Tillväxtverket

Konsekvenser för hushållen

Statliga ingripanden, i form av regler eller andra typer av åtgärder, påverkar ofta hushållens ekonomi. Effekterna kan skilja sig åt beroende på en rad olika faktorer, till exempel individers ålder, socioekonomisk grupp eller bostadsort.

Detta avsnitt kommer att uppdateras framöver och inkludera mer information som kan vara till stöd för en analys av reglers effekter för individer eller hushåll. Tills vidare får du nedan lite kortfattad information om hur du kan resonera.

Så här kan du resonera

Konsekvensutredningen ska, i de fall det är relevant, innehålla en analys av på vilket sätt individer eller hushåll påverkas av föreslagna regler eller andra åtgärder.

Individ eller hushåll?

Du behöver avgöra om det är mest lämpligt att analysera förslagets effekter på individ – eller hushållsnivå. Träffar förslaget i större utsträckning enskilda individer eller bör förslagets effekter utredas per hushåll?

Nyttor och kostnader

Konsekvensutredningen ska innehålla en analys av hur individers eller hushållens ekonomi påverkas av förslaget. Regelförändringar kan påverka såväl inkomster som utgifter, både direkt och indirekt.

Fördelningseffekter och segmentering

Statliga ingripanden innebär ofta fördelar för vissa men nackdelar för andra. Sådana fördelningseffekter bör utredas och belysas i konsekvensutredningar av förslag som berör hushållen. Då kan det finnas behov att dela upp individer eller hushåll i olika grupper. Det kan göras utifrån ålder, kön, socioekonomisk grupp, utbildningsnivå eller geografi, för att nämna några exempel.