Tillväxtverket

Förenklings­jakten

Är du nyfiken på företags upplevelser av regler? Vi har intervjuat företagare inom fyra branscher med tillväxtvilja men där regler upplevs som hinder.

Det har varit inspirerande att få lyssna till så många företagares berättelser om hur de upplever och hanterar regler i sin vardag. Även om branscherna hotell- och restaurang, handel, tillverkning och transport skiljer sig åt så finns det en del gemensamma drag i det som framkommit. Till exempel så menar många företagare att det inte är reglerna i sig det är fel på utan hur de efterlevs och följs upp. Det viktiga är att alla företagare kan konkurrera på lika villkor. Ett annat återkommande tema och förbättringsområde är bemötandet och attityden hos myndigheterna.

Företagarnas berättelser

Flera av företagarnas egna berättelser går att ta del av i publikationerna "Röster från handelsbranschen" (Info 0554), "Röster från tillverkningsindustrin" (Info 0543), "Röster från hotell- och restaurangbranschen" (Info 0522) och "Röster från transportbranschen" (Info 0555).

Publikationerna finns att ladda ner i Tillväxtverkets webbshop

Du kan även ta del av mer information om vad som framkom inom respektive bransch nedan.

Handel

Utifrån Förenklingsjaktens intervjuer ser handelsbranschen ut att vara oerhört pressad med små marginaler. Konkurrenssituationen är mycket påtaglig. Alla intervjuade företagare förhåller sig till konkurrenter som har mycket större ekonomiska resurser, ofta stora internationella bolag. Leverantörer och grossister är också starka aktörer som de ska förhålla sig till. Ett par nämner konkurrensen från internethandeln men det är inget som återkommer bland flera företagare. 

Majoriteten av företagarna jobbar mycket. Det är vanligt med sexdagarsvecka och långa arbetspass. Några gör det för att de tycker att det är roligt att jobba. Andra jobbar helt enkelt för att företaget ska gå runt. Flertalet har dock gjort ett medvetet val med en klar uppfattning om vad det skulle innebära att starta ett företag i handelsbranschen.

Butikens öppettider styr när det administrativa arbetet sköts. Under butikens öppethållande arbetar de flesta av företagarna själva i sin butik tillsammans med de anställda. Det administrativa arbetet sköts därför oftast efter att butiken har stängt.

Utmärkande för de företagare vi träffat i handeln är att de är pragmatiska ”doers” och att de brinner för sin verksamhet. De jobbar i allmänhet mycket trots att de är fullt medvetna om att de inte kommer att kunna ta ut marknadsmässiga löner.

Flertalet av företagarna i studien ger uttryck för någon typ av ”litenhet”, att de upplever att de saknar möjligheter att påverka. Några bryr sig inte så mycket om det, utan kör på utifrån de förutsättningar de har, medan andra verkar uppleva det som något negativt som hindrar dem.

I studien framträder tre drivkrafter bakom företagandet; att kunna förverkliga idéer, att få en högre status i samhället samt att kunna kombinera arbete och privatliv.

Teman

När vi lade berättelserna bredvid varandra framträdde vid analysen några gemensamma teman som belyser hur de medverkande företagen upplever regler i sin vardag:

 • Att vara en liten aktör med begränsade resurser
 • Jobbar mer istället för att anställa fler
 • Regler är en del av vardagen
 • Dialog
 • Finansiering och banker

Temaområdena finns närmare beskrivna i dokumentet:
Resultat av studien inom handelPDF

Förbättringsområden

Under intervjuerna var det inte bara upplevelser som företagarna delade med sig av, utan även förslag på förbättringar. Vissa förslag är konkreta åtgärder, medan andra förbättringar framträdde när berättelserna lades ut bredvid varandra. Vi har inte värderat, analyserat eller prioriterat det som framkommit.
Förbättringsområden utifrån företagarnas berättelser inom handelPDF

Hotell- och restaurang

Bemötandet och attityden hos myndigheterna anses vara några av myndigheternas viktigaste förbättringsområden för att underlätta för företagare inom hotell och restaurangbranschen. Det framgår av de djupintervjuer med företagare från olika delar av landet som Tillväxtverket genomfört inom Förenklingsjakten. Företagarna i studien anser att regler behövs och att Sverige på det stora hela har ett bra och rättssäkert system. Berättelserna visar också att regelverken och framför allt tillämpningen av dessa behöver förbättras.

