Tillväxtverket

Remiss

Ett av de sista momenten i arbetet med konsekvensutredningen är att bedöma om särskild hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.

Det är också bra att stämma av mot förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) för att säkerställa att alla relevanta aspekter som ska belysas enligt denna förordning har beaktats.

När förslaget med konsekvensutredning är ”färdigt” är det dags att skicka förslaget på remiss. Det ger myndigheter, organisationer och andra remissinstanser möjlighet att yttra sig över förslaget. Att skicka ett förslag på remiss medför att förslagets konsekvenser blir belysta. Det kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och är därför viktigt för demokratin.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser från regeringen. För andra remissinstanser, exempelvis kommuner och organisationer, innebär en remiss från regeringen en inbjudan till att lämna synpunkter.

Kom ihåg - Om det rör sig om ett författningsförslag från departement eller myndighet och förslaget kan få effekter av betydelse för företag, är Regelrådet en av remissinstanserna. För myndigheter följer detta av förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet. Du kan läsa förordningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länktips: