Tillväxtverket
En kvinna som ser glad ut skriver på lap-top vid en bardisk.

Förenklingsförslag

Tillväxtverket har i olika uppdrag utvecklat och föreslagit förenklingsåtgärder i syfte att underlätta för företag. Här har vi sammanställt förenklingsförslag som vi har lämnat i olika rapporter till regeringen.

Effektiva regler och digitala tjänster är viktiga förutsättningar för företagens konkurrenskraft

Sveriges företag och företagare behöver bra förutsättningar för att kunna verka, växa och vara konkurrenskraftiga. Därför finns ett behov av att regler utformas, tolkas och tillämpas på de mest ändamålsenliga och effektiva sätt. Även digitala tjänster behöver finnas på plats, liksom ett gott bemötande och god service från myndigheter.

Genom att hitta konkreta förenklingar kan företagen lägga mer tid på att driva och utveckla sin verksamhet. Det i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsättningar för fler jobb i växande företag.

Riktade förenklingsuppdrag kan göra skillnad

Strategin bakom förenklingsarbetet behöver moderniseras och förstärkas för att åstadkomma positiva förändringar i företagens vardag. Ett effektivt sätt är att arbeta i riktade uppdrag som syftar till att förenkla för företagen inom ett särskilt regelområde eller bransch. Centralt inom ramen för uppdragen ska vara dialog med berörda branschorganisationer, företag och andra intressenter.

Arbetet med riktade insatser är ett sätt av flera att arbeta med förenkling. De riktade insatserna ersätter inte behovet av förändringar på systemnivå utan ska ses som ett komplement till en mer omfattande strategi bakom förenklingsarbetet.

Tillväxtverkets analys visar att till exempel företag inom Gröna näringar (skogsbruk, jordbruk och fiske) och Transport utmärker sig som branscher i särskilt stort behov av förenklingsåtgärder. Vidare hamnar regler kring att ha anställda och regler kring offentlig upphandling högst upp på listan av regelområden som företagen anser betungande att hantera. Dessa branscher och regelområden skulle därför lämpa sig väl för riktade förenklingsuppdrag.

Förenklingsåtgärder behöver kommuniceras

Tillväxtverket anser också att det finns behov av en löpande kommunikation kring det förenklingsarbete som bedrivs och dess effekter för näringsliv och tillväxt. Företagen behöver få information om insatser som stärker deras konkurrenskraft och myndigheter behöver veta hur förenklingar kan genomföras. Vi föreslår därför att de riktade insatserna följs upp genom exempelföretag, det vill säga genom att belysa hur förenklingsåtgärder påverkar ett enskilt företag.

En strategi för ett modernare förenklingsarbete

Tillväxtverket har haft ett löpande uppdrag från regeringen att årligen lämna förslag för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen har aviserat för förenklingsarbetet.

 • I rapporten från 2020  Pdf, 933.1 kB.visar Tillväxtverkets analys att det finns behov av att konkretisera strategin bakom förenklingsarbetet för att modernisera arbetet, öka takten och genomföra mer kraftfulla insatser samt att revidera målen. I rapporten ger vi också förslag på mer ändamålsenliga målsättningar för förenklingsarbetet, strategier för att nå högre måluppfyllelse, nya metoder för uppföljning och kommunikationsinsatser som stärker arbetet.
 • I rapporten från 2021 Pdf, 1.3 MB. fördjupar vi oss i ett av förslagen från föregående rapport – att bedriva förenklingsarbetet genom riktade uppdrag mot en särskild bransch eller ett regelområde.

Rapporter till regeringen med förenklingsförslag

Förenklingsförslag för att höja konsekvensutredningarnas kvalitet mm

Tillväxtverket kan konstatera att kvaliteten på de konsekvensutredningar som medför effekter av betydelse för företag är fortsatt alltför låg.

Tillväxtverket föreslår därför att Regelrådet ska remitteras tidigare i processen. De konsekvensutredningar som inte bedöms uppfylla kraven i den tidiga remitteringen ska remitteras på nytt till Regelrådet i den ordinarie remissrundan. Vidare föreslås att det ska vara obligatoriskt att ta del av Tillväxtverkets stöd i det fortsatta arbetet med konsekvensutredningen, för de regelgivare som har remitterat en konsekvensutredning som inte bedömts uppfylla kraven i den tidiga remitteringen. Förslaget medför en stärkt granskningsfunktion och en stärkt stödfunktion och skulle enligt Tillväxtverkets bedömning förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet markant och även bidra till en ökad proportionalitet i det arbetet.

Tillväxtverket vill även nå ett modernare, effektivare och mer systematiskt förenklingsarbete som skapar bättre förutsättningar för en grön och digital omställning och den förbättrade konkurrenskraft som en sådan utveckling kan medföra för svenska företag. Detta kan uppnås genom att inrätta ett Förenklingsforum på Tillväxtverket. Förenklingsforum blir ett samlande paraply för exempelvis samverkan och samskapande i regelprocessen, tidiga samråd, utvärdering och omhändertagande av förenklingsförslag. Tillväxtverket ser ett Förenklingsforum som ett givet nästa steg inom ett modernt förenklingsarbete.