För hotell- och restaurangbranschen är oftast kommunen den viktigaste myndigheten. Företagare berättar att de tycker att tjänstemän på myndigheter har olika förhållningssätt. Vid kontroller, som generellt sett upplevs som positivt, försöker vissa kommuner hjälpa företagen att göra rätt medan andra bara letar fel. Företagarna lyfter också upp bristen på dialog och förståelse för deras verklighet, stelbenta tolkningar och alltför långsamma processer. De upplever också att det är svårt att ha kunskap om alla regler de berörs av.

Teman

Det viktigaste resultatet från studien är företagarnas egna berättelser som beskriver olika aspekter av deras möten med regler i sin vardag. Dessa berättelser, som bygger på intervjuer och deltagande observationer, kan sammanfattas i sex teman.

I hotell- och restaurangbranschen berättar företagarna till stor del om personliga möten med tjänstemän, ofta på kommunal nivå. Flertalet av de intervjuade personerna drivs av att vilja förverkliga idéer och få möjlighet till självständigt arbete. De är noga med att framhålla att det är viktigt med kvalité; när det gäller maten, företagets lönsamhet och framgång och de upplevelser man levererar till sina kunder.

Hur företagarna hanterar problematiken med mängden av regler beror på drivkraft och personlighet. I studien anar vi två personligheter; de djärva och de försiktiga. De djärva tar saker som de kommer och löser problemen här och nu på det sätt som de ser gynnar det egna företagets verksamhet bäst. De kalkylerar med risker och löser problemen, oavsett om det är på rätt sätt eller inte. De försiktiga däremot anstränger sig och lägger tid och energi på att hålla sig till vad tjänstemännen och reglerna säger. De tar inga genvägar och kan också uppleva maktlöshet.

De olika teman vi funnit inom hotell- och restaurangbranschen är:

 • Kontroll eller service
 • Brist på dialog och förståelse för företagandets villkor
 • Regler behövs men inte stelbenta tolkningar
 • Långsamma processer
 • Svårt att ha kunskap om alla regler
 • Utanförskap och upplevelser om diskriminering

Temaområdena finns närmare beskrivna i dokumentet:
Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschenPDF

Förbättringsområden

Under intervjuerna var det inte bara berättelser företagarna delade med sig av, utan även olika förbättringar av företagandets villkor. I vissa fall beskriver de rent konkreta åtgärder, medan andra förbättringar framträdde när berättelserna lades ut bredvid varandra. Det här är företagens förslag och synpunkter. Vi har inte värderat, analyserat eller prioriterat det som framkommit.

De finns samlade i sammanställningen:
Förbättringsområden utifrån företagarnas berättelser inom hotell- och restaurangbranschenPDF

Tillverkning

Utmärkande för de utvalda företagarna är att de har pondus och ett starkt driv. De delar ett behov av att kunna förverkliga sina idéer utan bromsande chefer. De är orädda och säkra i sitt agerande och har i de flesta fall klara expansionsplaner för verksamheten. Företagarna drivs bland annat av att få arbeta självständigt, att förverkliga idéer, tjäna pengar och personlig utveckling.

Företagarna är i vissa fall djärva, i sin inställning till regler. De har ett pragmatiskt förhållningssätt till regelverket och är medvetna om att de ibland inte följer alla regler till punkt och pricka men tar inte så allvarligt på det. De ser sig själva som aktörer som kan och har rätten att påverka vilka regler som finns och hur de bör eller inte bör tillämpas.

Två roller som båda är viktiga för ett företags framgång i den här branschen är: visionären/idébäraren och strukturbyggaren/administratören. Utan idén och visionen om hur produkten ska utvecklas finns inget företag, men utan företagsstrukturen som hanterar försäljning, ekonomi, personal, säljkanaler och leverantörsystem skulle produkten aldrig hittat sin väg ut på marknaden.

