad. Befolkningens hälsa är generellt sett god i Sverige. Den är dock ojämlikt fördelad mellan olika befolkningsgrupper.

Du bör gå vidare med en utredning om du bedömer att förslaget:

  • Påverkar människors hälsa i allmänhet.
  • Främst påverkar vissa grupper i befolkningen medan andra grupper påverkas marginellt eller kanske inte alls.

Fundera särskilt över förslagets konsekvenser för olika grupper i befolkningen, såsom kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt geografisk tillhörighet.

Vad påverkar människors hälsa?

Människors hälsa påverkas av en rad olika faktorer, alltifrån individuella livsstilsfaktorer till de förhållanden och villkor som råder där människor föds, växer upp, lever, arbetar och åldras. Dessa kan sorteras i olika kategorier och lager beroende på vilken samhällsnivå som respektive faktor ligger på, vilket kan illustreras med hjälp av nedanstående bild.

Bilden visar faktorer som påverkar en människas hälsa, sociala faktorer, miljöfaktorer och så vidare. Mer information finns i texten efter bilden.

Bilden är baserad på Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier. 1991.

I centrum av bilden finns individuella faktorer som ålder, kön och arv. I de lager som ligger utanför finns faktorer som kan påverkas av nya regler och policys och som därmed kan få konsekvenser för hälsan. Det handlar om individuella livsstilsfaktorer som till exempel tobaksvanor, fysisk aktivitet och vad vi äter.

Människor är också en del i ett socialt sammanhang där de påverkar och påverkas av familj, vänner och andra i sin omgivning och närmiljö vilket illustreras av det andra lagret. Vår möjlighet att ha en god hälsa påverkas också av levnads- och arbetsförhållanden som att ha ett arbete, arbetsmiljöns utformning, tillgången till livsmedel och sanitet av bra kvalitet, hur vår boendemiljö är utformad och tillgången till hälso- och sjukvård. Längst ut i modellen finns till sist ekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden i samhället som har en påverkan på befolkningens hälsa.

Allt samverkar och påverkar hälsan

De olika lagren i modellen interagerar, det vill säga de påverkar varandra. Den enskilda individens livsstil påverkas av de sociala och samhälleliga nätverken, och de i sin tur hänger samman med de vidare socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållandena.

En regel behöver inte påverka hälsan direkt utan kan göra det indirekt, via en eller flera andra faktorer. Så kan till exempel minskat buller och utsläpp från trafik bli en indirekt effekt av vägtullar. Sambandskedjorna kan vara långa och komplexa.

En första bedömning ger vägledning om du ska gå vidare eller inte

För dig som regelgivare är det i normalfallet inte nödvändigt att ha full förståelse för exakt hur ditt förslag sannolikt kommer att påverka människors hälsa om det genomförs. Det väsentliga är, åtminstone i det här skedet av utredningen, att du tar ställning till om förslaget har tillräckligt stora hälsokonsekvenser via någon av de faktorer som bestämmer hälsan i befolkningen eller för en särskilt utsatt grupp i befolkningen för att det ska vara motiverat att gå vidare med en fördjupad utredning. Om du bedömer att en fördjupad utredning är befogad går du vidare.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.