Ta del av rapporten Förslag och genomförda åtgärder för att konskekvensutredningarnas kvalitet ska höjas Pdf, 166.4 kB.

Bakgrund

Tillväxtverket har i regleringsbrevet ett återkommande uppdrag att redovisa förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas kvalitet ska höjas. Uppdraget redovisades i april 2022 i en rapport till regeringen.

Förenklingsförslag i tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet

Tillväxtverket har i februari 2022 lämnat en första delrapport för uppdraget att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. (N2021/00171). Enligt uppdraget ska Tillväxtverket under det första året arbeta med att:

 • Genomföra en behovsanalys vars syfte är att analysera företagens behov av stöd för ett effektivare, enklare och snabbare genomförande av tillstånds- och anmälningsprocessen.
 • Identifiera områden där det finns möjlighet att med hjälp av digitala tjänster förenkla anmälan eller ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för företag inom livsmedelskedjan.
 • Genomföra en analys av vilka möjliga lösningar som finns samt en tidplan för de tjänster som ska utvecklas och en bedömning av de arbetsinsatser som förväntas av respektive myndighet för genomförandet.

Tillväxtverket har utformat förslag inom följande fem områden:

 • Utveckla vägledning utifrån handläggarnas behov
 • Gemensam guidning och stöd till företag
 • Förbättrad tillgång till branschkunskap för likvärdig handläggning över landet
 • Kultur och serviceinriktad myndighetsutövning
 • Användarvänliga digitala tjänster

Utöver dessa förslag lämnar vi ett förslag kring regelförenkling för vissa typer av verksamheter.

Ta del av delrapporten Förenkla för företag i tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet Pdf, 347.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Tillväxtverket har i uppdrag att mellan åren 2021–2026 ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning.

Förenklingsförslag för återhämtning från covid-19-pandemin

Tillväxtverket har fört dialog med branschorganisationer och myndigheter för att hitta förenklingsförslag. I arbetet har vi fokuserat på ett bättre företagsklimat, företagens omställning till ökad digitalisering och nya marknader. Vi har också valt att särskilt lyfta besöksnäringen, eftersom det är en av de hårdast drabbade branscherna. Därutöver handlar förslagen om minskat och förenklat uppgiftslämnandet, effektivare tillsyns- och kontrollprocesser, minskade kostnader och likvärdig tolkning och tillämpning av regler.

I rapporterna som lämnats till regeringen har vi t ex lämnat förslag på förenklingar inom följande områden:

 • Höjd omsättningsgräns för moms.
 • Regelöversyn hos myndigheter i syfte att förenkla för företag och säkerställa att reglerna stödjer digital omställning.
 • En väg in för företag som söker information om kompetensutvecklingsinsatser för anställda.
 • Hitta nationell lösning på e-identifiering vid rekrytering av utländsk arbetskraft.
 • Anmälningsplikt istället för krav på ansökan om hotelltillstånd.
 • Efterhandsbetalning av avgifter för tillsyn av serveringstillstånd respektive tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror.
 • Översyn av reglerna för personalliggare för restauranger.
 • Vägledningsansvar för Fohm till kommunerna i frågor om serveringstillstånd.
 • Smidigare och flexiblare hantering av tillstånd i samband med uteservering.
 • En utökad möjlighet för kommuner och offentligfinansierade aktörer att återanvända företagsuppgifter.
 • Samordning och digitalisering av miljörapporteringen.
 • Minskat och förenklat uppgiftslämnande genom att Bolagsverket ska kunna lagra data/metadata för ett fullmaktsregister och indextjänst inom tjänsten Mina Ombud.
 • Effektivare livsmedelskontroll genom digitalisering för att erhålla mer enhetlig tolkning och tillämpning.
 • Olika förenklingsförslag kopplade till alkohollagstiftningen.

Ta del av slutrapporten: Förenkling för återhämtning från covid-19-pandemin Pdf, 3.8 MB.

Bilaga till slutrapport: Indikatorer på besöksnäring samt hotell och restaurang Pdf, 793.2 kB.

Delrapport: Förenkling för återhämtning från Covid19-pandemin Pdf, 992.4 kB.

Bilaga till delrapport: Förenkling för återhämtning från Covid-19 pandemin Pdf, 660.1 kB.

Bakgrund

Tillväxtverket fick under våren 2020 i uppdrag av regeringen att utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin. Uppdraget delrapporterades i slutet av oktober 2020 och slutrapporterades den 24 februari 2021.

Förenklingsförslag inom livsmedelskedjan

Det är en utmaning för företagen i livsmedelskedjan att förhålla sig till flera regelgivare och kontrollmyndigheter. En likartad tillämpning och att det ska vara lätt för företagen att få information om gällande regler är viktiga faktorer att arbeta med i förenklingsarbetet för företagen. Förenklingsarbete som kan ha effekt för företagen i livsmedelskedjan handlar inte bara om reglers utformning utan även om dess tillämpning, t.ex. digitala tjänster och samlad information till företagen.