Flera pratar om det faktum att de bidrar till samhället; med arbetstillfällen och med skatteintäkter. Samtidigt känner de sig inte alltid bemötta som en tillgång. Av dem som drivit företag under en längre tid (sedan 80-talet) ges dock uttryck för att den inställningen var mer vanlig förr.

Flera av företagarna pratar om ansvaret som följer med att vara företagare. För en del är ansvaret motiverande och för andra tungt att bära. Även om vissa uttrycker sig om ansvaret som något stressande och negativt så tycks ansvaret ändå vara en del av anledningen till att man vill driva företag.

Teman

Det viktigaste resultatet från studien är företagarnas egna berättelser som beskriver olika aspekter av deras möten med regler i sin vardag. Dessa berättelser, som bygger på intervjuer och deltagande observationer, kan sammanfattas i sju teman som belyser hur företagarna upplever regler i sin vardag inom tillverkningsbranschen:

 • Att hantera regler
 • Regler som begränsar
 • Dialog
 • Personal
 • Samordning
 • Långsamma processer
 • Finansiering

Temaområdena finns närmare beskrivna i dokumentet:
Resultat av studien inom tillverkningsbranschenPDF

Förbättringsområden

Under intervjuerna var det inte bara upplevelser som företagarna delade med sig av, utan även förslag på förbättringar. Vissa förslag är konkreta åtgärder, medan andra förbättringar framträdde när berättelserna lades ut bredvid varandra. Vi har inte värderat, analyserat eller prioriterat det som framkommit.

De finns samlade i sammanställningen:
Förbättringsområden utifrån företagarnas berättelser inom tillverkningsbranschenPDF

Transport

Vår undersökning har forkuserat på företagare inom buss, taxi och åkeri. Vid våra intervjuer med företagarna i branschen trädde ett antal branschövergripande tendenser fram. Vissa berör alla tre delbranscherna – åkeri, buss och taxi – men det finns även vissa skillnader mellan de persontrafikinriktade branscherna och den godsinriktade.

Vi ser att transportbranschen är en bransch i förändring. Från att tidigare ha varit en bransch med många små aktörer konsolideras den nu. Förr var det vanligt att ett företag bestod av en bil/buss och en förare, men det försvinner alltså allt mer. Företagsnätverk är vanligt förekommande i samtliga branscher, det vill säga att ett flertal mindre bolag går samman i större sammanslutningar för att kunna svara på upphandlingar och ta uppdrag åt större privata kunder. I denna process kan även vissa delar av företagandet, som fakturering och marknadsföring, skötas av det gemensamma bolaget och de små bolagen kan på så sätt koncentrera sig på att genomföra trafik.

Inom åkeribranschen såg vi även en variant på detta, nämligen att majoriteten av all trafik genomförs för och fås på uppdrag av stora speditörer som DHL och Schenker. Branschen har också nått ett läge där det största konkurrensmedlet är priset, vilket innebär att företagen lever på väldigt små marginaler. 

Teman

Det viktigaste resultatet från studien är företagarnas egna berättelser som beskriver olika aspekter av deras möten med regler i sin vardag. Dessa berättelser, som bygger på intervjuer och deltagande observationer, kan sammanfattas i tre teman:

 • Regler ska gälla alla
 • Kör- och vilotidsregler
 • Upphandling

Temaområdena finns närmare beskrivna i dokumentet:
Resultat av studien inom transportbranschenPDF

Förbättringsområden

Under intervjuerna var det inte bara upplevelser som företagarna delade med sig av, utan även förslag på förbättringar. Vissa förslag är konkreta åtgärder, medan andra förbättringar framträdde när berättelserna lades ut bredvid varandra. Vi har inte värderat, analyserat eller prioriterat det som framkommit.

De finns samlade i sammanställningen:
Förbättringsområden utifrån företagens berättelser inom transportbranschenPDF

Förenklingsjakten och förenklingsarbetet

Målet med Förenklingsjakten är att sprida kunskap om hur företagen inom de olika branscherna upplever och hanterar regler samt att identifiera förbättringsområden. Förenklingsjakten var ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket påbörjade hösten 2012 och avslutade hösten 2014.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.