Tillväxtverket

Remissvar Förenklingsutredningen

Tillväxtverket har lämnat synpunkter på betänkandet från den statliga utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60).

Tillväxtverket instämmer i beskrivningarna kopplade till krångliga regelverk, brist på information och företagens kostnader i samband med regelefterlevnad och myndighetskontakter. Tillväxtverket tillstyrker därför majoriteten av de förslag som ska främja bättre information om regler, enhetlig tillämpning av dessa, samordnad tillsyn och ökad digitalisering där lämpligt. Tillväxtverket delar vidare utredarens bedömning att det behövs en sammanhållen process genom hela policycykeln för att säkra att regler är proportionerliga, samhällsekonomiskt effektiva och motsvarar målen för förenklingspolitiken, vilket görs genom såväl ex ante som ex post analyser. Remissvaret fokuserar på utredningens förslag kopplade till styrnings- och processfrågor.

Tillväxtverket tillstyrker

Sammanfattningsvis tillstyrker Tillväxtverket helt eller delvis följande förslag:

 • Inrättande av samordningsorgan och särskilt kansli för förenklingspolitiken inom Regeringskansliet.
 • Inrättande av ett samordningsorgan för förvaltningsmyndigheter som Tillväxtverket ska ansvara för.
 • Inrättande av ett konsultationsforum för företrädare för företag och näringsliv, men att Tillväxtverket snarare än Regelrådet får denna uppgift, mot bakgrund av de olika uppdrag organen har idag.
 • Inrättande av en anmälningsfunktion, men att Tillväxtverket snarare än Regelrådet ansvarar för urvalsprocessen med prioritering av regler för ex postutvärdering.
 • Upprättande av årliga planer för utvärderingar.
 • Införande av krav i förordningen om konsekvensutredning, KUF, på motivering om författningsförslag går utöver minimikraven i EU-lagstiftning, redogörelse för hur och när utvärdering ska ske, redovisning av samrådsförfaranden och återremitteringsrätt för Regelrådet.

Tillväxtverket avstyrker

Tillväxtverket avstyrker följande förslag:

 • Löpande granskning av Regelrådet av konsekvensutredningar från EU-kommissionen.
 • Införande av krav i KUF på att regelgivaren ska redovisa hur författningsförslag påverkar företagens innovationsförmåga och om regulatoriska sandlådor kan tillämpas.
 • Införande av handläggningsgarantier.

Tillväxtverket föreslår

Tillväxtverket föreslår vidare:

 • Upprättande av och lättillgängligt publicerade årliga och fleråriga planer för kommande lagstiftningsinitiativ på nationell och EU-nivå samt fleråriga planer för utvärdering.
 • att regelgivare som huvudprincip ska upprätta kompletterande nationella konsekvensutredningar till EU-konsekvensutredningar,
 • att Regelrådet ska ges mandat att granska kompletterande nationella konsekvensutredningar respektive utvärderingar,
 • införande av en ”genomför eller förklara”-princip, kopplad till Regelrådets granskning av konsekvensutredningar.

Läs hela remissvaret här under fliken Näringsdepartementet

Läs betänkandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Stattin, enheten Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se