Satsa på primärproducenterna

Primärproducenterna är det led i livsmedelskedjan som främst ser regler som ett tillväxthinder. Här finns också många småföretagare, som ofta har lägre administrativ kapacitet än större företag och därför drabbas relativt hårdare av en omfattande regelbörda. Våra rekommendationer för fortsatt arbete inkluderar därför att fokusera förenklingsarbetet på primärproducenterna det kommande året, i samverkan med företag, myndigheter och andra intressenter. Detta eftersom förenklingsarbete riktat mot primärproducenter kan ge effekt på upplevt regelkrångel.

Bakgrund

Uppdraget är att identifiera förslag på förenklingar med utgångspunkt i företagens upplevda hinder och behov. Förslag på förenklingar ska förbättra konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan samt rätta till eventuella brister i transparens och tillämpning av regelverken.

Reglerna som påverkar företagen i livsmedelskedjan utgår i stor utsträckning från EU-rätt och Tillväxtverkets tidigare förslag på en förbättrad regelprocess är relevanta i detta sammanhang. Regelhinder i livsmedelskedjan skulle kunna minskas med hjälp av generella förbättringar av regelgivningskedjan, särskilt vad gäller arbetet med EU-regler.

Förenklingsförslag från förenklingsresan hösten 2019

I rapport som lämnades till regeringen den 30 juni 2020 har vi prioriterat förslag på förenklingar inom följande områden:

 • Tillsynsavgifter inom alkohol- och tobaksområdet
 • Regelverket om och tillämpningen av kör- och vilotider
 • Mervärdesskatt
 • Hotelltillstånd
 • Information vid regelgivning

Ta del av slutrapport med sammanställda, analyserade och konkretiserade förenklingsförslag Pdf, 1.3 MB.

Bilaga 1 Sammanställda synpunkter Pdf, 647 kB.

Bilaga 2 Underlag till förenklingsförslag Pdf, 6.7 MB.

Bilaga 3 Annat arbete inom offentlig sektor Pdf, 884.3 kB.

Bilaga 4 En förbättrad regelprocess Pdf, 773 kB.

Förslagens mest betydande effekter

Förslagen innebär en ökad tydlighet och transparens i regelverken och dess tillämpning. Förslagen leder också till minskad regelbörda för företagen vilket leder till minskade kostnader för administration. Därmed frigörs resurser för att istället utveckla verksamheten.

Genom att åtgärda regler som anses otydliga, orättvisa eller föråldrade bland företagen kan tilliten mellan offentliga aktörer och näringsidkare i branscher som åkerinäringen, restaurangbranschen och detaljhandeln stärkas.

Förenklingar utifrån flera perspektiv

Under arbetet med rapporten har vi samrått och samverkat med representanter för företag, myndigheter och intressenter. Detta för att identifiera hinder och möjliga förenklingar utifrån flera perspektiv och för att säkerställa att de förenklingsförslag som läggs fram faktiskt åtgärdar de problem som företagen upplever. Vi har också genomfört samhällsekonomiska analyser för att utreda hur nyttan av förslagen förhåller sig till de kostnader som kan tänkas uppstå vid ett eventuellt genomförande.

Bakgrund

Under hösten 2019 genomförde näringsminister Ibrahim Baylan Förenklingsresan. Ministern träffade företag och organisationer på olika orter runt om i Sverige för att diskutera möjligheterna att förenkla för företag. Tillväxtverket fick därefter i uppdrag av regeringen att sammanställa och konkretisera förenklingsförslag för företag med utgångspunkt i erfarenheterna från resan.

Mer information

Regeringsuppdraget att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslag Pdf, 859.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regeringens pressmeddelande om uppdraget till Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverkets pressmeddelande om uppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens pressmeddelande om näringsministerns förenklingsresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förenklingsförslag inom besöksnäringen

Tillväxtverket lämnade i februari 2019 förslag på förenklingar för processer som upplevs som krångliga och tillväxthämmande av företag inom besöksnäringen. Dessa processer är relaterade till byggande, evenemang och servering och särskilt processerna för bygglov, strandskyddsdispens, tillstånd för uppsättning av skylt, tillstånd för offentlig tillställning och användning av offentlig plats samt serveringstillstånd.

Slutrapporten innehåller ett 40-tal processpecifika förenklingsförslag. Tillväxtverkets rekommendationer utgår från hur företagens förutsättningar kan förenklas genom information, digitalisering, delegation, samverkan, maxtider och en översyn av befintliga regelverk.

Ta del av slutrapport Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen Pdf, 769.8 kB.

Bakgrund

Krångliga och onödigt långa handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft negativt. Riksdagen har vid olika tillfällen understrukit vikten av tydliga och korta handläggningstider och ett av regeringens mål för förenklingsarbetet är att handläggningstiderna ska minska. Inom besöksnäringen, som kännetecknas av många små företag och mycket säsongsbetonad verksamhet, är det särskilt viktigt att handläggningsprocesser är enkla, snabba och förutsägbara. Tillväxtverket fick därför i uppdrag att identifiera handläggningsprocesser som har särskild betydelse för besöksnäringen och lämna förslag på hur dessa kan kortas.

Kontakt

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling
Telefon: 08-681 9558
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se