Tillväxtverket

Konsekvenser för offentlig sektor

Konsekvensutredningen ska ge en bild av effekterna för offentlig sektor, inklusive statliga myndigheter, kommuner och landsting. Regeringens medgivande kan behövas om förslagets effekter innebär kostnader som inte är oväsentliga.

Det finns särskilda regler om förslaget har effekter för kommuner och landsting. Ekonomistyrningsverket (ESV) har i sin vägledning Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivninglänk till annan webbplats närmare information om hur du kan redovisa effekter för offentlig sektor.

Läs mer i de följande avsnitten Effekter för statliga myndigheter och Effekter för kommuner och landsting. Även avsnittet Visa hur förslaget ska finansieras är relevant för redovisningen av effekter på statsbudgeten. 

Det här ska du göra

 • Redovisa en bedömning av effekterna för offentlig sektor:
  • den egna myndigheten
  • andra statliga myndigheter
  • kommuner
  • landsting
 • Om du har kommit fram till att det inte finns några effekter för statliga myndigheter eller kommuner och landsting är det ändå viktigt att redovisa din bedömning, om den inte är uppenbar även för en utomstående läsare av konsekvensutredningen.
 • Bedöm om det är aktuellt att inhämta regeringens medgivande, och redovisa den bedömningen. Regeringens medgivande kan vara aktuellt om regleringen kan få effekter på kostnader för staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga. Läs mer i avsnittet om Bemyndiganden och regeringens medgivande.

Så här kan du resonera

Reglers effekter kan behöva analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Ofta kan det vara svårt att värdera eller kvantifiera konsekvenser. Du ska ändå ta med de konsekvenser som du kan förutse när du gör din kalkyl, gärna med uppskattningar av vad du tror är rimliga övre och nedre gränser för förslagets nyttor och kostnader.

Uppskattningar och exempelberäkningar är bättre än inga beräkningar alls. Var tydlig med vilka antaganden som görs och belys osäkerheten i beräkningarna. Huvudsaken är att du ger din beslutsfattare och andra intressenter, till exempel remissinstanser, möjligheten att göra bedömningar av källorna. Är det svårt att göra exakta bedömningar kan du istället lämna ett spann inom vilket du bedömer att värdena hamnar.