Tillväxtverket
En kvinna som ser glad ut skriver på lap-top vid en bardisk.

Förenklingsresa med konkreta förslag

Tillväxtverket har haft i uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera de synpunkter och förenklingsförslag som företag och organisationer lämnade vid näringsministerns Förenklingsresa hösten 2019.

I rapporten som lämnats till regeringen den 30 juni har vi prioriterat förslag på förenklingar inom följande områden:

  • Tillsynsavgifter inom alkohol- och tobaksområdet
  • Regelverket om och tillämpningen av kör- och vilotider
  • Mervärdesskatt
  • Hotelltillstånd
  • Information vid regelgivning

Ta del av slutrapport med sammanställda, analyserade och konkretiserade förenklingsförslagPDF

Bilaga 1 Sammanställda synpunkterPDF

Bilaga 2 Underlag till förenklingsförslagPDF

Bilaga 3 Annat arbete inom offentlig sektorPDF

Bilaga 4 En förbättrad regelprocessPDF

Förslagens mest betydande effekter

Förslagen innebär en ökad tydlighet och transparens i regelverken och dess tillämpning. Förslagen leder också till minskad regelbörda för företagen vilket leder till minskade kostnader för administration. Därmed frigörs resurser för att istället utveckla verksamheten.

En viktig effekt är också möjligheter till förbättrat förtroende och stärkt tillit mellan näringsidkare och offentliga aktörer. Genom att åtgärda regler som anses otydliga, orättvisa eller föråldrade bland företagen kan tilliten mellan offentliga aktörer och näringsidkare i branscher som åkerinäringen, restaurangbranschen och detaljhandeln stärkas.

Förenklingar utifrån flera perspektiv

Under arbetet med rapporten har vi samrått och samverkat med representanter för företag, myndigheter och intressenter. Detta för att identifiera hinder och möjliga förenklingar utifrån flera perspektiv och för att säkerställa att de förenklingsförslag som läggs fram faktiskt åtgärdar de problem som företagen upplever. Vi har också genomfört samhällsekonomiska analyser för att utreda hur nyttan av förslagen förhåller sig till de kostnader som kan tänkas uppstå vid ett eventuellt genomförande.

Effektiva regler och digitala tjänster är viktiga förutsättningar för företagens konkurrenskraft

Sveriges företag och företagare behöver bra förutsättningar för att kunna verka, växa och vara konkurrenskraftiga. Därför finns ett behov av att regler utformas, tolkas och tillämpas på de mest ändamålsenliga och effektiva sätt. Även digitala tjänster behöver finnas på plats, liksom ett gott bemötande och god service från myndigheter.

Genom att hitta konkreta förenklingar kan företagen lägga mer tid på att driva och utveckla sin verksamhet. Det i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsättningar för fler jobb i växande företag.

Bakgrund

Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan Förenklingsresan. Ministern träffade företag och organisationer på olika orter runt om i Sverige för att diskutera möjligheterna att förenkla för företag. Tillväxtverket fick därefter i uppdrag av regeringen att sammanställa och konkretisera förenklingsförslag för företag med utgångpunkt i erfarenheterna från resan.

Förslag på mer ändamålsenliga målsättningar för förenklingsarbetet

Tillväxtverkets analys av arbetet kopplat till de nuvarande förenklingsmålen visar att det finns behov av att konkretisera strategin bakom förenklingsarbetet för att modernisera arbetet, öka takten och genomföra mer kraftfulla insatser samt att revidera målen.

I regeringsrapporten Förslag för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen har aviserat för förenklingsarbetetPDF ger vi förslag på mer ändamålsenliga målsättningar för förenklingsarbetet, strategier för att nå högre måluppfyllelse, nya metoder för uppföljning och kommunikationsinsatser som stärker arbetet.

Tidigare förenklingsförslag inom besöksnäringen

Tillväxtverket lämnade förra året förslag även till förenklingar inom besöksnäringen. De processer som upplevs som mest krångliga av företagen är relaterade till byggande, evenemang och servering och särskilt processerna bygglov, strandskyddsdispens, tillstånd för uppsättning av skylt, tillstånd för offentlig tillställning och användning av offentlig plats samt serveringstillstånd.

Slutrapporten Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringenPDF innehåller ett 40-tal processpecifika förenklingsförslag. Tillväxtverkets rekommendationer utgår från hur företagens förutsättningar kan förenklas genom information, digitalisering, delegation, samverkan, maxtider och en översyn av befintliga regelverk.

Kontakt

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling
Telefon: 08-681 9558
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se