Tillväxtverket

Samråd med berörda aktörer

Du bör så tidigt som möjligt i regleringsprocessen ta kontakt med berörda aktörer. Det kan till exempel vara branschorganisationer och ibland även berörda företag. Det kan också handla om andra aktörer som till exempel kommuner, landsting och regioner som kan komma att beröras särskilt av ett förslag till nya eller ändrade regler.

Varför?

Tidigt samråd med de aktörer som berörs av ett regelförslag kan ge värdefullt underlag till de bedömningar och de beräkningar som du behöver göra i konsekvensutredningen.

Det kan till exempel vara ett sätt att identifiera förslag på alternativa lösningar, men även ett sätt att få värdefull och kompletterande kunskap om effekter av den lösning som du som regelgivare eventuellt har som preferens. Sådan kunskap, tidigt i processen, kan göra att utformningen av en reglering kan justeras, så att exempelvis maximal kostnadseffektivitet uppnås, att negativ konkurrenspåverkan undviks eller så att små företag inte påverkas oproportionerligt.

En kontinuerlig och väl fungerande dialog med de berörda aktörerna kan på sikt bidra till regelförenkling och kostnadsbesparingar för både stat, kommun, landsting, regioner och företag.

Det här ska du göra

  • Överväg vilka kontakter som behöver tas för att få ett så bra underlag som möjligt för dina bedömningar och beräkningar eller uppskattningar.
  • Ange i konsekvensutredningen vilka som har deltagit i samrådet, i vilken form det har skett och när i regelprocessen det har skett.
  • Sammanfatta och redovisa de synpunkter som har kommit fram och hur de har beaktats.
  • Om något tidigt samråd inte har genomförts, bör du förklara varför det inte har varit aktuellt.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.